Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

UNVANIKADRO

KODU

ADEDİARANAN NİTELİKLER (1)ARANAN NİTELİKLER (2)
Fizyoterapist012Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 

 

 

 

 

 

Sağlık Teknikeri

025Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak
032Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden

mezun olmak.

042Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

051Radyoterapi Önlisans Programından Mezun Olmak3. Basamak Kamu Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi biriminde çalışmış olmak.
061Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.
071Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastaneleri Göz Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
081Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
091Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastaneleri Kadın Doğum Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
101Paramedik Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Acil biriminde çalışmış olmak.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşire

1124Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.
121Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
131Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
141Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri K.B.B. Kliniğinde çalışmış olmak.
151Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
161Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
171Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Süt Çocuğu Kliniğinde çalışmış olmak.
181Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde çalışmış olmak.
191Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak.
201Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Biriminde çalışmış olmak.
211Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Organ Nakli Ünitesinde çalışmış olmak.
221Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
231Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
241Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
Toplam54  
Not: Adaylar, Nitelikler 2’de belirtilen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

1-Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 Genel Şartlar:
a)  Türk Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)  657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f)  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1-Başvurular; 10 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSS-P3, önlisans mezunları için KPSS-P93, lise mezunları için KPSS-P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Kadro kodu 12 ile 24 arasında olan Hemşire kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 11 Kadro koduna başvuran adaylardan, Kadro kodu 07 ile 09 arasında olan Sağlık Teknikerliği kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda ise 06 Kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2-Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3-  KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen kadrolara başvuranlar için)

Not: İlanımız 26.04.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığı)

 ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine alınacak Sözleşmeli …………………………….. pozisyonuna başvurmak istiyorum.

Gereğini arz ederim………/……../2018

…………………. İsim Soyisim

İmza

Başvurduğu Kadro Kodu

Başvurduğu Kadro Unvanı

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Mezun Olduğu Okul/Bölüm

KPSS Puanı

Adresi / İli

Ev Telefonu

Cep Telefonu

EKLER:
1- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

2-KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

3-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Hizmet belgesi (Resmi Onaylı Olacaktır)

5- Fotoğraf

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir