Memurun Devreden Yıllık İzinlerini Kullanması

Memurun Devreden Yıllık İzinlerini Kullanması

Memurun Devreden Yıllık İzinlerini Kullanması

Devlet memuru olarak görev yapanların yıllık izin haklarına ilişkin düzenlemeler 657 sayılı yasa ile yapılmış izin konusunda tereddüt edilen hususlar ise Maliye Bakanlığınca çıkarılmış genel tebliğler ile Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüşler doğrultusunda giderilmeye çalışılmıştır.657 sayılı kanunda yer alan hükme göre ait olduğu yılda kullanılmayan yıllık izinler memurlarca gelecek senenin izni ile birleştirilip kullanılabilmektedir.Ertesi yıla devreden izinlerin kullanılmasında ortaya çıkabilecek olan tereddütlere ilişkin ayrıntılı açıklama ise 140 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde yapılmıştır.

 Buna göre memurun yıllık izninin devretmesi halinde devreden yıllık iznin hangi şekilde kullandırılması gerektiği yönünde ilgili tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

-Yıllık izinlerin tamamının veya bir kısmının ait olduğu yıl içinde kullanılmaması durumunda kullanılmayan yıllık izin, bir sonraki yılın izni ile birlikte toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir.

-Devlet memurlarınca kullanılmayan izinlerin müteakip yılda kullanılabilmesi için memur tarafından dilekçe verilmesine veya kurum tarafından onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Yani 2002 yılında yıllık iznini kullanamayan bir memur 2003 yılı için herhangi bir işleme gerek kalmadan kullanabilecektir.

-Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl (içinde bulunulan yıl) izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece cari yıl iznine tekabül eden kısmının bir sonraki yılda kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

Örnek: 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur 2001 yılında kullanamadığı 15 gün, 2002 yılına ilişkin 30 gün olmak üzere toplam 45 gün olan 2001-2002 yılları izninin 20 gününü 2002 yılı içinde kullanmış, ancak kalan 25 gününü kullanamamış ise kullanamadığı izin 2002 yılına ait olduğundan, kalan 25 günlük izni 2003 yılında kullanabilecektir.

Ancak, bu memur 45 gün olan 2001-2002 yılları izninin, 10 gününü kullanıp 35 gününü kullanamaması halinde, 2001 yılına ait 5 günlük izin 2003 yılına devredemeyecek; 2003 yılına sadece 2002 yılına ait 30 günlük izin devredecek ve bu memur 2003 yılında 60 gün izin kullanabilecektir.

-Memurlar tarafından alınan cari yıla ait yıllık iznin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan kısım, iznin alındığı yıla ait olacağından bu kısım için yeni yıl izninden mahsup yapılmayacaktır.

Örnek 1: 10 yıldan az hizmeti olan bir memurun 2002 yılına ait 20 günlük iznini 20.12.2002 tarihinden itibaren kullanması halinde, 2003 yılına taşan 8 günlük izni 2003 yılı izninden mahsup edilmeyecektir.

Örnek 2: 30 gün izni olan bir memurun, 15.12.2002 tarihinden itibaren 25 gün izin alması  halinde, 9.1.2003 tarihine kadar kullandığı 25 günlük izninin tamamı 2002 yılının izni sayılacaktır. 2002 yılından kullanamadığı 5 günlük iznini ise 2003 yılı içinde kullanabilecektir.

-Bir önceki yıldan devreden izin süresinin, mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden ve kullanılmayan izin süresi müteakip yıla devredilemeyecektir.

Örneğin; 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2001 yılından devreden 15 günlük izni devrettiği 2002 yılına ait yıllık izni ile birlikte toplam 45 günlük iznini 20.12.2002 yılından itibaren kullanmak istemesi halinde 2002 yılı içinde 2001 yılına ait sadece 12 gün izin kullanabileceğinden ve 2001 yılı izni hiçbir şekilde 2003 yılına devredemeyeceğinden, bu memura en fazla 42 gün izin verilecektir. 2001  yılına  ait  kullanılmayan  3  günlük  izin  hakkı  düşmüş  ola-caktır.

-Bir memur 2001 yılı için hakkettiği yıllık izinleri 2001 yılı içinde kullanamamışsa, 2002 yılı içinde kullanabilir. Aksi takdirde 2001 yılına ait izinleri kullanma hakkı ortadan kalkacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir