4 B li Sözleşmeli Personellere Aile Yardımı Ödenir mi?

4 B li Sözleşmeli Personellere Aile Yardımı Ödenir mi?

4 B li Sözleşmeli Personellere Aile Yardımı Ödenir mi?

Kamu kurumlarında Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslara göre 4 b li olarak çalışan personellerin ücretleri belirlenirken sözleşmelerinde yer alan tutarlar üzerinden maaş ödemesi yapılmaktadır.Bu personellerin sözleşme ücreti haricinde alabilecekleri ödemelerden biriside aile yardım ödeneğidir.Konuya ilişkin olarak sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda bir düzenleme bulunmamaktadır.Ancak  375 sayılı KHK nın ek 8. Maddesinde aşağıda yer alan hüküm bulunmaktadır.

“Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” (2018 – 2019 Toplu sözleşmesi ile yurtdışı teşkilatlarında çalışan sözleşmeliler de yararlanacak)

İlgili hüküm doğrultusunda 4 b li sözleşmeli olarak çalışan personellerde 657 sayılı yasada yer alan düzenlemeler çerçevesinde aile yardımından faydalanabilecekdir.

2019 Yılında 4 B li Sözleşmeli Personeller Ne Kadar Aile Yardımı Alabilecekler

2019 yılı Ocak Temmuz Dönemi katsayılarına göre 4 b li sözleşmeli personellere aşağıda yer alan tutarlarda aile yardımı ödemesi yapılacaktır.İlgili tutarlar 2019 Temmuz katsayıları ile birlikte artacaktır.Çocuğun en az %40 engelli olması durumunda aile yardım ödenekleri %50 artırımlı ödenecektir.

Çalışmayan Eş İçin Aile Yardım Ödeneği: 278,7 TL

Her Bir Çocuk İçin (0-6 yaş çocuk yardımı): 65,3 TL

Her Bir Çocuk İçin (6 yaşından büyük): 32,6 TL

Hangi Durumlarda 4 B li Personele Aile ve Çocuk Yardımı Ödenmez

375 sayılı KHK nın Ek 8 maddesinde 4 B li Sözleşmeli personellere 657 sayılı DMK göre aile yardımı ödemesi yapılacağı bildirildiğinden aile yardımının kesilmesi veya verilmemesine ilişkin olarakta 657 sayılı yasada yer alan düzenlemelere göre işlem yapılması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:
1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma, eşinin ölümü veya eşinin gelir getirici faaliyette bulunması halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.
2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;
a- Ölümü,
b- Evlenmesi,
c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.
657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam etmesi yönünde 2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmede yer alan hüküm nedeniyle bu durumda çocuk için aile yardımı ödemesine devam edilmektedir.

Eşi İşsizlik Maaşı Alan 4 B li Sözleşmeli Personel Aile Yardımı Ödeneği Alabilir mi?

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun işsizlik sigortası ile ilgili tanımlar başlıklı 47 nci maddesinin ( h) bendinde; “İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme,” olarak tanımlanmıştır.Dolayısıyla yapılan bu ödemeler bir maaş ödemesi olmadığından dolayı eşi işsizlik maaşı alan 4 B li sözleşmeli personeller eşinin işsizlik maaşı aldığı dönemlerde aile yardımı ödeneği alabilecektir.

Eşi Ücretsiz İzinli Olan 4 B li Sözleşmeli Personel Aile Yardımı Ödeneği Alabilir mi?

4 B li Sözleşmeli  çalışan personelin  eşinin ücretsiz izne ayrılması durumunda 4 B li personel  ilgili durumu kurumuna aile yardım bildirimi ile bildirmek şartı ile bildirimi yapmış olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneği alabilecektir.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda sayıştay başkanlığınca verilen kararda da ücretsiz izindeki eş için aile yardımı ödeneğinin alınabileceği yönünde karar verilmiştir. Sayıştay 3.Dairesinin 22.6.2000 tarih ve 74 sayılı Kararında da: “Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.” denilmiştir.

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan 4 B li Personellere Aile Yardımı Ödemesi Yapılır mı?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir. Bu çerçevede, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına  göre, evde tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlara vergi Bu nedenle eşinin, evde tarhana vb. yaparak satmasından dolayı isteğe bağlı sigortalı olunmuşsa Devlet memuruna yapılan aile yardımı ödeneği kesilecektir. Ancak, eşin herhangi bir menfaat karşılığı çalışmadan isteğe bağlı sigortalı olması durumunda ise aile yardımı ödeneği ödenmeye devam edilecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir