4734 3/e Kapsamındaki Alımlarda KİK’in İnceleme Yetkisi

4734  3/e  Kapsamındaki Alımlarda KİK’in  İnceleme Yetkisi

4734 sayılı kanunun 3 e maddesi gereği yapılan alımlarda KİK İncelemesi

T.C. D A N I Ş T A Y Onüçüncü Daire Esas No:2015/582 Karar No:2015/1707

Anahtar Kelimeler :İstisna, Öğretmenevi – Akşam Sanat Okulları, Görev

Özeti :Öğretmenevi-Akşam Sanat Okulları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okul ve merkezler arasında yer aldığından, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (e) bendi uyarınca istisna kapsamında anılan kurumlardan yapılan doğrudan alımlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurulu’nun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Süt ve Süt Ürünleri Gıda Taşımacılık Hizmet Organizasyonu Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Vekili : Av. … Karşı Taraf (Davalı) : Kamu İhale Kurumu Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2014 tarih ve E:2014/1948, K:2014/1906 sayılı kararının; Kanun’da bizatihi eğitimin bir parçası olarak üretilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına alındığı, turizm ve otelcilik okulları gibi kurumların bu kapsamda görülebileceği ancak Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu tür bir okul bulunmadığından eğitim faaliyetinin zorunlu bir sonucu olarak gerçekleşen mal ve hizmet üretiminin de bulunmadığı, istisna kapsamında olmayan alımla ilgili olarak yapılan başvuru hakkında Kurum’un görev ve yetkisi bulunduğundan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hâkimi Erhan ERYAT’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2014 tarihinde yapılan “Malzemeli Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi, Yemeğin Dağıtılması, Yemek Sonrası Yemek Dağıtılan Salon, Yemekhane vb. Alanın Temizlenmesi ve Çöpleriri Kaldırılması İşi” alımına ilişkin olarak davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 19.09.2014 tarih ve 2014/UH-IV-3240 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda özetle; başvuru konusu alımın 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (e) bendi kapsamında gerçekleştirildiği, ancak, bir hizmetin Kanun’un 3. maddesi çerçevesinde temin edilebilmesi için Kanun’un anılan maddesinde istenen koşulların oluşması gerektiği, konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nca alınan 16.08.2004 tarihli ve 2004/DK.D-267 sayılı kararda, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okul ve merkezler kapsamında mütalaa edilemeyeceğinin açıklandığı, söz konusu Kurul kararı uyarınca başvuru konusu ihalenin istisna kapsamında ihale edilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale sonuç ilanından yaklaşık maliyet, en yüksek teklif, en düşük teklif ve sözleşme bedelinin aynı olduğunun görüldüğü (703.252,00-TL), bu durumun yaklaşık maliyetin öğretmenevi tarafından bilindiği anlamına geldiği ve Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesine göre eylemin konusunun suç teşkil ettiği, idarenin aynı hizmeti piyasa şartlarında daha ucuza temin edebileceği iddialarına yer verildiği; anılan başvurunun görev yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı; uyuşmazlıkta, dava konusu alımın “Devrek Öğretmenevi-Akşam Sanat Okulu Lokali ve Sosyal Tesisine Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi, Yemeğin Dağıtılması, Yemek Sonrası Yemek Dağıtılan Salon, Yemekhane vb. Alanın Temizlenmesi ve Çöplerin Kaldırılması” işine ilişkin olduğu ve Devrek Öğretmenevi-Akşam Sanat Okulu’nun da 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (e) bendinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okullar ve merkezler arasında yer aldığı sonucuna varıldığından, söz konusu alımın 4734 Kanun’un 3. maddesinin (e) bendi uyarınca istisna kapsamında gerçekleştirildiği, davalı idarece, başvurunun Kurum’un görev alanında bulunmadığı belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddi yolunda tesis edilen işlemde  hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2014 tarih ve E:2014/1948, K:2014/1906 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 45,60 -TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacı şirkete iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 04.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İdari Dava Daireleri Kararları Onüçüncü Daire 198 Danıştay Dergisi Yıl : 2015 Sayı : 140

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir