Belediye Başkanlarına Ek Gösterge ve Kıdem Aylığı Ödenebilir mi?

Belediye Başkanlarına Ek Gösterge ve Kıdem Aylığı Ödenebilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 06.01.2015 tarihinde vermiş olduğu kararla Belediye Başkanlarına Ek Gösterge ve Kıdem Aylığı Ödenemeyeceğine hükmetmiştir. Karar aşağıda yer almaktadır.

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih : 06.01.2015

No : 39893

Belediye Başkanlarına 5393 sayılı Kanun’da belirtilen özlük haklarınıdışında ek gösterge ve kıdem aylığı ödenemeyeceği hk.

 

954 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile, Belediye Başkanı aylık ödeneğinin 5393 sayılı Kanun ile belirlenen tutarın üzerinde olması nedeniyle …-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle, 24.03.2004 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen …..’nin 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca SSK (SGK) ile ilişkisini kesip Emekli Sandığına tabi olarak çalışmak istediğini ve 23.08.2005 tarihinde intibakının yapılarak SSK’da geçen hizmetlerinin Emekli Sandığına devir edildiğini; …..’nın belediye başkanı seçilerek devlet memuru sıfatını aldığını ve SSK’da geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı ile birleştirilmesi sonucu, gösterge + ek göstergeden kesilen Emekli Sandığı kesenek ve kurum karşılıklarının ilgilinin maaşından kesilerek Emekli Sandığına yatırıldığını; Belediye Başkanı SGK’ya tabi olarak çalışmış olsaydı maaşının 70.000 x katsayı üzerinden ödenmesi gerekirken, SSK’daki hizmetlerinin Emekli Sandığı ile birleştirildikten sonra devlet memuru sıfatı kazandığını; bu nedenle de 1/4 derece/ kademe/ek gösterge ve kıdem aylığı üzerinden devlet primi kesilmesi gerektiğinden belediye başkanına fazla bir ödeme yapılmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir. Başsavcılık karşılama yazısında; “….. Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2009 yılı idare hesabının 8. Dairece Yargılanması sonucu çıkarılan 12.01.2012 tarih ve 954 sayılı ilamın 1’inci maddesine yer alan tazmin hükmünü harcama yetkilisi sıfatıyla temyiz eden …….’nın ilgi yazı ekinde gönderilen dilekçesi ve ekleri incelendi. Dilekçede özetle, Belediye Başkanı ……’ya yapılan ödemede herhangi bir fazlalık bulunmadığı ileri sürülerek tazmin kararının kaldırılması istenilmekte ise de, ilamda da belirtildiği üzere ilgiliye 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre ödeme yapılmak yerine, emekli sandığı iştirakçisi olması nedeniyle emeklilik keseneği ve kurum karşılığının tespit edilmesi amacıyla bordroda yer alan aylık, ek gösterge ve kıdem aylığı gibi tutarlarda birer maaş unsuru gibi değerlendirilmiş ve hesaplamaya dahil edilmek suretiyle fazla ödemede bulunulmuştur. Bu nedenle talebin reddedilerek Daire Kararının onanmasının uygun olacağı

düşünülmektedir.” Denilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Özlük Hakları” başlıklı

  1. maddesinde,

“Belediye başkanına nüfusu;

  1. a) 10.000’e kadar olan beldelerde 70.000,
  2. b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000,
  3. c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000,
  4. d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000,
  5. e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000,
  6. f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000,
  7. g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,
  8. h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, belediye başkanlarına, belediye nüfusuna göre belirlenmiş olan gösterge rakamları ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ücret olarak ödenebilecektir. Ayrıca, Devlet memurları için 657 sayılı Kanun ile öngörülen sosyal hak ve yardımlardan da yararlanabileceklerdir. Bunların dışında kendilerine taban aylığı, ek gösterge, tazminat vb. diğer adlar altında herhangi bir ödemede bulunulması ise mümkün değildir. Zira, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 527 sayılı KHK ile değişik 1.maddesinin (A) fıkrasında da; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

………..

Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Denilmek suretiyle de kimlere memuriyet taban aylığı ödenebileceği tek tek sayılmıştır. Dolayısıyla, gerek 375 sayılı KHK ile getirilen genel düzenleme, gerekse 5393 sayılı Kanun’un 39. maddesi hükmü kapsamında belediye başkanına memuriyet taban aylığının ödenmesi mümkün değildir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Göstergeler” başlıklı 43. maddesi (B) bendinde; “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmüne ye verilmiş olup, söz konusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen I ve II sayılı cetvellerde yer almayan ve aylığı 657 sayılı Kanun kapsamında belirlenmeyen Belediye Başkanına ek gösterge ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu itibarla dilekçi iddialarının reddi ile 954 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir