Memur Maaşının Haczi Nasıl Yapılır?

Memur Maaşının Haczi Nasıl Yapılır?
125×125

Memur Maaşının Haczi

Kişilerin  borçlarını ödememesi halinde kişinin malvarlığına ya da maaşına icra dairesi kanalıyla kanunda yer alan usul çerçevesince el konulabilir. Böylelikle alacaklının alacağını tahsil imkanı sağlanmış olur. Haciz işlemi zorla yapılan tahsilat işlemidir. Devlet memurları da borçlarını ödemedikleri zaman icra takibine maruz kalmaktadırlar.  İcra takibi sonrasında memurların mallarına ve maaşlarına haciz uygulanmaktadır.

Memurun maaşına haciz konulması işlemine ilişkin yasal düzenleme 2004 sayılı Kanunla yapılmıştır. Maaşın haczedilebilmesi için öncelikle memur hakkında icra takibinin başlatılıp icra işleminin kesinleşmesi lazımdır. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra kişinin çalıştığı kurum tespit edilerek  tebligat gönderilir. İdareye gönderilen yazıda borcu ait bilgiler ile borç nihayete erene kadar yapılan kesintinin ilgili icra dairesinin hesabına aktarılması istenir. İlgili idare de yazıda yer alan hususlara göre işlem yapar. Kişinin maaşında birden fazla haciz bulunması halinde ise haciz işlemi sıraya konularak yapılır. Dolayısıyla, bir borçluya yapılacak ödeme bitmeden diğerine başlamak mümkün değildir.

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Kanun memurun maaşının kısmen haczine cevaz vermiştir. Haczedilecek en az tutar memurun maaşının 1/4’üdür. Bu tutarın daha altında bir oranda haciz işlemi yapılamaz.  Bu tutarın üzerinde haciz yapılması  mümkündür. Memurun kendisinin veya çocuklarının geçimi için gerekli miktar indirildikten sonra kalan miktar haczedilebilir. Memurun maaşının tamamı, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru bunun ¼’ünü mutlaka haczetmek zorundadır.

Borçluyla alacaklının haciz konusunda daha önce yaptığı anlaşmalar ise geçersizdir.

Memurun Maaşından Haczedilemeyecek Unsurlar

Memurun maaş unsurlarından bazılarının haczi mümkün değildir. Haczi mümkün olmayan ödemeler

-Evli ve/veya çocuğu olan memura 657 sayılı Kanunda yer alan şartları taşımaları halinde  aile yardımı ödenmektedir. Aile yardımı memurun borçlarına karşılık haczedilemez.

-Asgari Geçim İndirimi ücret olmamakla birlikte bazı idarelerce icra kesintisine tabi tutulmaktadır. Asgari geçim indiriminin haczi mümkün değildir.

-Memurun ölümü halinde yakınlarına, eş ve çocuklarının ölümü haline ise kendisine ölüm yardımı ödenir. Ölüm yardımı da haczedilemez.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir