İdareler İhalelerde İstekliler Hakkında Detaylı Güvenlik Soruşturması Yapmak Zorunda mıdır?

İdareler İhalelerde İstekliler Hakkında Detaylı Güvenlik Soruşturması Yapmak Zorunda mıdır?
125×125

İdareler mal ve hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçlarını ihale yoluyla temin etmektedirler. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda idarelerin satın almalarına ve ihale usullerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeler ihaleye taraf olan herkes için uyulması zorunlu olan kurallardır. Bu kurallara uyulmamasının ise gerek idare gerekse ihalenin diğer tarafları için müeyyideleri bulunmaktadır.

4734 sayılı yasa bazı konularda ise idarelere takdir hakkı tanımıştır. İhalelerde belli işlemleri yapıp yapmama konusunda idarelere takdir hakkı tanındığında ise idarelerin takdir hakkını kullanması yapılan ihaleyi sakatlamaz.  İdareye takdir yetkisi tanınan konulardan birisi de ihaleye katılan kişilerle ilgili terör örgütü üyesi olup olmadığı hususunda detaylı araştırma yapılıp yapılmaması hususudur. İdareler yasaklılık teyidi yapmak zorundadır. Bunun dışında istekli hakkında var olan iddiaları araştırmak ve Emniyet ile MİT tarafından kendisine bildirilen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem yapmak zorundadır. İdarelerce Kanun’da belirtilen asgari seviye sorgulama yapılan ihalede takdir yetkisini kullanarak daha detaylı araştırma ve soruşturma yapmaması ihalenin iptalini gerektirmemektedir.

Kamu İhale Kurulu’nun bu konuda yapılan bir başvuru üzerine vermiş olduğu 06.03.2018 tarih ve 2018/UH.II-534 nolu kararı da aynı yöndedir. Söz konusu kararın maddesi aşağıda yer almaktadır.

1)     Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 ’inci maddesinin (g) bendinde “g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. ” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı maddesinin 40’ıncı maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından ihale günü itibariyle, tüm istekliler için yasaklılık sorgulaması yapıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 11 ’inci maddesinin (g) bendinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı, İdare’ye ihale üzerinde bırakılan istekli ve başvuru sahibi de olan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli hakkında bir bildirimde bulunulmadığı, başvuru sahibi tarafından da ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatıyla ilgili soyut veya somut bir iddia da bulunulmadığı, idarelerce Kanun’da belirtilen asgari seviye sorgulama yapılabileceği gibi, gereken hallerde daha detaylı araştırma ve soruşturma da yapılabileceği ancak bu hususun idarenin takdirinde olduğu, yasaklılık teyidi yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasında, Emniyet Genel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan herhangi bir bildirim de bulunmadığı hususu göz önüne alındığında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir