Kamu İhale Kurumundan Mücbir Sebep Dolayısıyla Fiyat Farkı Verilmesi Görüşü

Kamu İhale Kurumundan Mücbir Sebep Dolayısıyla Fiyat Farkı Verilmesi Görüşü
125×125

Kamu İhale Kurumu, mücbir sebep dolayısıyla fiyat farkı verilmesi ve sözleşmenin feshi için görüş talebine aşağıdaki cevabı verdi.

T.C.

KAMU İHALE KURUMU

Düzenleme Dairesi Başkanlığı

Sayı :   74618582-045.02.00.00-L.2018/4616                                                                 28.09.2018

Konu : Görüş Talebi

SAĞLIK BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Sağlık Bakanlığı Bilkent Kampüsü Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No- 3 Bilkent – Çankaya/ANKARA

İlgi :  Sağlık   Bakanlığı (Döner Sermaye Daire Başkanlığı)’nın 19.09.2018 tarihli ve 1077 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınız ile yüklenici firmalar tarafından 5 İl Sağlık Müdürlüğüne sunulan dilekçe ve eklerinin yazınız ekinde bulunduğu belirtilmek suretiyle söz konusu yüklenici firmalar tarafından verilen dilekçelerde yer alan mücbir sebep gerekçesiyle fiyat farkı verilmesi, sözleşmenin feshi hususlarının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesine istinaden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8‘incı maddesinde ” Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kuruntunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz ” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, yürürlükteki Fiyat Farkı Esaslarının “Uygulama esasları” başlıklı maddelerinde “Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak. Türk parasının yabancı para birimleri karşısında defter kaybetmesi veya kazanması, yurt dışından temin edilen malın menşei ülkede fiyatının değişmesi veya bu Esaslarda düzenlenmeyen benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ait sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağından konuya ilişkin olarak yasal düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca somut bir olayın gerektiğinde Kurum tarafından mücbir sebep hali olarak kabul edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. İlgide kayıtlı dilekçenizde yer alan mücbir sebep başvurusunun anılan Tebliğ düzenlemesindeki usul kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu aşamada talebiniz hakkında tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sözleşme süreçlerinde fesih, yasaklama vb. işlemlerin yürütülmesi hususunda görev, yetki ve sorumluluk 4735 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmenin tarafı olan idarelerde bulunmakta olup, bu konuda Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir