Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK

KODU

ÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
01Hemşire57Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
02Hemşire3Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
03Hemşire10Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik programından mezun olmak.
04Ebe1Ebelik Lisans programından mezun olmak.
05Diğer Sağlık Personeli9Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme Önlisans programından mezun olmak. Yataklı tedavi kurumlarında alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
06Sağlık Teknikeri11Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak. Yataklı tedavi kurumlarında alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
07Laborant5Tıbbi Laboratuvar Önlisans programından mezun olmak
08Eczacı *4Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I.     GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

7-Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

II.ÖZEL ŞARTLAR

1-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3-Lisans mezunlarının 2018 ve Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarının 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması.

* Eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

III.BAŞVURU

Adayların 03 Eylül 2018 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru tarihleri: 03 Eylül 2018 – 17 Eylül 2018 tarihleri arasında)

Adayların,

1-Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı

2-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma fotokopisi / çalışma belgesi / sertifika

3- 2018 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3, 2016 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puanını gösterir belge.

4-Adli Sicil Kaydı

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden veya www.meramtip.com.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir