Aday Memur Bir Yılını Doldurmadan Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Aday Memur Bir Yılını Doldurmadan Yıllık İzin Kullanabilir mi?
125×125

Aday Memurun Yıllık İzni

Aday Memur Bir Yılını Doldurmadan Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanların yıllık izinlerine ilişkin olarak devlet memurları kanununda yer alan düzenlemeye göre memurların yıllık izinden faydalanabilmeleri için en az 1 yıllık hizmet sürelerinin olması gerekmektedir.657 sayılı yasanın 102 maddesinde yer alan düzenleme “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.” şeklindedir.Bu düzenlemeye göre aday memurların 1 yıllık hizmet süreleri dolmadan yıllık izin kullanmalarının mümkün olmaması gerekmektedir.Yine konuya ilişkin olarak 62 sıra nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre 1 yıllık hizmet süresini doldurmayan aday memurun izin kullanamayacağı hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 154 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.

154 sıra nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde yer alan düzenleme de 62 sıra nolu genel tebliğde söz edilen hizmet sürelerine hangi sürelerin sayılacağı açıklanmıştır.Eğer aday memurun hizmet süresine sayılacak hizmetleri varsa aday memurun bir yıl çalışmasına gerek kalmadan izin hakkı oluşacaktır.

Buna göre aday memur olarak görev yapan bir kişinin hizmet yılına sayılacak çalışmalarının olup olmadığı veya kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek hizmetlerinin olup olmadığına bakılacaktır.

Aşağıda başlıklar halinde sayılan ve memuriyetten önce veya memurluğa başladıktan sonra  yapılmış olan hizmetler memurun hizmet hesabında dikkate alındığından bu durumlardan bir veya bir kaçına sahip olan aday memur 1 yıl hizmet süresini tamamlayabilirse  1 yıl çalışmadan yıllık izni hak ederek kullanabilir.Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse özel sektörde mühendis olarak çalışan bir kişinin özel sektördeki sigortalılık süresi kişinin kazanılmış hak aylığında 9 aylık bir süreye karşılık geliyorsa bu mühendis aday memur olarak göreve başladıktan sonra 3 ay daha çalışarak yıllık izne esas 1 yıllık hizmet süresini tamamlayarak yıllık izin kullanma hakkına sahip olacaktır.

Yıllık İzine Esas Hizmet Yıl  Hesabında Dikkate Alınan Durumlar

-Aday Memur Memurluktan Önce Herhangi Bir Kamu Kurumunda işçi,sözleşmeli,geçici işçi pozisyonlarında çalışmış ise burada geçen süreler memurun hizmet yılında değerlendirilir.Bu sürelerin toplamı 1 yıl ve üzerinde ise aday memur yıllık izin hakkını elde eder.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.memuriyete girmeden asteğmen olarak
görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanununa göre yıllık izin hakkı doğar.

-Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır.Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir. Örneğin, özel sektörde meslekle ilgili olarak geçen süreler Teknik Hizmetlerde çalışan bir personel açısından kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev alan birinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışılan süreler Teknik veya Sağlık hizmetlerinde değerlendirilebilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memur açısından değerlendirilememektedir.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde; “108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almakta olup; mezkur bent gerekçesinde ise, “Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.İlgili hükme göre bayan memurların doğuma bağlı olarak kullandıkları aylıksız izin süreleri de yıllık izne esas hizmet süresinden sayılmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir