Memur Hastalık İznini Memuriyet Mahalli Dışında Geçirebilir mi?

Memur Hastalık İznini Memuriyet Mahalli Dışında Geçirebilir mi?
125×125

Memur Hastalık İznini Memuriyet Mahalli Dışında Geçirebilir mi?

Memur olarak görev yapmakta olanların hastalık izinlerinde sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarına istinaden kullanacakları hastalık izinlerine ilişkin düzenleme Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinde yapılmış konuya ilişkin olarak ayrıntılı düzenleme  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle yapılmıştır.İlgili kanun maddesi ve yönetmelik hükümlerine bakıldığında ise hastalık izni alan memurların hastalık izinlerini nerede geçireceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.Bu nedenle hastalık izni alan memurların  hastalık iznini memuriyet mahallinde veya memuriyet mahalli dışında geçirmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Devlet Personel Başkanlığınca 22.01.2013 tarih ve 497 sayılı yazı ile verilen görüşte bu yöndedir.Devlet personel başkanlığının ilgili görüşü yazımız ekinde yer almaktadır.

ÖZET: Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hk. (22.01.2013-497)
Genel Müdürlüğünüz emrinde görev yapan memur ve 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin memuriyet mahallinden almış oldukları hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanıp kullanamayacakları konusunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Hastalık ve doğum izni” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekse de mezkur Kanunun 105 inci maddesine dayalı olarak çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmış hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusu personelin hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir