Diyanet İşleri Başkanlığı 9500 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 9500 Personel Alacak
125×125

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır

UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN

SAYISI

 1KPSSP124ilahiyat Fakültesi+Hafız200
 2KPSSP124ilahiyat Fakültesi2.000
 3KPSSP124Diğer Lisans + ilahiyat Ön lisans + I.H.L. + Hafız20
 4KPSSP124Diğer Lisans + ilahiyat Ön lisans + I.H.L.10
4-B

Sözleşmeli

5KPSSP124Diğer Lisans + I.H.L. + Hafız10
6KPSSP124Diğer Lisans + I.H.L.10
Kur an Kursu Öğreticisi7KPSSP123ilahiyat Ön Lisans + I.H.L. + Hafız300
8KPSSP123ilahiyat Ön lisans + I.H.L.100
9KPSSP123ilahiyat Ön lisans20
 10KPSSP123Diğer Ön Lisans + I.H.L.10
 11KPSSP122I.H.L. + Hafız300
 12KPSSP122I.H.L.20
TOPLAM3.000
UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN

SAYISI

 1KPSSP124ilahiyat Fakültesi + Hafız15
 2KPSSP124ilahiyat Fakültesi1.585
 3KPSSP124Diğer Lisans + ilahiyat Ön lisans + I.H.L. + Hafız10
 4KPSSP124Diğer Lisans + ilahiyat Ön lisans + I.H.L.50
4-B5KPSSP124Diğer Lisans + I.H.L. + Hafız10
Sözleşmeli6KPSSP124Diğer Lisans + I.H.L.80
İmam-7KPSSP123ilahiyat Ön Lisans + I.H.L. + Hafız150
Hatip8KPSSP123ilahiyat Ön lisans + I.H.L.500
 9KPSSP123ilahiyat Ön lisans300
 10KPSSP123Diğer Ön Lisans + I.H.L.50
 11KPSSP122I.H.L. + Hafız2750
 12KPSSP122I.H.L.500
TOPLAM6.000
UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN

SAYISI

4-B

Sözleşmeli

Müezzin-

Kayyım

1KPSSP124ilahiyat Fakültesi15
2KPSSP124Diğer Lisans + ilahiyat Ön Lisans + I.H.L5
3KPSSP124Diğer Lisans + I.H.L. / Lise + Hafız25
4KPSSP123ilahiyat Ön Lisans + I.H.L. + Hafız50
5KPSSP123Diğer Ön Lisans/ilahiyat Ön Lisans + I.H.L15
6KPSSP123Diğer Ön Lisans + I.H.L. / Lise + Hafız30
7KPSSP122I.H.L / Lise + Hafız300
8KPSSP122I.H.L.60
TOPLAM500

I-        BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlan taşımak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3.Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4.2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6.Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7.Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II-      BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

•Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3.İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4.Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2.Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3.Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

• 2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

4.Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

•  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

6. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),

7. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

8.Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV-    SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1.Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

3.Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4.Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından  sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  sayfasında ilan edilecektir.

6.       Sınav Konuları;

A)       Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

1.        Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2.        Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.        Hitabet. (10 puan)

B)       Müezzin-Kayyım için;

1.        Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2.        Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.        Ezan ve ikamet. (10 puan)

7.Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi (https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba% C5%9Fkanl%C4%B 1 %C4%9F%C4%B 1 %20Personel%20Yeterlikleri.pdf) bağlantısında yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

8. Adaylar;   “Sınav  Giriş      Belgesi”    alma işlemlerini

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

10.  Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V-DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3.Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VI-SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1.  Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. itirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII-  TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonucu ataması yapılanlar, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

2.Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır.

3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar, ağırlıklı olarak 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında; “+Hafız” gruplarında Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak, hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında istihdam edileceğinden adayların başvurularda bu hususu dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

4.  Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII-DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki insan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar, Diyanet işleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, Imam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX-    İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ
Diyanet işleri Başkanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :(0312) 295 70 00

Fax :(0312) 2858572

E-mail :persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir