2019 Memur Maaş Özlük Hesaplama Verileri

2019 Memur  Maaş Özlük Hesaplama  Verileri

01/01/2019 – 31/06/2019 tarihleri arasında geçerli olan memurlara yapılacak olan ödemelerde kullanılacak olan memur maaş katsayısı,yan ödeme katsayısı,damga vergisi oranları,gelir vergisi oranları,asgari geçim tutarları,harcırah tutarları,yabancı dil tazminat tutarları.emekli olan memurlara ödenen tazminat tutarları,mutemet avans limitleri  v.b bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde gösterilmiştir.

01/01/2019 – 31/06/2019 Dönemi Memur Maaş Katsayıları 

KATSAYILAR
2019 Ocak -Temmuz Maaş Katsayısı0,130597
2019 Ocak-Temmuz Taban Aylık Katsayısı2,044187
2019 Ocak-Temmuz Yan Ödeme Katsayısı0,041416

Buna göre 01/01/2019-30/06/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,130597), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,044187), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,041416) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.148,24 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 6.372,49 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2018 tarihli ve 5278 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2018 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %10,73 oranında artırılmıştır.

f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2018 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2018 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %10,73 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 13.008,10 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde % 10,73 oranında artırılmıştır.

2- 2019 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL’dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/01/2019-14/01/2019 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/01/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017,60 TL’dir.

5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/01/2019 tarihi itibarıyla 5.655,23 TL’dir.

Gereğini arz / rica ederim.

01/01/2019-31/12/2019 Asgari Geçim  İndirim Tutarları 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Medeni DurumAylık Tutar
Bekar191,88 TL
Evli eşi çalışmayan230,26 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu259,04 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışan191,88 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu220,66 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu249,44 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu307,01 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu326,20 TL

01/01/2019-31/12/2019 Damga Vergisi Oranları 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

 

01/01/2019-31/12/2019 Memur Harcırah Tutarları 

HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) – 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) – 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar
51,60
48,15
45,20
39,85
38,75
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar

15,80
15,25
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.

 

2019 Memur Geçici Görev Konaklama Ücreti Tablosu

B- Memur   ve Hizmetlilerden:Gündelik

Miktarı

İlk On Gün Sonraki

80 gün

sonraki

90 gün 

Yevmiyenin %50

 Arttırımlı

Tutarı kadar

Yevmiyenin

Yarısı kadar

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

a) Ek   göstergesi 8000 

ve daha yüksek olan

kadrolarda bulunanlar (1)

51,60 77,40 25,80 20,64
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil)

– 8000 (hariç)

olan kadrolarda bulunanlar

48,15 72,22 24,07 19,26
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil)

– 5800 (hariç)

olan kadrolarda bulunanlar

45,20 67,80 22,60 18,08
d)   Aylık/kadro derecesi

 1-4 olanlar

39,85 59,77 19,92 15,94
e)   Aylık/kadro derecesi 

5-15 olanlar

38,75 58,12 19,37 15,50

 

2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak  Gelir Vergisi Tarifesi 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
18.000  Türk Lirasına kadar%15
40.000 Türk Lirasının 18.000 lirası için 2.700 TL, fazlası%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin

40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

%27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

%35

 

2019 Yılı Emekli Keseneği Oranları

Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru

aylığına uygulanacak oranlar

(2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca)

Ek Gös. 8400 ve yukarısı% 255
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç% 215
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç% 195
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç% 165
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç% 145
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç% 85
Diğerlerinde% 55

 

2019 Yılı Yabancı Dil Tazminat Tutarları

2019 Ocak Temmuz  Yabancı Dil Tazminat Tutarları

2019 Ocak Ayında Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Yabancı DilA Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

96-100

1200 Gösterge 

A Düzeyi

 Yabancı Dil Tazminat Tutar

90-95

900 Gösterge 

B Düzeyi

Yabancı Dil

Tazminat Tutar

80-89

600 Gösterge 

C Düzeyi 

Yabancı Dil

Tazminat Tutar

70-79

300 Gösterge 

Tazminat ÖdenenTüm Diller 156,67 TL 117,50 TL78,34 TL39,17 TL
2019 Ocak Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Tazminat ÖdenenTüm DillerA Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

96-100

750 Gösterge 

A Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

90-95

750 Gösterge 

B Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

80-89

500 Gösterge 

 C Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

70-79

250 Gösterge 

 97,92  TL97,92  TL65,28 TL32,64  TL

Not: İlgili Tutarlardan Binde 7,59 oranında Damga vergisi kesintisi yapılmamıştır.

2019 Yılı Engellilik İndirim Tutarları 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
Birinci derece engelliler için 1.200 TL,
İkinci derece engelliler için650 TL
Üçüncü derece engelliler için290 TL,

2019 Yılı Harcama Yetkilisi Mutemet Avans Sınırları 

TABLO II-   Ö N   Ö D E M E   İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI(TL)
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde1.550
1.2. Diğer ilçelerde800
2. Şehit cenazelerinin nakli amacıyla17.750
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara10.300
4.Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere29,800
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için98.000
5.2. Diğer il ve ilçeler için37.000
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için81.300
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için8.000
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için32.600
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı589,500
10. Yargılama Giderleri16.800
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)3.720

2019 Yılında Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat Tutarları 

                2019 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2019 Yılı Ocak  ayı maaş katsayısı0,13056
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı13.558  
13.558*0,130561.770,13 Brüt Tutar
1.770,13*7,59/100013,43 Damga Vergisi
2018 Ocak Temmuz Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı 1.756,69 TL 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir