Danıştay’dan İhalelere Yönelik Şikayet ve İtirazen Şikayet Hakkında Önemli Karar

Danıştay’dan İhalelere Yönelik Şikayet ve İtirazen Şikayet Hakkında Önemli Karar
125×125

İhaleye istekli olarak katılan davacı şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusunun ehliyet ve süre yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; yaklaşık maliyetin ihale günü açıklık kazandığı hususu dikkate alındığından, ihaleye teklif vererek “istekli” niteliğini kazanan davacı şirketin, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığını ihale gününde öğrendiği ve buna yönelik iddiasının bu tarihten (ihale tarihinden) itibaren istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer aldığı, dolayısıyla bu tarihten itibaren izleyen 10 gün içerisinde yapılan şikayet başvurusunda süre aşımı bulunmadığı; öte yandan, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabilecekler, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan davacı şirket de, 4734 sayılı Yasa uyarınca istekli statüsünde olduğundan, ihale üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın, ihaleye yönelik olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinden, davacı şirketin korunması gereken bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kararın bu kısmında da hukuka uyarlık görülmediği hakkında karar.

T.C. D A N I Ş T A Y

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2015/4142 Karar No : 2017/2825

TÜRK MİLLETİ ADINA

…..

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “istekli”, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhid; “İstekli olabilecek” ise ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlilik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim şeklinde tanımlanmış; anılan Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54. maddesinde ise, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği kurala bağlanmış; şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Bahse konu Kanun’un “İdareye Şikâyet Başvurusu” başlıklı 55. maddesinde ise, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dâhil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği kuralına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabileceklerin şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtildikten sonra, (c) bendinde, isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Akhisar Belediyesi tarafından 29/05/2013 gününde gerçekleştirilen “Stadyum ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine istekli olarak katılan davacı şirket tarafından, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla 07/06/2013’te idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, aynı tarihte ihale komisyonu tarafından davacı şirketin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bu kararın ihale yetkilisi tarafından 19/06/2013’te onaylandığı ve 20/06/2013’te davacı şirketin şikâyet başvurusu üzerine alınan ret kararı ile birlikte davacı şirkete bildirildiği, davacı şirketin 25/06/2013’te davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve Kamu İhale Kurulu’nun 03/07/2013 günlü ve 2013/UY.IV-2809 sayılı kararı ile başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, yaklaşık maliyetin ihale günü olan 29/05/2013’te açıklık kazandığı hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli niteliğini kazanan davacı şirketin yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını ihale gününde öğrendiği, buna yönelik iddiasının bu tarihten itibaren istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer aldığı, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin, davacı şirketin başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmına gelince; 4734 sayılı Kanun ve yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceklerinden, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan davacı şirket de, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğundan, ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecektir. Bu nedenle, davacı şirketin hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine karar verilen itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin, yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı iddiasıyla 29/05/2013 gününden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyet başvurusunun idare tarafından reddi üzerine davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunu yaptığı, her iki başvurunun da süresinde olduğu; ayrıca, davacı şirket istekli sıfatını haiz olduğundan, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu konusunda ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, davalı idare tarafından itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvuru ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne..

Kararın tamamı okumak için tıklayınız.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir