Fiyat Artışları Nedeniyle Sözleşme Feshi Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Fiyat Artışları Nedeniyle Sözleşme Feshi Kanun Teklifi Meclise Sunuldu
125×125

Fiyat Artışları Nedeniyle Sözleşme Feshi Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Meclise sunulan 71 maddelik kanun teklifinin 32. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici madde ile 30.06.2018 tarihinden önce ihalesi yapılan ve halen sözleşmesi devam eden ihalelerde imalatlarda kullanılan girdi fiyatlarının artması nedeniyle yüklenicinin sözleşmesi fesih etmek istemesi halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yüklenicinin teklifi ve idarenin kabul etmesi şartı ile sözleşmeler iptal edilebilecek veya devir edilebilecek.

MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Madde Gerekçesi 

MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir