Memurun Aylıksız İzin Hakkı

Memurun Aylıksız İzin Hakkı
125×125

Devlet memuru olarak çalışanlar 657 sayılı yasada yer alan düzenlemeler çerçevesinde aylıksız ücretsiz izin alabilirler.Bu yazımızda memurun aylıksız ücretsiz izin haklarının neler olduğunu memurun hangi durumların varlığı halinde ücretsiz aylıksız izin alabileceğini  başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.

Memurun Aylıksız İzin Hakkı

Devlet memuru olarak çalışanlar 657 sayılı yasada yer alan düzenlemelere göre uzun süreli hastalık hallerinde,doğum sebebiyle,evlat edinme halinde,eşinin yurtdışında görevlendirilmesi ve eğitim sebebiyle,5 yıllık hizmet süresinin dolması halinde ve askerlik sebebiyle aylıksız izin hakları bulunmaktadır.Bu  aylıksız izinlere ilişkin olarak 657 sayılı yasada yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir.Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır

Memurun Uzun Süreli Hastalık Durumunda Aylıksız Ücretsiz İzin Hakkı

Memurların 657 sayılı yasanın 105. maddesinde yer alan hükümlere göre uzun süreli hastalıkları nedeniyle ücretli izin hakları bulunmaktadır.Memurların ilgili madde de sayılan izin haklarının bitiminden itibaren hastalıklarının devam ettiğini sağlık kurulu raporu ile ispatlamaları halinde ve memurun aylıksız izin talebinde bulunması kaydı ile memura aylıksız izin verilebilir.Memura hastalığı nedeniyle verilebilecek aylıksız izin süresi 18 aydır. Bu İzin kanunun 105. maddesinde sayılan Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık halleri için verilen aylıklı izinlerin sonunda hastalığın devamı halinde verilebilmektedir

Memurun Doğum Sebebiyle Ücretsiz Aylıksız İzin Hakkı

Doğum yapan memurlar doğuma bağlı olarak verilen analık izninin bitiminden itibaren veya yine doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yararlanma hakkı olan yarım gün çalışma sürelerinin bitiminden itibaren 24 aya kadar memurun talep etmesi halinde aylıksız ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

Doğuma bağlı olarak verilecek olan aylıksız izin hakkından eşi doğum yapan memurda eşinin doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar faydalanabilir.

Memurun Evlat Edinmesi Halinde Ücretsiz Aylıksız İzin Hakkı

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Memurun Eşinin Yurtdışı Eğitim ve Görevi Sebebiyle Aylıksız İzin Hakkı

 Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.Bu izin hakkından aday memurlarda yararlanabilirler.

5 Yıllık Hizmet Süresini Dolduran Memurun Aylıksız İzin Hakkı

 Memurlar , yıllık izinlerinde dikkate alınan hizmet sürelerinin 5 yılı tamamlamış olması halinde aylıksız izin kullanma hakkına sahiptirler.Bu izni kullanmak memurun isteğine bağlıdır.5 yılını dolduran memurlar memuriyetleri boyunca en fazla bir yıla kadar ücretsiz aylıksız izin kullanabilirler.Memurlara verilecek olan 1 yıla kadar olan aylıksız izin en fazla iki seferde kullanılabilir.Olağanüstü hal uygulamasında ve genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar bu süreler içinde aylıksız izin kullanamazlar.

Askerlik Sebebiyle Memurun Aylıksız Ücretsiz İzin Hakkı

Memur olarak görev yapmakta iken askerlik hizmetini yerine getirecek olan memurlara askerlik süresince aylıksız izin verilir.Askerlik sebebiyle ücretsiz izne ayrılan memurların görev yerleri askerlik süresince saklı kalır.Askerlik için aylıksız izne ayrılan memurlar askerlik bitiminde eski görev yerlerinde tekrardan işe başlarlar.Askerlik nedeniyle aylıksız izin alan memurların askerliğin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvuru yapmaları ve kurumlarının da ilgili personelleri 30 gün içinde işe başlatmaları zorunludur.

Eşi Aylıksız İzne Ayrılan Memura Aile Yardımı Ödeneği Ödenebilir mi?

Eşi çalışan memurların  eşleri   ücretsiz izne ayrılırsa memur olarak çalışmaya devam eden memura eşinden dolayı aile yardımı ödenmesi yapılması gerekmektedir.. Sayıştay 3.Dairesinin 22.6.2000 tarih ve 74 sayılı Kararında da: “Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.” denilmiştir

Aylıksız İzin Türü Aylıksız İzin Süresi Kanun Maddesi 
Uzun Süreli Hastalık Halinde Aylıksız İzin 18 Aya Kadar657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (A) fıkrası.
Doğum Sonrası Aylıksız İzin Hakkı 24 aya kadar657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrası.
Evlat Edinme Halinde Aylıksız İzin hakkı 24 aya kadar657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (C) fıkrası
Yurtdışı Görevli veya Öğrenim Gören Memurun Eşinin Aylıksız İzin Hakkı Görev veya Öğrenim Süresi Kadar657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (D) fıkrası.
5 Yıllık Hizmeti Olan Memurların Aylıksız İzin Hakkı1 yıla Kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (E) fıkrası.
Askerlik Sebebiyle Aylıksız İzin Hakkı Askerlik Süresi Kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (F) fıkrası.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir