Üst Öğrenimi Bitiren Memur Ek Göstergeden Faydalanır mı ?

Üst Öğrenimi Bitiren Memur Ek Göstergeden Faydalanır mı ?
125×125

Bilindiği üzere kamuda çalışan ve kadroları sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfında yer alan memurların bulunmuş oldukları kadroları değişmediği  halde almış oldukları maaşta değişiklik olabilmektedir.Bulunmuş olduğu kadronun değişmediği halde memurun almış olduğu maaşta artışa neden olan durum memurun bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirme durumudur. Bulunmuş olduğu hizmet sınıfı ile ilgili mesleki bir üst bölümü bitiren memur mezuniyete ilişkin diplomasını veya mezun olduğuna dair mezuniyet belgesini kurumuna ibraz etmesi halinde ilgiliye yapılacak ödeme ile alakalı harcama yetkilisinden alınacak onaya istinaden bitirmiş olduğu üst öğrenimin mali haklarından faydalanabilmektedir.Konuya ilişkin olarak yayınlanmış olan 160 sıra nolu tebliğte üst öğrenim bitirenlerin bitirmiş oldukları üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatları alabileceği yönünde hüküm bulunmaktadır.Ancak mevzuatımıza baktığımızda üst öğrenim bitiren memurun üst öğrenimini bitirmiş olduğu kadronun zam ve tazminat hakkından faydalanacağı hususu dışında ek göstergeden de faydalanacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Hatta 657 sayılı kanunun ek göstergenin anlatıldığı 43 .maddesinde  ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir.Bu nedenle herhangi bir kadroya ait ek göstergeden faydalanabilmek için ilgili kadroya atanmış olmak şartı bulunmaktadır.Bu nedenle örneğin üst öğrenim bitiren bir tekniker bitirmiş olduğu üst öğrenime ilişkin mühendis kadrosuna ait zam ve tazminatları alabilecek, ancak ilgili kadroya fiilen atanmadığı için ilgili kadronun ek göstergesinden faydalanamayacaktır.

Konuya ilişkin olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:200/2, K:2007/1 sayılı kararında da ” Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.” yönünde karar verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir