2019 21 F Pazarlık Usulü Limiti Eşik Değer

2019 21 F Pazarlık Usulü Limiti Eşik Değer

2019 21 F Pazarlık Usulü Limiti Eşik Değer

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 maddesinin f bendine göre yapılacak olan ihaleler her sene kamu ihale kurumunca belirlenen eşik değerlere göre yapılabilmektedir. 2019 yılında 21 f pazarlık usulu ile yapılacak olan alımlarda uygulanacak olan 2019 ihale eşik değerleri Kamu ihale kurumunun yayımlanan tebliğ ile belli oldu.Yeni belirlenen limitler 2018 aralık ayına göre belirlenen yeniden değerleme oranı olan 15,47 oranına göre güncellenmiştir.Buna göre 2019 yılında 4734 sayılı kanunun  21 f maddesine göre  pazarlık usulu ile yapılacak  olan alımlarda uygulanacak olan parasal sınırlar limitler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

          2019 yılı 21 (f) Pazarlık Usulu İle Yapılacak Olan Alımlarda  Parasal Sınır

 

2019 Yılında Kamu İdarelerince 21 f pazarlık usulü ile yapılacak olan alımlarda301,228

Tabloda gösterilen 2019 21 (f) Pazarlık Usulu İle Yapılacak Olan Alımlarda  belirlenen tutarlar KDV hariç olan tutarlardır.İdareler tarafından pazarlık  usulu ile yapılacak alımlarda yapılacak olan hesaplamalar buna göre yapılmalıdır.

2019 İhale Eşik Değerlerine İlişkin Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 sayılı kamu İhale Kanunda 21 f pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalelere ilişkin yer alan mevzuat hükmü

4734 Sayılı Kanun Madde 21 : – Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

 (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde,en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

21 maddeye göre Pazarlık Usulü ile yapılacak alımlarda Dikkat edilecek hususlar

I)  21/b21/c ve 21/f kapsamında yapılan ihallerde ilan yapılması zorunlu değildir.
İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
II)  21/a21/d ve 21/e kapsamında yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar.
İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
III) 21/b21/c ve 21/f kapsamında yapılacak mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir