Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?

Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Geçerliliğini Etkiler mi?

KİK, geçici teminat mektubunun delgeçle delinmesinin mektubun geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Toplantı No: 2019/032
Gündem No: 33
Karar Tarihi: 03.07.2019
Karar No: 2019/UY.II-764

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/217249 İhale Kayıt Numaralı “Hürriyet, Doğuş, Emel ve Cermen Caddelerinde Su Hatlarının Değişeceği Yerlerde Beton Parke Taş Döşeme Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 28.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hürriyet, Doğuş, Emel ve Cermen Caddelerinde Su Hatlarının Değişeceği Yerlerde Beton Parke Taş Döşeme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sergün İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 31.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2019 tarih ve 25074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/637 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sundukları geçici teminat mektubunun delgeçle delindiği ve bazı harflerin okunmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, okunamadığı belirtilen harflerin tereddüde mahal verecek durum oluşturmadığı, kaldı ki idarece geçici teminat mektubunun ilgili bankadan teyidinin yapılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.…

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.07.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

27.4’üncü maddesinde “Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. …

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

28.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile, başvuru sahibi Sergün İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektubunun usulüne uygun olmadığının tespit edildiği ve 28.05.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibince sunulan geçici teminat mektubunun ihale komisyonunca uygun sayılmama gerekçesine ilişkin olarak 28.05.2019 tarihinde düzenlenen “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta, “Teminat mektubu 4 farklı yerden delinmiş, bazı harfler okunamamaktadır. Değerli evrakta tahribat yapılmıştır.” ibarelerine yer verildiği, ayrıca idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında “Başvuru sahibinin geçici teminat mektubu, Kamu İhale Kurumunca belirlenen ve halen yürürlükte olan Standart Form-KİK023.1/Y formuna göre hazırlanmış olup, geçici teminatın aslı 4 farklı noktadan delinmiş, tahribat yapılmıştır. Değerli evrakta “hükümsüzdür” anlamına gelen delgeç ile delme eylemi, belgede delinen kısımda harflerin kaybına neden olmuş ve belgenin okunmasını engellemiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibince teklif dosyası içerisinde sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 24.000,00 TL tutarındaki teminatı garanti etmek üzere düzenlendiği ve 30.07.2019 tarihine kadar geçerli olduğu, teklif bedelinin 631.319,00 TL olduğu dikkate alındığında mektubun tutar ve süre yönünden uygun olduğu, ayrıca ihale dokümanı içerisinde istekli olabileceklere verilen KİK023.1/Y no’lu “Geçici Teminat Mektubu Standart Formu”nda düzenlenen tüm unsurları ihtiva ettiği görülmüş olup, söz konusu teminat mektubunun dosyaya takılmak üzere delgeçle delinen kısmında “nakden ve tamamen” ibaresindeki “ve” sözcüğünün silinmiş olduğu görülmekle birlikte, bu durumun belgenin okunuşuna ve içeriğine etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdarece belirtilen, teminat mektubunun delgeç ile delinmesinin kıymetli evrakta hükümsüzlüğe yol açtığı yönündeki değerlendirmeye ilişkin olarak; teminat mektuplarının kıymetli evrak olmadığı, dolayısıyla mektubun geçerliliği ve kapsamı ile teminat mektuplarında öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde idarenin alacağının tahsiline ilişkin tereddüt doğurucu bir etkisinin bulunmadığı, bu itibarla inceleme konusu geçici teminat mektubunun Kanun ve Yönetmelik’in ilgili hükümleri ile İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu anlaşıldığından, idarece geçici teminatının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Sergün İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir