Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Vergi Borcu Sorgulanmalı mı?

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Vergi Borcu Sorgulanmalı mı?

Soru: “Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı için bazı konularda tereddüt yaşıyoruz. Mesela, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda firmaya ödeme yaparken vergi borcu sorgulamak zorunda mıyız?”

Cevap: Bazı idareler, doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirdikleri alımlar nedeniyle yapılan ödemelerde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin herhangi bir işlem yapmamaktadır. Kimi idareler ise bu konuda oldukça titiz davranmakta ve vergi borcu sorgulamaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesinde;

“Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

…”

Mezkur maddede; Kamu İhale Kanunu kapsamına dahil kurum ve kuruluşların, 4734 sayılı yasa kapsamında yapacakları ödemelerde; Maliye Bakanlığının bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek kamu alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tanımış olduğu yetkiye istinaden Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) çıkarılmıştır. Söz konusu tebliğin “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile işlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

6183 sayılı yasa ve Tahsilat Genel Tebliğindeki hükümlere baktığımızda, 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelerin, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri denildiği için bir ihale usulü olmasa bile doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda da gerekli şartların oluşması halinde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramaları gerektiği görülmektedir. Dolayıyla, idare olarak doğrudan temin usulü ile yapacağınız alımlarda ödeme yapmadan önce satınalma yaptığınız firmanın vadesi geçmiş vergi borcu olup olmadığını sorgulamanız gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir