Savunma Sanayii Müsteşarlığının 4734 Sayılı Kanunun 3/b Maddesine Göre Yapacağı İhalelere İlişkin Esaslar

Savunma Sanayii Müsteşarlığının 4734 Sayılı Kanunun 3/b Maddesine Göre Yapacağı İhalelere İlişkin Esaslar
125×125

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

19/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11536 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine, araştırma geliştirme projelerine, yapılabilirlik etütlerine ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, araştırma geliştirme projelerini, yapılabilirlik etütlerini ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

(2)Proje başlangıç kararında uluslararası işbirliğiyle yapılacağı belirtilen projeler ile devletlerarası ikili veya çok taraflı anlaşmalar neticesinde yapılacak alımlar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında ve bu Esaslara tabi olmaksızın gerçekleştirilir.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a)Acil alım projesi: Önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken ve karşılanamaması durumunda ulusal/uluslararası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleyen ihtiyaçların teminine yönelik projeyi,

b)Alım yöntemi: Yüklenicinin belirlenmesine yönelik olarak tercih edilecek olan yöntemlerden her birini,

c)AR-GE Paneli: AR-GE projelerinin başlama kararlarını onaylayan ve AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı tarafından teşkil edilen, bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile çeşitli alanlarda uzman personelin de yer aldığı, çalışma usul ve esasları Müsteşar onayı ile belirlenen heyeti,

ç) AR-GE projesi: Yurtiçi teknolojik birikim sağlamayı, alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen projeyi,

d)Bilmesi gereken prensibi: İlgili mevzuat uyarınca herhangi bir konu veya işi, ancak görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların yetkisi düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesini,

e)Danışmanlık hizmetleri: İdarenin görev alanlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerini,

f) Fon: Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,

g)Hizmet: Bakım, onarım, idame, eğitim faaliyetleri, kiralama, sigorta ve proje kapsamındaki diğer hizmetleri,

ğ) İdare: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,

h) İhtiyaç makamı: Cumhurbaşkanlığını, Başbakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlılarını, Bakanlıklar ve bağlılarını, Kuvvet Komutanlıkları için Milli Savunma Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatını, Savunma Sanayii Müsteşarlığını ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,kişileri,

ı) İstekli: Sözleşme konusu işi gerçekleştirmek üzere teklif veren gerçek veya tüzel

i)Kaynak üst sınırı: SSİK kararı ile belirlenen ve proje için ayrılan azami kaynak tutarını,

j) Lojistik destek projesi: İhtiyaç makamının envanterinde bulunan veya bulunacak olan araç, gereç ve sistemlere bakım, onarım, iyileştirme ve benzeri hususlarda lojistik destek sağlanmasına yönelik mal ve hizmet alımına ilişkin bütünleşik projeyi,

k) Mal/ürün: Her türlü araç, gereç, teçhizat, doküman, donanım, yazılım, sistem, prototip, platform ve benzerlerini,

l) Modernizasyon projesi: Bu Esaslar kapsamında tedariği sağlanacak mal, hizmet alımları ile bu alımlara ilişkin yapım işlerinin teminine yönelik projeyi,

m) Müsteşar: Savunma Sanayii Müsteşarını,

n) Proje: Bu Esaslar kapsamında yürütülen modernizasyon projelerini, AR-GE projelerini, lojistik destek projelerini, acil alım projelerini, yapılabilirlik etütlerini, danışmanlık hizmetlerini,

o) Proje türü: Proje tanımı içerisinde yer alan proje türlerinden her birini,

ö) SSİK: Savunma Sanayii İcra Komitesini,

p) Teklif değerlendirme heyeti: Projelere ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla Müsteşar veya yetkilendirdiği kişi tarafından oluşturulan heyeti,

r) Teklife çağrı dosyası: İdare tarafından proje için teklif alınması amacıyla hazırlanarak tüm isteklilere veya belirli firma, kurum veya kuruluşlara yayımlanan/gönderilen dokümanı,

s) Yapılabilirlik etüdü: İşin yapılabilirliğine, geliştirilmesine, üretimine ve kullanımına ilişkin hususların değerlendirildiği çalışmayı,

ş) Yüklenici: Sözleşme konusu işi gerçekleştirmek üzere İdare ile sözleşme imzalamış gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Esaslar kapsamındaki süreçlerde ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenliğin, gizliliğin sağlanması, rekabetin korunması ve maliyet etkinlik ilkeleri esas alınır.

(2)Proje faaliyetleri, gizlilik içinde ve bilmesi gereken prensibine göre, güvenlik ve gizliliğe ilişkin mevzuata uygun olarak yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM Alım Yöntemleri Projelerde alım yöntemi

MADDE 6- (1) İdare tarafından alım yöntemi olarak teklif alma yöntemi, tek kaynaktan temin yöntemi ve yarışma yöntemi kullanılabilir.

(2)Teklif alma yöntemi, İdarece uygun görülenlerden teklif alman ve ihale konusu işin teknik detayları ile teklif fiyatlarının görüşüldüğü yöntemdir.

(3)Tek kaynaktan temin yöntemi, ihtiyaçların istekliden doğrudan temin edildiği yöntem olup bu yöntem ancak; ulusal menfaatin gerektirmesi, gizliliğin ve/veya teknolojik kazanımın sağlanması, teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması ve/veya teknoloji düzeyleri arasında istekli lehine önemli bir fark olması, standardizasyonun sağlanması sebeplerinden en az birinin var olması durumunda kullanılır.

(4) Yarışma yöntemi, teknoloji gösterimi için prototip ürün/platform gerçekleştirmeyi hedef alan projeler kapsamında ihtiyaçların, aynı ihale ya da sözleşme yürütüm sürecinde, birden fazla isteklinin/yüklenicinin kabiliyetlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi suretiyle temin edildiği yöntemdir. Bu yöntemde, İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda teklif veren istekliler/sözleşme imzalayan yükleniciler içerisinden uygun bulunanların, uygun görülen maliyetleri ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Başlaması ve Teklife Çağrı Dosyasının Yayımlanması

Başlama kararı

MADDE 7- (1) İdare tarafından başlatılması uygun görülen projeler için proje türü belirlenir ve başlama kararı taslağı hazırlanır.

 (2)Başlama kararı, Müsteşar tarafından onaylanır.

(3)AR-GE projelerine ilişkin başlama kararları, ilgili Daire Başkanlığı tarafından teklif edilir ve AR-GE Paneli tarafından onaylanır.

Teklife çağrı dosyasının yayımlanması

MADDE 8- (1) Başlama kararının alınmasını müteakip, İdare tarafından uygun görülen hallerde teklife çağrı dosyası hazırlanır ve yayımlanır. Yerli malı/yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması hususu da dahil olmak üzere teklife çağrı dosyası içerisinde yer alacak asgari hususlar İdare tarafından belirlenir.

(2)Sözleşme taslağında; mücbir sebepler, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi, fiyata eskalasyon uygulanması halinde eskalasyon formülü, test ve kabul işlemleri gibi hususlara yer verilebilir.

(3)Teklife çağrı dosyasının firma, kurum ve kuruluşlar tarafından alınması ve/veya ihaleye ilişkin duyurunun İdarenin internet sitesinde yayımlanmasıyla ihale süreci başlar.

(4)Teklife çağrı dosyası, İdare tarafından belirlenecek bedel karşılığında veya bedelsiz verilebilir.

(5)Teklife çağrı dosyası yayımlandıktan sonra teklifler almana kadar İdare tarafından uygun görülen hallerde veya isteklilerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde, teklife çağrı dosyasında değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, teklife çağrı dosyası alan firma, kurum ve kuruluşlara bildirilir ve/veya internet sitesinde yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) İhale yapılmadan önce İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanması esastır. Ancak ihale konusu alımlar ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve/veya karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi halinde yaklaşık maliyet hesaplanmamasına İdare tarafından karar verilebilir.

(2)Teklif değerlendirme süreci İdarece belirlenen usul ve esaslar kapsamında yürütülür.

(3)Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı İdare tarafından belirlenmek üzere isteklilerden yazılı olarak tekliflerini yenilemeleri talep edilebilir.

(4)Teklif değerlendirme sonuç raporunun Müsteşara arzından sonra, Müsteşar tarafından gerekli görülmesi halinde ve belirlenecek yöntem çerçevesinde isteklilerden fiyat tekliflerini yenilemeleri istenebilir. Fiyatların yenilenmesi durumunda teklif değerlendirme heyeti tarafından, teklif değerlendirme sonuç raporu nihai hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüklenicinin Seçilmesi

Seçim kararlan

MADDE 10- (1) Projelere ilişkin değerlendirme sonuçlan S SİK’e arz edilir ve sözleşme imzalanacak firmanın seçimi SSİK kararı ile yapılır. SSİK uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla SSİK üyelerine veya Müsteşara devredebilir.

(2)Acil alım projeleri, AR-GE projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin projelerin değerlendirme sonuçları, Müsteşara arz edilir ve Müsteşarın vereceği karar doğrultusunda işlem tesis edilir.

(3)Acil alım projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin başlama kararlan ile seçim kararları tek bir kararda birleştirilebilir.

(4)Seçim kararında, kaynak üst sınırı belirlenir. Bu belirlemede varsa opsiyonlar ve aynı proje kapsamında olabilecek ilave ihtiyaçlar da dikkate alınabilir.

(5)Sözleşme müzakereleri veya sözleşmelerin uygulanması esnasında kaynak üst sınırını aşan taleplerin gündeme gelmesi halinde, söz konusu talepler seçim kararını veren makam tarafından ayrıca değerlendirilir.

(6)Seçim kararları doğrultusunda yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda sözleşmenin imzalanması ile ihale süreci tamamlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulanması

Sözleşmelerin imzalanması

MADDE 11- (1) Sözleşme müzakereleri, istekli ile seçim kararına uygun olarak yürütülür ve nihai hale getirilir.

(2)Sözleşme müzakereleri sırasında proje kapsamında ortaya çıkabilecek ve ilave maliyet gerektirecek talepler, İdare tarafından, kaynak üst sınırı içinde kalmak kaydıyla değerlendirilir.

(3)Sözleşme, Müsteşar veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

(4)Projeler kapsamında ihtiyaç duyulması halinde, rekabet koşullarını bozmayacak şekilde aynı konu veya iş için birden fazla yükleniciyle sözleşme imzalanabilir.

Sözleşme hükümlerinin uygulanması

MADDE 12- (1) Sözleşmenin imzalanmasından sonraki proje faaliyetleri, sözleşmede yer alan hükümler dahilinde İdare tarafından gerçekleştirilir.

(2)İdare, ilgili proje için belirlenen kaynak üst sınırını geçmemek ve ihale şartlarında esaslı bir değişiklik oluşturmamak kaydıyla, imzalanan sözleşmede değişiklikler yapabilir.

(3)Sözleşmeden kaynaklanan ve tahakkuk etmiş olan cezalar karşılığında proje kapsamındaki ilave ihtiyaçlar için mal veya hizmet alınabilir.

(4)Sözleşme kapsamında teslimi öngörülen kalemler, mülkiyet İdareye geçmeksizin yüklenici tarafından ihtiyaç makamına teslim edilir ve ihtiyaç makamı tarafından envantere kaydedilir.

(5)İhtiyaç makamının İdare olduğu veya ihtiyaç makamı İdare olmamakla birlikte mülkiyetin sözleşme ile İdareye bırakıldığı hallerde, sözleşme kapsamında teslimi öngörülen kalemler, mülkiyeti İdareye geçmeksizin, İdare tarafından uygun görülen kurum, kuruluş veya şirketlere teslim edilebilir.

(6)Sözleşme kapsamında tedarik edilmesi öngörülen kalemlerin kullanımını engellemeyecek kusur veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi ve bu hususa ilişkin olarak ihtiyaç makamının uygun görüşünün alınması halinde; söz konusu kalemlerin kabulüne yönelik işlemler, nefaset farkı kesilmesine yönelik Müsteşar onayı alınması suretiyle yapılabilir

(7)AR-GE projelerine ilişkin imzalanacak sözleşmelerde, ceza kesilip kesilmeyeceği düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminatlar ve Proje Kaynağı

Teminatlara ilişkin esaslar

MADDE 13- (1) Proje kapsamında alınacak teminatların türü, oranı, süresi ve iade koşullan İdare tarafından belirlenir.

(2)İhalelerde isteklilerden İdare tarafından belirlenen oranda geçici teminat alınır. Ancak, teklife çağrı dosyasında belirtilmesi şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(3)Sözleşmenin yapılmasından önce, istekliden sözleşme bedelinin %6’sı oranına kadar kesin teminat alınır. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Müsteşarın onayı ile kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Bu durumda, avans niteliği taşımayan her ödeme tutarından % 6 oranına kadar yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(4)İhaleye, mevzuat gereği teminat vermesi mümkün olmayan isteklilerin katılması halinde, bu durumun yazılı ve gerekçeli olarak açıklanması şartıyla bu isteklilerden teminat alınmaz.

(5)Proje kapsamında avans ödemesi yapılacak olması halinde söz konusu ödemeler, ödeme tutarına eşit teminatın sunulması akabinde yapılır.

(6)Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile ilgili mal ve hizmet alımı, üretimi, yenileştirme, yapım, ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmatın yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilmesi halinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir. İhtiyaç makamının İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için) olması ve bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan alımlarında Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile ilgili olma şartı aranmaz.

Proje kaynağı

MADDE 14- (1) Genelkurmay Başkanlığı ve bağlıları, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dahil tüm bağlıları, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı için), Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü için) istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları için gerekli olan kaynak, Fona aktarılması şartıyla Fondan karşılanır. Ancak gerekli durumlarda aktarım şartı aranmaz.

(2)Emniyet Genel Müdürlüğünün acil ihtiyaçları dışındaki tedarikleri ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının tedariki ise ancak kaynağının Bütçe Kanunu veya ilgili kanunlarda yer alan hükümlere istinaden Fona aktarılması şartıyla yapılır.

(3)AR-GE projeleri, acil alım projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetleri için Fondan ayrılacak kaynak, yıllara sari olarak SSİK kararı ile belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Mevzuat ve Çeşitli Hükümler

Uygulanacak mevzuat

MADDE 15- (1) Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslara İdarenin ikincil mevzuatında/iç düzenlemelerinde yer verilir.

(2)Bu Esaslara göre yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 11 inci maddesi ile ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3)Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat. ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarından 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında karşılanması kararlaştırılan ancak İdare tarafından doğrudan tedarik edilmesi yerine İdare adına Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bu işlemlerin yerine getirilmesi uygun görülenler için, Fondan bu amaçla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı adına açılmış olan banka hesabına aktarılan tutarlarla yapılacak tedarik işlemleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(4)İdarenin doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine göre yapılacak alımlarda İdare, söz konusu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri ifade eder. Bunların hangi ihalelerinin bu Esaslara göre yürütüleceği Müsteşar onayı ile belirlenir. Müsteşarın yetki sahibi olduğu hususlarda yetki bu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin karar organlarına aittir. Bu kapsamda yapılacak olan alımlarda bu Esasların 7 nci, 10 uncu ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Diğer hükümler

MADDE 16- (1) İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin yeni teklif isteme, tekliflerden birini, bazılarını veya tamamını reddetme, verilen teklifleri kabul edip etmeme, ihaleyi iptal etme hususlarında serbesttir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17- (1) Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların yürürlüğe konulması hakkındaki 30/5/2009 tarihli ve 2009/15108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış olan ihaleler

MADDE 18- (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler ve bunlara ilişkin sözleşmeler hakkında, 2009/15108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Sayıştayın görüşü alman bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir