2019 Yılı Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belli Oldu

2019 Yılı Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belli Oldu
125×125

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga)

Sayı :        63107535-010.06.02-[115708-184]-148                                                         10/ 01/ 2019

Konu :      Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 8/1/2019 tarihli ve 27998389.010.06.02/87 sayılı Genelge ile 1/1/2019-30/06/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,130597) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,044187) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,041416) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2019 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

Buna göre;

a)Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2019 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2018 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 0cak/2019 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 0cak/2019 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2019 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a)İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 2019 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel’de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b)5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c)Ek ödeme, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d)Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4-Anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EK:

1 – (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli

2- (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

 

(1) SAYILI CETVEL

01/01/2019 – 30/06/2019 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVANSINIFDERECE657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARIKISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSO NEL NET ÜC RET TAVANITAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSO NEL NET ÜC RET TAVANI
AvukatAH1/13.456,031.728,024.320,04
MimarTH1/13.738,781.869,394.673,48
MühendisTH1/13.738,781.869,394.673,48
VeterinerSH1/13.504,141.752,074.380,18
Şehir PlancısıTH1/13.738,784.673,48
FizikçiTH1/13.414,414.268,01
KimyagerTH1/13.414,414.268,01
İstatistikçiTH1/13.414,414.268,01
JeologTH1/13.414,414.268,01
ArkeologTH1/13.340,614.175,76
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.968,613.710,76
TeknikerTH1/12.966,873.708,59
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.968,613.710,76
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.968,613.710,76
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/12.389,912.987,39
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/12.389,912.987,39
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.953,323.691,65
HidrobiyologTH1/12.974,153.717,69
HidrologTH1/13.414,414.268,01
JeofizikçiTH1/13.414,414.268,01
JeomorfologTH1/13.414,414.268,01
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/12.389,912.987,39
MatematikçiTH1/13.414,414.268,01
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/12.389,912.987,39
PilotTH1/12.974,153.717,69
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/12.389,912.987,39
Sanat TarihçisiTH1/12.968,613.710,76
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.974,153.717,69
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.974,153.717,69
Hukuk MüşaviriGİH1/14.260,035.325,04
MütercimGİH1/12.443,293.054,11
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.305,022.881,28
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.287,582.859,48
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH3/12.259,912.824,89
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.287,582.859,48
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH3/12.259,912.824,89
Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu)GİH1/12.364,272.955,34
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)GİH1/12.364,272.955,34
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)GİH4/12.250,222.812,78
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH4/12.236,382.795,48
SosyologTH1/12.974,153.717,69
Uzman TabipSH1/14.005,785.007,23
TabipSH1/13.560,874.451,09
Diş TabibiSH1/13.246,194.057,74
PsikologSH1/12.986,293.732,86
BiyologSH1/12.940,413.675,51
BakteriyologSH1/12.986,293.732,86
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/12.986,293.732,86
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/12.986,293.732,86
Sağlık TeknikeriSH1/12.833,683.542,10
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/12.986,293.732,86
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/12.986,293.732,86
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/12.919,873.649,84
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)SH1/12.833,683.542,10
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)SH1/12.986,293.732,86
EczacıSH1/13.109,203.886,50
FizyoterapistSH1/12.986,293.732,86
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/12.493,643.117,05
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)SH1/13.564,364.455,45
Veteriner Sağlık TeknikeriSH1/12.849,393.561,74
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/12.518,933.148,66
AntropologSH1/12.925,113.656,39
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/12.976,003.720,00
Ekonomist (Lisans Mezunu)TH1/12.396,682.995,85

 

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVANÖğrenim DurumuHizmet YılıOran (%)01/01/2019-30/06/2019 DÖNEMİ BRÜT TUTAR
Hukuk Müşaviria) 13 yıl ve daha fazla olanlar1702.109,14
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar1301.612,87
Avukata) 19 yıl ve daha fazla olanlar1501.861,01
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar1401.736,94
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar1301.612,87
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısıa) 18 yıl ve daha fazla olanlar1501.861,01
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar1401.736,94
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar1301.612,87
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçia)18 yıl ve daha fazla olanlar1201.488,81
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar1101.364,74
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar1001.240,67
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam,

Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlara) 21 yıl ve daha fazla olanlar1101.364,74
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar1001.240,67
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar851.054,57
Önlisans mezunu olanlara) 23 yıl ve daha fazla olanlar1101.364,74
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar1001.240,67
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar851.054,57
Diğerleria) 25 yıl ve daha fazla olanlar1001.240,67
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar851.054,57
Uzman Tabipa) 13 yıl ve daha fazla olanlar2002.481,34
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar1902.357,28
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar1802.233,21
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)a) 16 yıl ve daha fazla olanlar1902.357,28
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar1802.233,21
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar1702.109,14
Diş Tabibia) 17 yıl ve daha fazla olanlar1852.295,24
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar1752.171,18
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar1652.047,11
Veterinera) 17 yıl ve daha fazla olanlar1652.047,11
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar1551.923,04
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar1451.798,97
Eczacıa) 17 yıl ve daha fazla olanlar1401.736,94
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar1301.612,87
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar1201.488,81
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropologa) 18 yıl ve daha fazla olanlar1151.426,77
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar1051.302,71
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar951.178,64
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık TeknisyeniSağlık bilimleri lisansiyeri olanlara) 21 yıl ve daha fazla olanlar1151.426,77
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar1051.302,71
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar951.178,64
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
Önlisans mezunu olanlara) 23 yıl ve daha fazla olanlar1151.426,77
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar1051.302,71
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar951.178,64
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
Diğerleria) 25 yıl ve daha fazla olanlar1051.302,71
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar951.178,64
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
Çözümleyici, Programcı, Mütercima) 25 yıl ve daha fazla olanlar1151.426,77
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar1101.364,74
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar1001.240,67
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, KameramanYükseköğrenim mezunu olanlara) 23 yıl ve daha fazla olanlar1101.364,74
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar1001.240,67
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar851.054,57
Diğerleria) 25 yıl ve daha fazla olanlar1001.240,67
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar901.116,60
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar851.054,57

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir