Ek Özel Hizmet Tazminatı

Ek Özel Hizmet Tazminatı

Ülkemizdeki şehirler arasında göreli olarak gelişmişlik farkı vardır. Bazı illerimiz ve/veya ilçelerimiz çok gelişmişken bazıları ise gelişmişlik bakımından daha geridedir. Gelişmişlik bakımından geride kalan illerimizin kalkınmalarını temin için gelişmişlik düzeyleri esas alınarak kalkınmada öncelikli bölgelere ayrılmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan personele de çeşitli imkanlar tanınmıştır. Bu bölgelerde görev yapan personele tanınan imkanlardan birisi ek özel hizmet tazminatı ödenmesidir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel de ek özel hizmet tazminatından faydalanır. Bu sınıflara mensup personelin ek özel hizmet tazminatından faydalanması için anılan Karar’a ekli IV sayılı cetvelde yer alan ve 7 bölge halinde düzenlenen yerleşim yerlerinden birinde görev yapmaları gerekmektedir.

Teknik, sağlık ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin ek özel hizmet tazminatından faydalanması için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

1) Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanıp bu yerlerde fiilen çalışmaları gerekmektedir. Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

– Mehil müddeti,

-Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

-Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

-Mazeret izinleri,

-Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

– Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması,  yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

2- Ek özel hizmet tazminatı ödenmesinde  asli görev yeri esas alınır.

Ancak kesintisiz 15 günden fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreyi aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır. Kesintili olarak yapılan görevlendirmelerde ise bir yılda 3 ayı aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ek özel hizmet tazminatı ödenir.

Memurun 3 güne kadar olan geçici görevlendirilmesi bu sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

3- Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli için “köy ve diğer yerleşim birimleri” nde ödenecek ek özel hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

4- Asli görev yeri kalkınmada öncelikli bölge dışında bulunanlar, kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamındaki yerleşim birimlerine vekâleten atanandıklarında  veya geçici olarak görevlendirildiklerinde, bu görevlerinden dolayı ek özel hizmet tazminatından faydalanamazlar.

Ek özel hizmet tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Ek özel hizmet tazminatı=[(8000+1500)*Aylık Katsayı]*Ek özel hizmet tazminatı oranı

Örneğin;

Kalkınmada öncelikli 7. bölgede görevli bir başmimara ne kadar ek özel hizmet tazminatı ödeneceğini hesaplayalım.

Ek özel hizmet tazminatı =(9500*0,117940)*%35

=392-TL (brüt tutar)

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir