KİK, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında R Katsayısını Belirledi

KİK, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında R Katsayısını Belirledi

KAMU İHALE KURULU  KARARI

Toplantı No                                        : 2019/006

Gündem No                                       :  4

Karar Tarihi                                      :30/1/2019

Karar No                                            : 2019/DK.D-38

Toplantıya Katılan Üye Sayısı       :8

Gündem Konusu   : Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi

Toplantıya Katılan Üye Sayısı Gündem Konusu

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.2 nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

Tı, T2, T3… .Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını İfade etmek üzere;

 

Formülüyle hesaplanacağı; 79.1.3 maddesinde ise (79.1.2) nci maddede yer alan R değerinin her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği; ihalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerlerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Maddede düzenlenen formül incelendiğinde R katsayısının, yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu verilerin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları istatistikleri kullanılarak 2018 yılında gerçekleşen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, ihaleye sunulan fiyat teklifleri, ortalama teklif sayıları ve sözleşme bedelleri kullanılarak aşağıdaki hizmet grupları için ortalama sapma değerleri hesaplanmış ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak R katsayıları tespit edilmiştir. Yapılan bu tespit sonucunda elde edilen verilerin 2018 yılında kullanılan katsayıların değiştirilmesini gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-İlanı veya duyurusu 1/2/2019 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 24/1/2018 tarih ve 2018/DK.D-17 sayılı kararda ilan edilen 2018 yılı R katsayılarının kullanılmasına devam edilmesine;

2-Bu kararın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine;

Oybirliği ile karar verildi.

EK

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI

İhalenin Konusu*R Katsayısı
Araç Kiralama0,84
Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler0,83
Malzemeli Yemek0,82
Mühendislik Hizmetleri0,78
Sigorta Hizmetleri0,80
Diğer Hizmetler0,80

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir