Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

125×125

İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE        : 20/05/2018 / SÖZCÜ GAZETESİ SON BAŞVURU TARİHİ                                                    : 04/06/2018

 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 (dört) sağlık teknikeri sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

 

4

 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b)  Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c)  Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f)   Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g)  53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h)      Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 

3-  2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

4-     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinde

tanımlanmış olan çok Tehlikeli iş yerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5-   Hizmet sunumu gereği vardiyalı olarak planlanan çalışma planları gereği gece nöbet tutmaya mani hali bulunmamak.

6-  5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin fesh edilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü  izleyen 15  gün  içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://dent.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1-  Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2-  2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5-  Fotoğraf (1) adet

6-İş talep formu

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir