Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

125×125

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYO N SIRANOÜNVANIKADRO SAYISIARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire18Hemşirelik     Fakültesi    ya    da    Sağlık    BilimleriFakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Hemşire15Sağlık    Meslek    Lisesi    Hemşirelik    Bölümündenmezun olmak
3Hemşire2Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak,Yeni Doğan Sertifikasına sahip olmak veya 1 yıl Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek
4Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmakDiyaliz Sertifikasına sahip olmak veya 1 (Bir) yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.
5Hemşire1Sağlık    Meslek    Lisesi    Hemşirelik    Bölümünden mezun olmakEn az bir yıl Onkoloji Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.
6Sağlık Teknikeri1Radyoloji     Bölümü     veya     Tıbbi     Görüntüleme Teknikleri    Ön    Lisans    Programlarının    birindenmezun olmak
7Ebe2Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümünden mezun olmak
8Ebe2Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak

9Eczacı2Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak, bu pozisyona başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyoniçin sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
10Diğer Sağlık Personeli1Perfüzyonist alanında Ön Lisans Mezunu olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak veya Lisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak ya da Lisans mezunu olup, PerfüzyonYüksek Lisans Programından mezun olmak.
11Diğer Sağlık Personeli1Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak
12Diğer Sağlık Personeli1Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezun olmak

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I.   GENEL ŞARTLAR:

a)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)   Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belgi geçerlidir.)

e)   657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, güvenlik soruşturması atanmaya engel bir durum bulunmamak.

II.   ÖZEL ŞARTLAR

a) Adayların 2016 KPSS(B) grubu puanı esas alınacaktır.

b) Adaylardan 2016 KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

e) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

f)  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

IlI. BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle;

1-  Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız)

2-  2016 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)

3-  Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

4- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,

5- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir) 6- 1 adet (3,5×4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IV.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1.Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

2.  Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilecek, kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Ancak Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlandığı taktirde yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve

başlamayanlar haklarını kaybederler İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Telf. 0474 225 11 50 / 1042-1049

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir