Resmi Taşıtla Gidilen Görevlerde Harcırah Ödemesine Dair Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

Resmi Taşıtla Gidilen Görevlerde Harcırah Ödemesine Dair Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı
125×125

Kamu Denetçiliği Kurumu, personelin kurumlarınca sağlanan taşıtla göreve gitmesinin harcırah verilmemesi için gerekçe olmayacağı yönünde görüş bildirdi. Görüşte, görevlendirilen yerin memuriyet mahalli olarak nitelendirilmesi için belediye sınırları dışında kalması, yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğinde olması ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilmesinin birlikte aranması gerektiği ifade edilmiştir.

 

SAYI      :  18745356-101.07.04-E.8644

BAŞVURU NO : 2017/14485

KARAR TARİHİ : 18/05/2018

BAŞVURAN:…..

TAVSİYE KARARI BAŞVURAN   :

BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ

BAŞVURUYA KONU İDARE : Sağlık Bakanlığı

BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın geçici görev yolluğu ödenmesi talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ: 23.11.2017

I.  BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1) Başvuran, ilçe sağlık personeli olarak Beypazarı İlçesinde çalışmakta olduğunu Ankara’ya yapılan görevlendirmeler için geçici görev yolluğu alamadığını belirterek yolluk ödemelerinin yapılmasını talep etmektedir.

II.  İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2) Kurumumuzca istenen bilgi ve belge talebi üzerine Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen 29/04/2018 tarihli ve E.93377465-869/E.128 sayılı yazıda;

2.1)   Şikâyet başvurusuna konu uyuşmazlığa ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Strateji Başkanlığı, Ankara Defterderlarığı Muhasebe Müdürlüğü, Hukuk İşleri gibi yetkili kurumların uzman kişilerinden görüş talep edildiği ve bu doğrultuda ilgili Kanunun “memuriyet mahalli” tanımı doğrultusunda uygulama yapılacağına karar verildiği,

2.2) Ankara Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Memuriyet mahalline ilişkin görüşünün; Ankara’nın Polatlı, Beypazarı, Elmadağ, Çamlıdere, Şereflikoçhisar ve Ayaş ilçelerine görevlendirilen personele ilişkin ulaşımın idarelerince resmi taşıt aracı ile sağlanması halinde memuriyet mahallinden sayılacağı yönünde olduğu,

açıklamalarına yer verilmiştir.

III.     İLGİLİ MEVZUAT

3)   18/10/1982   tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Dilekçe, bilgi

edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

4)   6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinde; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”,

5)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yolluk giderleri ve gündelikleri” başlıklı 177 nci maddesi; “Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.”,

6)   Harcırah Kanununun;

6.1) “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinin “g” bendi; “… Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; … “h” bendinde; Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.”,

6.2)  “Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, “1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; … harcırah verilir.”,

6.3) “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesi; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere.”,

6.4) “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42’nci maddesinde; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a.   Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.”,

7)6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

Ankara … büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.”,

8)  13/01/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No:41) “Kurumlarınca Sağlanan Taşıt Araçları ile Gidilip Gelinebilen Yerler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilir. “

düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV.     KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

9) Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvurana Beypazarı- Ankara arası yapılan görevlendirmelere ilişkin hak etmiş olduğu ve bundan sonraki görevlendirmelerinde de hak edeceği geçici görev yolluğunun ödenmesi konusunda ilgili idarelere tavsiyede bulunulması yönünde hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur

V.   DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

10) Başvuran; ilçe sağlık personeli olarak Beypazarı İlçesinde çalışmakta olduğunu Ankara’ya yapılan görevlendirmeler için geçici görev yolluğu alamadığını belirterek yolluk ödemelerinin yapılmasını talep etmektedir.

11) Dosya kapsamında yapılan incelemede, başvuranın çalışmakta olduğu Beypazarı ilçesinden haftanın iki günü düzenli olarak, Ankara il merkezine KETEM, NTP çalışmaları, su numunesi, resmi evrak takibi, malzeme temini vb. işlerin yürütülmesi amacıyla resmi araç ile gidiş-geliş yaptığı, bundan dolayı başvuranın 08/11/2017 tarihli tarafına geçici görev yolluğu ödenmesi talebiyle 08/11/2017 tarihinde idareye yapmış olduğu başvurusunun, 27/11/2014 tarihinde 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Harcırah Kanunu Genel Tebliği gerekçe gösterilerek

15/11/2017 tarihli ve E.1402 sayılı yazı ile reddedildiği anlaşılmıştır.

12)Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde; bir vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğunun ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri memuriyet mahalli olarak, bunun dışındaki yerler ise “başka yer” olarak değerlendirilmektedir. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere, görevlendirilen yerin memuriyet mahalli olarak nitelendirilmesi için belediye sınırları dışında kalması, yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğinde olması ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilmesi gerekmektedir.

13)   Ayrıca 13/01/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde, ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirildiği belirtilmiştir. Şikayet başvurusu kapsamında ilgili idareden edinilen bilgi ve belgelerden, başvuranın ulaşımının düzenli olarak sağlanmadığı, muhtelif günlerde, arızi olarak, kuruma ait resmi araç ile Beypazarı-Ankara arası gidiş geliş yaptığı anlaşılmaktadır.

14) Bununla birlikte, başvuranın sürekli olarak Ankara-Beypazarı arası geçici görevlendirme ile KETEM, NTP çalışmaları, su numunesi, resmi evrak takibi, malzeme temini vb. işleri yerine getirmesinin görevinin asli bir parçası olarak nitelendirilemediğinden ve kendisine yüklenen bu ek görev karşılığında da herhangi bir ödeme yapılmaksızın vazifesinin ifasının beklenmesinin hakkaniyetli olmadığı değerlendirilmektedir.

15)  Bu doğrultuda, başvuranın görevini her ne kadar Kurumu tarafından tahsis edilen araç ile yerine getirmesi söz konusu olsa da Beypazarı-Ankara görevlendirilmelerinin, bu iki yerleşim yerinin yerleşim özellikleri bakımından birbirinin devamı niteliğinde olmadığı ve ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yer kapsamında olduğu ve memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirildiği anlaşılmış olup, idarenin başvurana geçici görev yolluğu ödememesi işleminde mevzuat hükümlerine, hukuka ve hakkaniyete bir aykırılık bulunduğundan talebin kabulü gerektiği değerlendirilmektedir.

16) Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; başvuranın geçici olarak Beypazarı Ankara arası görevlendirilmelerinin memuriyet mahalli içerisinde kalmadığı anlaşıldığından, idarenin geçici görev yolluğu ödenmesi talebini reddetmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

B.     İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

17) İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; İdarenin “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, İdarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

18)6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII.  KARAR

Açıklanan gerekçelerle başvuranın geçmişe dönük hak etmiş olduğu ve bundan sonraki görevlendirmelerinde hak edeceği geçici görev yolluklarının ödenmesi yönünde SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA;

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın Başvurana ve SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

e-imzalı dır

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir