İsteklilerin İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterme Zorunluluğu Var mıdır?

İsteklilerin İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterme Zorunluluğu Var mıdır?
125×125

KİK, 05.12.2018 tarih ve 2018/UY.II-2016 sayılı kararında istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerektiği yönünde karar vermiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, bu durumun Ticaret Sicil Gazetesi’nden açıkça anlaşılabildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca ihale konusu alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin istekli olabileceği, bu sebeple söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

….

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

…..

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

İfade eder.” hükmü,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “…(2)Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “Madde 38 – (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

1 Kalem Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

ç) Yapılacağı yer:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Bulunan Herhangi Bir Gruba Dahil Olmaması Sebebiyle Bu Tebliğin 2.7 Maddesi Ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.Maddesine İstinaden “Kamu Ve Özel Sektörde Reklam, Totem, Işıklı ve Görüntülü Pano, Yönlendirme Levhaları vb. Tabelaların Yapımı Ve Montajı” Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu tevsik etmek amacıyla şirketin amaç ve konusu gösteren 15.09.2015 tarihli ve 8906 sayılı, 30.04.2001 tarihli ve 5284 sayılı, 25.08.2010 tarihli ve 7636 sayılı, 28.08.2018 tarihli ve 9648 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin ilgili sayfalarının nüshalarının sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde ticari şirketlerin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin bulunmadığı, ancak anılan Kanun’a göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek gerçek veya tüzel kişilerin “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlandığı dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın değerlendirilmesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve sonuç olarak istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir