Fırat Üniversitesi Sağlık Personel Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Sağlık Personel Alım İlanı
125×125

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

Başvuru işlemleri için ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.firat.edu.tr web adresinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

UNVANIKADRO

KODU

ADEDİARANAN NİTELİKLER
Hemşire01115Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak.
021Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinin ameliyathane biriminde çalışmış olmak.
Fizyoterapist036Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri044Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
059Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
061Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 12 yıl çalışmış olmak.
071Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
085Paramedik önlisans Programından mezun olmak.
092Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
101Odyometri veya Odiometri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
111Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
121Elektronörofizyoloji önlisans Programından mezun olmak.
131Diyaliz önlisans Programından mezun olmak.
TOPLAM148

Not: Adaylar aranan niteliklerde istenen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :
1- Başvurular; 21.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.
2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirmede lisans mezunları için 2018/KPSS-P3, önlisans mezunları için 2016/KPSS-P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanımızda kadro kodu 02 olan Hemşire kadrosuna başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek kalmaması durumunda 01 kadro koduna başvuran adaylardan, kadro kodu 06 olan Anestezi Teknikerliğine başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek kalmaması durumunda 05 kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Ektedir)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler bölümünde ilave nitelik belirlenen kadrolara
başvuranlar için)
Not: İlanımız 07.09.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.
3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığı)
ELAZIĞ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine
alınacak Sözleşmeli …………………………….. pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Gereğini arz ederim………/……../2018
………………….
İsim Soyisim
İmza
Başvurduğu Kadro
Kodu
Başvurduğu Kadro
Unvanı
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mezun Olduğu
Okul/Bölüm
KPSS Puanı
Adresi / İli
Cep Telefonu
Ev Telefonu
e-mail adresi
EKLER:
1- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
2- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Hizmet belgesi (Resmi Onaylı Olacaktır)
5- Fotoğraf (1 adet)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir