Belediyelerde Dolu Kadroya Vekalet Eden Kişi Harcama Yetkililiğini Kullanabilir mi?

Belediyelerde Dolu Kadroya Vekalet Eden Kişi Harcama Yetkililiğini Kullanabilir mi?

Kamu görevinin bir kadroya asaleten atanan memurlar tarafından yürütülmesi esas olmakla birlikte kurumların kadrolarında geçici veya sürekli boşalmalar olmaktadır. Memurların sürekli veya geçici sürelerde görevlerinden ayrıldıkları dönemlerde yerlerine kurum içinden veya dışından vekaleten görevlendirmeler yapılır. Vekalet görevi kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesinin bir gereğidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, yine boş kadrolara ait görevlerinde vekâleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

Dolu kadro ile ifade edilmek istenilen şey memurun kadrosuyla bağının kesilmemiş olmasıdır. Dolu kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet edilen kadroya ait özlük haklarından yararlanıp yararlanmayacağına dair merak edilen hususlara daha önceki yazılarımızda yer vermiştik. Bu çalışmamızda ise belediyelerde dolu kadroya vekalet eden kişilerin harcama yetkililiği görevini yürütüp yürütemeyeceği hususuna değineceğiz.

Öncelikle, belediyelerde kimlerin harcama yetkilisi olduğunu tespit edelim. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 63’üncü maddesinde, “Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” denilerek harcama yetkilisinin tanımı yapılmış, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 31’inci maddesinde de, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” hükmü yer almıştır.

5018 sayılı Kanun’a istinaden çıkarılmış olan 1 seri numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğde harcama yetkililerinin belirlenmesi konusunda, “5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin birinci fıkrasında bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır.” denilerek harcama yetkisinin kim tarafından kullanılacağı açıkça belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, dolu kadroya vekâleten görevlendirme yapılamayacağı açıktır. Dolu kadroya vekâleten görevlendirme yapılamayacağından dolayı harcama yetkililiğini de vekâleten görevlendirilen yerine asıl kadroda bulunanın kullanması gerekir. Bu kişiler görevden alınmadığı ve bu kadrolar boş olmadığı sürece yetkinin vekâleten görevlendirilen kişilerce kullanılması mümkün değildir. Şüphesiz 657 sayılı Kanun da memuriyette kadroyu esas almıştır.

Dolayısıyla, dolu olan kadrolara vekâleten görevlendirme yapılmaması ve harcama yetkililiğini de kadroda bulunan kişinin kullanması sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Sayıştay’ın görüşü de bu yöndedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir