Adli Tıp Kurumu 200 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu

Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı

1) Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 200 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

2)   Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3)    Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

4)   Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 I) Genel şartlar:

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak  ve  merkezî  sınavın  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak.   ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c)    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d)    657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e)  Kamu haklarından mahrum olmamak,

f)    Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme  yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

6)   Başvuru tarihi:
Başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00’da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

7)   Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS  P3, KPSS P93 veya   KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sıralamalar pozisyon yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9)  Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR.

İlan Tarihi : 29.05.2018

Eki:

1)      Ek-1

 

POZİSYON

 

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI 

ÖĞRENİM ŞARTI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARI 

NİTELİKLER

 

ÖZEL ŞARTLAR

 Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

 

 (Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp

 Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde

 görev alacak ve atandığı yerdeki görevine

 başlamadan önce İstanbul’da bulunan Adli Tıp

 Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle

 hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)

 
 Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2   
 Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1   
 Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Bilecik Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğü2   
 Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 

DİĞER SAĞLIK

Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
PERSONELİORTAÖĞRETİMKPSS P942087
Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
( OTOPSİ )   
 Karaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kars Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Muş Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Osmaniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Sinop Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   
 Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü1   

 

POZİSYON

 

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI 

ÖĞRENİM ŞARTI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARI 

NİTELİKLER

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )10 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNLİSANS

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSS P93

 

 

 

3047

 

 

 

 

3179

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı5
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı5
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı5
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü4
Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
 

 

TEKNİSYEN ( KİMYA )

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )2 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

KPSS P94

 

 

2053

 

Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

 
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
 

 

 

 

 

TEKNİSYEN ( ATÖLYE )

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )3 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

 

 

KPSS P94

 

 

2051

 

 

 

2023

 

 

 

2111

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı

(Doğramacılık) Dalından mezun olmak.

 

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

 

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

 
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü2
 

 

MÜHENDİS ( MAKİNA )

 

 

 

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )

 

 

 

8

 

 

 

LİSANS

 

 

 

KPSS P3

 

4639

 

 

4629

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine

ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 
MÜHENDİS ( İNŞAAT ) 

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )

 

3

 

LİSANS

 

KPSS P3

 

4669

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 

 

POZİSYON

 

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI 

ÖĞRENİM ŞARTI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARI 

NİTELİKLER

 

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİS ( FİZİK ) 

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )

 

7

 

LİSANS

 

KPSS P3

 

4549

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
 

 

 

 

 

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

( KİMYAGER )

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı4 

 

 

 

 

 

LİSANS

 

 

 

 

 

 

KPSS P3

 

 

 

 

 

 

4559

 

 

 

 

 

Kimya lisans programından mezun olmak.

 
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı4
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı4
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı3
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
 

 

 

 

 

 

 

DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )7 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSS P94

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı4
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü3
Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
 

 

 

DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

KPSS P94

 

 

 

 

2001

 

 

 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı1
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1
 

BİYOLOG

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı1 

LİSANS

 

KPSS P3

 

4571

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak. 
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı1

 

POZİSYON

 

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI 

ÖĞRENİM ŞARTI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS NİTELİK KODLARI 

NİTELİKLER

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

LABORANT

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )3 

 

 

 

 

 

 

ÖNLİSANS

 

 

 

 

 

 

 

KPSS P93

 

 

 

 

 

 

 

3023

 

 

 

 

 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı1
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı2
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı2
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü1
 

HEMŞİRE

 

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )

 

2

 

LİSANS

 

KPSS P3

 

4605

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. 
 

 

 

İNFAZ VE KORUMA MEMURU

 

 

 

 

Adli Tıp Kurumu (Taşra – İstanbul )

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

KPSS P94

 

 

 

 

2001

 

 

 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

a)   Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

b)   Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70- 17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir