Yabancı Ülkede Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin Aslının Tasdik Edilmesi Gerektiği

Yabancı Ülkede Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin Aslının Tasdik Edilmesi Gerektiği
125×125

Yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesinin aslı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik işlemi yapılması gerekirken, olayda tercüme belge üzerinde tasdik işleminin yapıldığı, bu tasdikin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 3. fıkrasına uygun olmadığı; öte yandan, Ankara 24. Noterliği tarafından ise, Yönetmeliğe uygun olmayan tercüme onaylı belgenin “aslı gibidir” şerhiyle tasdik edildiği, iş deneyim belgesinin Suriye’de tercüme ettirildiği ve bu sebeple Yönetmeliğin 31. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendine uygunluk taşımadığı dikkate alındığında, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onüçüncü Daire

Esas No:2017/998 Karar No:2017/1888

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü …… Bölge Müdürlüğü tarafından …………. tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ………… ihalesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nun sayılı düzeltici işlem kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi’nce; her ne kadar davalı Kurum tarafından, davacının sunduğu iş deneyim belgesinde “Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı” veya “Apostil” gibi bir onayın bulunmadığı, bu sebeple sunulan belgenin mevzuata uygun olmadığı şeklinde bir değerlendirmeye yer verilerek düzeltici işlem belirlenmiş ise de, söz konusu iş deneyim belgesinin Suriye Arap Cumhuriyeti Sulama Bakanlığı tarafından düzenlendiği ve Türkiye Cumhuriyeti Halep Konsolosluğu’nda görevli Muavin Konsolos … tarafından belgedeki imzanın doğruluğu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla bu belgeyi imzaladığı, mührün aslı ile aynı olduğunun 01.03.2012 tarihinde metne şamil olmamak üzere teyit ve tespit edildiğinin anlaşıldığı, bu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 3. fıkrası (a) ve (ç) bentleri kapsamında usulüne uygun düzenlendiği, bu sebeple dava konusu işlemin bu yöndeki değerlendirme bakımından hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 1., 2. ve 4. fıkraları ve söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.9. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, ihale kapsamında sunulan iş deneyim belgesinde aslına uygun olduğunu belirten bir şerh veya ibare bulunmazken tercümede aslına uygunluğu belirten bir şerhin bulunması durumunun, sadece tercüme belgenin aslına uygun olduğunun tevsiki anlamına geleceği, iş deneyim belgesinde bulunan Ankara 24. Noterliği’nin tarih ve yevmiye numaraları kaşesinin mevzuatın aradığı anlamda aslına uygunluğu belirten şekil şartını sağlamayacağı, bu sebeple ihale kapsamında sunulan bu iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31/1 ve 2. maddelerinde belirtilen sunum şeklini sağlamadığı, söz konusu ihalede tekliflerin ve teklifi oluşturacak bütün belgelerin Türkçe sunulması gerektiği, başka bir dilde sunulan belgelerin ise, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi hâlinde geçerli sayılacağı, yerli isteklilere ait yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunluluğunun bulunduğu, bu kapsamda 4734 sayılı Kanun uyarınca yerli istekli olan davacı şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin Türkiye’deki yeminli tercümanlarca tercüme edilmesi ve bu tercümenin noter tarafından onaylanması gerekirken, dava dilekçesinde de kabul edildiği üzere söz konusu iş deneyim belgesinin Suriye’de tercüme ettirildiği ve bu sebeple mevzuat hükmüne uygunluk taşımadığı anlaşıldığından davaya konu Kamu İhale Kurulu’nun ……………sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesinin aslı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik işlemi yapılması gerekirken, olayda tercüme belge üzerinde tasdik işleminin yapıldığı, bu tasdikin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 3. fıkrasına uygun olmadığı, öte yandan, Ankara 24. Noterliği tarafından ise, Yönetmeliğe uygun olmayan tercüme onaylı belgenin “aslı gibidir” şerhiyle tasdik edildiği, iş deneyim belgesinin Suriye’de tercüme ettirildiği ve bu sebeple Yönetmeliğin 31. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendine uygunluk taşımadığı dikkate alındığında, davaya konu Kamu İhale Kurulu’nun ……… sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir