Asgari Geçim İndiriminde Kullanılan Aile Durum Bildirimi

Aile Durum Bildirim Formu

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ EK: 1

Dairesi :……………….………..……………….. 

İlgili Olduğu Ay ve Yıl : 

Bildirimi Verenin

T.C./Vergi Kimlik No

 

Emekli Sicil Nosu

 

Adı Soyadı

 

Görevi

 

Medeni Hali

Bekar

Evli

Diğer

AİLE YARDIMI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN EŞİNİN

Adı Soyadı

Evlenme Tarihi

Aile Cüzdanının

İş Durumu

Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama

  

Tarihi

Numarası

Çalışıyor

Çalışmıyor

Geliri Olan

Geliri Olmayan

 
  
    

MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU (Yardım Alınacak Öz, Üvey veya Evlat Edinilmiş Çocuklarının)

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi (Varsa ay ve günü de yazılacaktır)

Cinsiyet

Baba Adı

Ana Adı

Öz, Üvey, Evlat

Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan Çocuk,

Ana Babasını

Kaybetmiş Torun

Öğrenime Devam Ediyorsa

Açıklama

(Daire ve Kurumlarca

Öğrenim Giderleri Üstlenilmiş veya Kendilerine Burs Verilmekte midir?)

Kayıt Tarihi

Okul Adı

Sınıfı

           
           
           
           
           
           

Alt Satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine / aile yardımına ait bildirimdir. Düzenleyenin :

Adı Soyadı : ………………………………………………………………..

İmzası/Tarih : . …/…../2009

Yandaki imza, bu bildirim kağıdın düzenleyen …………………………………………. ……………………………….. ’na aittir. Daire Amiri :

Adı ve Soyadı : ……………..………………………………………….

Ünvanı – İmzası : ……….………………………………………………….

1-​ Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

1-​ Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.

1-​ Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. (Çocuklar en küçükten büyüğe doğru yazılacaktır.)

1-​ İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle

birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

1-​ Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş

kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

6- “Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama” Bölümüne ; Eşi Çalışıyor İse ÇALIŞTIĞI KURUM ADI, Eşi Emekli İse EMEKLİ, Eşi Emekli Olup da Gelir Getiren Herhangi bir İşte Çalışıyor İse : EMEKLİ-GELİR GETİREN BİR

İŞTE ÇALIŞIYOR gibi ifadeler yazılacaktır.

7- Personel Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bilgilerini Aile Durum Bildirimine işleyecektir. (Evli olmayan, 25 yaşını doldurmamış veya 25 yaşını doldurduğu halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede

malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocuklar yazılacaktır.)

Eşlerden her ikisi de 657 sayılı devlet memurluğu kapsamında çalışıyor ise çocuklar Aile (Çocuk )Yardımı alan personelin bildiriminde, yani koca’nın bildiriminde gösterilecektir.

​ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ’ nden ; 18 Yaşını doldurmamış, tahsilde ise 25 yaşını doldurmamış çocuklar faydalanabilmektedir. (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri NO: 2659

​ AİLE (ÇOCUK ) YARDIMI ‘ndan : 25 Yaşını Doldurmamış, evli olmayan, burs almayan çocuklar faydalanabilmektedir. (25 Yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilenler için süresiz verilir. 657 s.D.M.K.nun 206. maddesi)

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir