Adalet Bakanlığı’nın 4734 Sayılı Yasanın 3/b Maddesine Göre Yapacağı İhalelere Ait Usul ve Esaslar

Adalet Bakanlığı’nın 4734 Sayılı Yasanın 3/b Maddesine Göre Yapacağı İhalelere Ait Usul ve Esaslar
125×125

Karar Sayısı: 9

Ekli “Adalet Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

2 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Adalet Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, güvenlik veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna Bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle alakalı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ek 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerin uygulanmasında;

a)Acil nitelikli işler: İdarece beklenmeyen, öngörülmeyen veya ani olarak ortaya çıkan durumlar nedeniyle oluşan ve kısa sürede karşılanması gereken, karşılanamaması halinde ulusal ve/veya uluslararası görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi ile iç güvenliğin sağlanmasına engel oluşturacak ihtiyaçları,

b)Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde tanımlanan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendine giren işleri,

c)Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d)Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile ikiden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

e)Dinamik alım sistemi: Piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonra kullanılmak üzere tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

f)Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,

g)Elektronik ortam: Dijital veri sıkıştırması dâhil, verilerin işlenmesi ve muhafazası için elektronik cihazların kullanılması suretiyle bilgilerin kablo, radyo, optik cihazlar veya diğer elektromanyetik usullerle iletilmesi, nakledilmesi veya alınmasını,

ğ) Esaslar: Bu Esas ve Usulleri,

h)Gizlilik ve güvenlik gerektiren işler: Ülkenin adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, güvenlik veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Bakan tarafından karar verilen işleri,

ı)İdare: Adalet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun ihtiyaca konu alımı yapmakla yetkili merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

i)İhale yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisini,

j) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

k) Münferit sözleşme; Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi,

1)Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

(2)Bu Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenliğin ve gizliliğin sağlanması ile süratle hareket ilkelerinin yanı sıra 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler de dikkate alınır. Bu kapsamda mal ve hizmet alımları ile yapım işleri birlikte veya kısımlar halinde yapılabilir.

(2)Bu Esaslar kapsamında yapılan alımlarda Bakanlık ve alımı gerçekleştirecek idareye ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin sağlanması temel amaçtır,

(3)Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Esaslarda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale yapılabilir. İdareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir. Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri, Tedarik Yöntemleri ve Akreditasyon Sistemi

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 6 – (1) Bu Esaslar kapsamında uygulanacak ihale usulleri aşağıdadır:

a)Pazarlık usulü.

b)Belli istekliler arasında ihale usulü.

(2) îdare, bu Esaslar kapsamında ihale edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde birinci fıkra kapsamındaki ihale usullerinden herhangi birini seçebilir.

Pazarlık usulü

MADDE 7 – (1) Pazarlık usulü, ilân yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2)Bakan onayı ile acil nitelikli olduğuna veya gizlilik ve güvenlik gerektirdiğine karar verilen mal ve hizmet alımları pazarlık usulü ile yapılabilir.

(3)Davet edilecek istekliler, ihale yetkilisince yapılacak piyasa araştırması neticesinde belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı zorunlu haller dışında üçten az olamaz. Davet edilmeyen istekliler, davet edilme ve doküman alma talebinde bulunamaz.

(4)Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Geçerli teklif sunan bütün istekliler ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 8 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilân yapılmaksızın, ihale yetkilisince belirlenen adaylar arasında yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2)AR-GE faaliyetlerine ilişkin olduğuna veya uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirdiğine Bakan onayı ile karar verilen işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(3)Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapılabilir. Nihai teklif tutarı teklif edilen ilk bedelden yüksek olamaz.

(4)Davet edilecek istekliler üçten az olmamak üzere ihale yetkilisince belirlenir.

Doğrudan temin

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçlar ilân yapılmaksızın idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin yoluyla karşılanabilir.

a)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu

alımlar.

c)Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi beş yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet al imlan.

ç)4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının beş katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

d)İdare tarafından önceden öngörülemeyen ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması gerekmekle birlikte pazarlık usulünü uygulanması için yeterli süre bulunmayan acil nitelikli işlere ilişkin alımları.

e)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bu idarelere ait birlikler, özel kanunlarla vakıf, fon ve sair adlarla kurulmuş olan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden alınacak ve bu Esaslar kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2)Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, komisyon kurma ve bu Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

Çerçeve anlaşma

MADDE 10 – (1) İdare ihtiyaçlarını temin sürecinde çerçeve anlaşma yapabilir.

(2) İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak bu Esaslarda belirtilen ihale usullerini uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmaların yapılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ihale dokümanında gösterilir.

b)Çerçeve anlaşma kapsamında imzalanan sözleşmelerin süresi otuz altı ayı geçemez.

c)Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, en az iki istekli ile yapılabilir. Belirli sebeplerle koşulların tamamının baştan belirlenemediği hallerde ise istenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların iki istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının ikinin altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

ç)İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.

d)İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde üç kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

e)Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir.

f)Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdarenin çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçları bu Esaslarda yer alan diğer usuller kullanılmak suretiyle de karşılanabilir.

g)Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan münferit sözleşmelerde, sözleşmenin ifasının çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılması zorunludur, Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda, münferit sözleşmenin ifası için çerçeve anlaşmanın süresi gecikme süresi kadar uzatılarak gerçekleştirilebilir.

ğ)Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet veya yapım işi için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından belirlenir.

h)Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından çerçeve anlaşma kapsamında ayrı münferit sözleşmeler yapılabilir.

ı)Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilir.

i)Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine katılamazlar.

j)Münferit sözleşme aşamasında, münferit alımı yapacak idare tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilebilir.

k)Çerçeve anlaşma kapsamında münferit alımı gerçekleştirecek idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri münferit sözleşmelerde ihale yetkilisidir.

Elektronik eksiltme

MADDE 11 – (1) İdarenin ihtiyaçlarının temini için, ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde elektronik eksiltme kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye davet edilecek ve eksiltmeye katılacak istekli sayısı üçten az olamaz. Elektronik eksiltmede aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

b)Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati, eksiltmenin ne şekilde yapılacağı ile eksiltmenin yürütüleceği elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

c)Eksiltme süresince, isteklinin teklifinin eksiltmeye katılan istekliler arasında hangi sırada olduğu ve en avantajlı teklifin tutarı tüm isteklilerin erişimine açık tutulur. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri tutarı ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak hiçbir halde teklif sahiplerinin isimleri açıklanamaz.

(2)Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a)Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b)Davette bildirilen yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin bekleme süresi içinde asgari fark aralığında yeni bir teklifin olmaması.

c)Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

Dinamik alım sistemi

MADDE 12 – (1) Piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda temin edilmesi için, uygulanan ihale usulüne göre tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonra dinamik alım sistemi kullanılabilir. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez. Sistemin tesis edileceği hususu en az beş gerçek veya tüzel kişiye duyurulur. Bu duyurunun ekinde planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

(2)Bu sistemin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Dinamik satın alma sitemindeki istekli sayısı ikiden az olamaz, Yeterlik kriterlerini sağlayan ve idarece belli aralıklarla davet edilip ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir, Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir,

b)Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.

c)Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir,

ç)Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.

d)Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

e)Dinamik alım sisteminin süresi otuz altı aydan fazla olamaz.

0 Dinamik alım sistemi dâhilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye idareler yetkilidir.

Akreditasyon sistemi

MADDE 13 – (1) Bakanlık veya idareler davet edilecek gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesinde yararlanmak üzere akreditasyon sistemi oluşturabilir. Bu sistem, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dikkate alınarak tesis edilir. Akreditasyon sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesinde mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile güvenliğin korunması hususları dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Esaslar

İhale komisyonu

MADDE 14- (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel ile ilgili idare personelinin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, aynı sayıda yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2)Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3)İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır, Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4)İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 15 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 16 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, idare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere ve ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Ancak, yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği durumlarda, gerekçeleri onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alım veya ihale yapılabilir.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 17 – (1) İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler idare tarafından davet edilen isteklilere bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

(2)İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler hizmet alımı yapılması suretiyle hazırlattırılabilir.

(3)İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 18 – (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek davet edilenlere bildirilir.

(2)Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ile eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya davet edilenlerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile on güne kadar ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3)İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 19 – (1) İhalelere katılmak için ihale dokümanında belirtilen gerekli nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak, ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için adres beyanında bulunmak zorunludur.

(2)Bu Esaslar dâhilinde yapılacak ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan belge ve bilgilerden hangisinin isteneceği işin özelliği dikkate alınarak idarece

belirlenir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 20 – (1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda olan istekliler ihale dışı bırakılır. Aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen durumlarda olan istekliler ise ihalelere katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihalelere katılan istekliler hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Ortak girişimler

MADDE 21 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 22 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale veya sözleşme dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir. Ancak işin tamamı alt yükleniciye yaptırılamaz.

(2)İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 23 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2)Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ivedilikle tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

Geçici ve kesin teminat işlemleri

MADDE 24 – (1) İhalelerde veya alımlarda teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek oranda geçici teminat alınır. İhale dokümanında gerekçesi belirtilmek şartıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(2)Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtilerek ihale dokümanında önceden düzenlenmiş olmak şartıyla Bakanın onayı ile kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. Bakan kesin teminat alınmaması ile ilgili olarak ihale yetkililerine yetki devrinde bulunabilir.

(3)İhaleye, mevzuat gereği teminat vermesi mümkün olmayan isteklilerin katılması halinde, bu durumun yazılı ve gerekçeli olarak açıklanması şartıyla bu isteklilerden teminat alınmaz.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 25 – (1) Bu Esasların uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde teminat olarak kabul edileceği belirtilen değerler, teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları

MADDE 26 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir. Teminat olarak verilecek diğer değerlere ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

(2)İdareye verilecek banka teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(3)28 inci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(4)Kesin teminat mektubu alınması durumunda mektubun süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle ihale dokümanında belirlenir. İdare tarafından kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi asgari olarak kesin kabul tarihini kapsayacak şekilde düzenlenir. Gerek görülen hallerde istenilen kesin teminat mektubunun geçerlilik süresi ihtiyaca konu alımın garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlenir.

(5)Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde iade edilir.

(6)Avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi göz önüne alınarak idarece belirlenir.

(7)İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 27 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Bakanlığın ihaleyi gerçekleştiren ilgili biriminin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2)Teklif mektupları ve eki cetveller Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere Türk lirası cinsinden hazırlanacaktır. Yabancı para cinsinden sunulan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

(3)Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur, Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ihalelerde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(4)Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(5)Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 28 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir, İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre idarece belirlenen şekilde yeteri kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 29 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Esaslarda belirtilen teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır, Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2)Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin üzerinde yer alması gereken bilgi eksikliklerinin bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu kapsamda anılan bilgi eksikliklerinin belgeyi düzenleyenden kaynaklanmış olması gereklidir. Hatalı olarak belirtilmiş bilgiler bilgi eksikliği olarak kabul edilmez. Bu bilgilerin düzeltilmesi yoluna gidilemez.

(3)Belirlenen sürede eksiklikleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 31 – (1) İhale dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen düzenlemelere göre işlem tesis edilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 32 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak idare isteklilerin talepte bulunması halinde ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

(2)İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale dokümanında fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde veya alımlarda teklifi uygun görülen istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir. Ayrıca idare veya ihale komisyonunca karar verilmesi halinde istekliler ile yazışma veya elektronik ortam ile de fiyat üzerinde görüşme yapılabilir.

(2)Bu Esasların 30 uncu ve 31 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(3)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(4)Bu Esasların 43 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5)En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan istekli üzerine ihale sonuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale dokümanında gerekli düzenleme yapılır.

(6)İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(7)İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(8)İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(9)İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararma eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 34 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere

aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 35 – (1) 34 üncü maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(2)24 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşmeye davet, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 36 – (1) İhale üzerinde kalan istekli 34 üncü ve 35 inci maddelere göre sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra varsa geçici teminat iade edilir.

(2)Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Esaslar çerçevesinde sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 35 inci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 35 inci maddede belirtilen şekilde bildirimde bulunulur. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair teyidin yapılması zorunludur.

(3)Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 37- (1) İdare, 35 inci ve 36 ncı maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir, Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Şikâyet başvurusu

MADDE 38- (1) Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, idareye yapılır.

(2)Başvurular üzerine idare tarafından gerekçeli olarak;

a)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b)Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c)Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması hallerinde, başvurunun reddine,

karar verilir.

(3)İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer isteklilere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İdare tarafından başvuruya ilişkin nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz. Başvurunun reddine karar verilmesi halinde, sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(4)İhale dokümanında yer alan hususlara yönelik şikâyetler ihale tarihinden üç işgünü öncesine kadar yapılabilir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular, süre yönünden reddedilir. Anılan başvurulara ilişkin sürenin hesaplanmasında, ihalenin yapılacağı gün ve başvurunun yapıldığı gün dikkate alınmaz.

(5)Bu Esaslar kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.

Sözleşmeler

MADDE 39- (1) Bu Esaslar kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır, Sözleşmeler idarelerce Türkçe olarak hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Düzenlenecek sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar belirtilir.

(2)Bu Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir. Bu husus ihale dokümanında belirtilir.

(3)İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(4)İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(5)Gerek görülmesi halinde, Bakandan onay almak kaydıyla %50 oranına kadar iş artışı yapılabilir. İhale konusu iş kapsamında iş eksilişi yapılması gerektiğinin anlaşılması durumunda gerekçeleri belirtilmek kaydıyla idare tarafından iş eksilişi yapılabilir.

Mücbir sebepler

MADDE 40 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a)Doğal afetler.

b)Kanuni grev.

c)Genel salgın hastalık.

ç)Kısmi veya genel seferberlik ilânı,

d)Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere,

Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idarece düzenlenebilir.

Avans işlemleri

MADDE 41 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ihale veya onay belgesi ve sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlık onayıyla avans verilebilir.

(2) Avans verilmesi durumunda alınacak avans teminat mektuplarının süresi, Bakanlık tarafından mahsup süresi göz önünde bulundurularak belirlenir.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

MADDE 42 – (1) İdarenin ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yerli istekliler ile ilgili düzenleme

MADDE 43 – (1) Bu Esaslar dahilinde yapılan ihalelere katılan yerli isteklilere ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yer verilen hükümler uygulanır.

Fiyat farkı

MADDE 44 – (1) İhale onay belgesi ile idari şartname ve sözleşme tasarısında belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihalelerde 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı hesaplanabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 45 – (1) Yasak fiil ve davranışlarla ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Sürelerin hesabı

MADDE 46 – (1) Sürelerin hesaplanmasında bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 47 – (1) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, Bakanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 48 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

(3)Bu Esaslar dâhilinde yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, götürü bedel veya birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(4)Bu Esaslarda belirtilmeyen hususlarda, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili ikincil mevzuat hükümlerinin uygulanmasına veya ilave düzenlemeler yapılmasına Bakanlıkça karar verilebilir.

(5)Bu Esasların uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları Bakanlık veya idarelerce hazırlanabilir.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir