Jüri Üyesi ve Raportör Olarak Görev Yapan Personele Ödenecek Ücret

Jüri Üyesi ve Raportör Olarak Görev Yapan Personele Ödenecek Ücret
125×125

Kamuda görevli personel çeşitli yarışmalarda, projelerde ve etüt çalışmalarında jüri üyesi ve raportör olarak görev yapmaktadırlar. Bu yazımızda kamu personelinden jüri ve raportör olarak görev yapanlara herhangi bir ücret ödenecek midir? sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Memur ve diğer kamu görevlilerine kanuni düzenleme olmadan herhangi bir ödeme yapma imkanı bulunmamaktadır.

Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele ödenecek jüri ve raportörlük ücretleri yılı bütçe kanunları ile düzenlenmektedir.

Bu yıl içerisinde jüri üyesi olarak görev yapacak personele ödenecek ücret tavanı  2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki K cetveliyle belirlenmiştir. Buna göre, 2018 yılında her bir asli jüri üyeliği ve raportörlük görevi için ödenecek tavan ücreti 1.703 TL’dir.  Kurumlar bu ücreti geçmeyecek şekilde ve jüri ve raportörlük ücreti belirleyebilirler. Bu belirlemeyi yapabilmek için Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması zaruridir.

Jüri üyesi ve raportör olarak görev yapan personele ;

– Danışman jüri üyeliği yapanlara kanunda belirlenen usule uygun olarak tespit edilen jüri ücreti tutarının 1/2’si,

– Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4’ü,

– Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

– Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i,

ödenir.

Bütçe Kanunu, yukarıda belirtilen kapsama girmeyip aynı işlerde  jüri ve raportör olarak görev  personele de ödeme yapılmasına olanak tanımıştır. Bu kişilere ise,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir