İdarenin İki İhale Arasındaki Fiyat Farkını Yükleniciden Talep Şartları

İdarenin İki İhale Arasındaki Fiyat Farkını Yükleniciden Talep Şartları
125×125

İdarenin yapmış olduğu ihale sonucunda imzalanan sözleşme idare tarafından feshedilebileceği gibi yüklenici tarafından da feshedilebilir. Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi halinde idare yeni bir ihaleye çıkarsa ve iki ihale arasındaki fiyat farkı varsa belli şartların varlığı halinde fiyat farkını yükleniciden talep edebilir.

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/5064 Karar No : 2010/2204
Tarih: 02.03.2010

DAVA :

Taraflar arasındaki alacak davasının Yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Dava, iki ihale arasındaki fiyat farkının faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir.

Davalı vekili müvekkili şirketin, davacı şirketin açmış olduğu ihalede +25 toleranslı 352 ton Perlit M-2 alımı ile ilgili olarak en düşük teklifi verdiğini ve ihalenin üzerinde kaldığını, teknik şartnamede her iki taraf için de yükümlülükler bulunduğunu, müvekkilinin teknik şartnamedeki haklarını kullanmasına fırsat verilmediğini, davacı-alıcı şirketin hakkını kötüye kullandığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde davacının iki ihale arasındaki bedel farkını talep edebilmesi için sözleşmede bu konuda açık hüküm bulunması, her iki ihalenin aynı şartlarla ve koşullarda gerçekleştirilmesi ile makul sürede yapılması koşullarına bağlı olduğu, her ne kadar teknik bilirkişi Perlit M-2 maddesinin 35-38 mikron büyüklüğünde olanı ile 35-43 mikron büyüklüğünde olanın aynı amaçla kullanılacağını açıklamış olmakla birlikte Perlit tane büyüklüğünün her iki sözleşmede farklı olması, aynı amaca yönelik olsa da özellikle birinci ihalede belirtilen 35-38 mikron büyüklüğündeki perliti temin etmenin güçlüğü davacının ilk ihalede belirtilen miktardan daha az ihtiyacı için ikinci ihaleyi açtığı, verilen tekliflerde fiyatın miktara göre de değişebileceği, birinci ihalede teminat şartı olduğu halde, ikinci ihalede teminat şartının olmadığı anlaşıldığından, başka bir ifade ile her iki sözleşmenin farklı koşullarda yapıldığı anlaşıldığından davacının iki ihale bedel farkını isteyemeyeceği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ :

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir