Kamu İşçisi Örnek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Hesaplama

Kamu İşçisi Örnek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Hesaplama
125×125

Kamu Taşeron 4 D Geçici Görev Yolluğu

Kamu İşçisi Örnek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Hesaplama

Kamuda işçi kadrolarında çalışan kişilerin memuriyet mahalli dışındaki yerlerde geçici görevli olarak görevlendirilmeleri durumunda geçici görev yolluğu alma hakları bulunmaktadır.Özellikle 696 sayılı KHK ile taşeron işçi olarak görev yapan işçilerin kadroya alınmasından sonra kamuda işçi olarak görev yapanların sayısında önemli bir artış olmuştur.Bu yazımızda mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuda 4 D li sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin geçici görevlendirilmesi halinde alabilecekleri geçici görev yolluk tutarlarını örnek hesaplama ile açıklamaya çalışacağız.

4 D li  Kamu İşçilerine Geçici Görev Yolluğu Ödenmesinin Yasal Mevzuatı Nedir?

Kamuda görev yapanlara ödenecek olan geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödemeleri 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılmaktadır.İlgili harcırah kanununda harcırah alabilecek kişilerin genel tanımında memur ve hizmetli unvanlarına yer verilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘’Harcırah verilecek kimseler’’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ‘’Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar’’ hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere kanun maddesinin 4. maddesinde işçiden direkt olarak bahsedilmemiştir.Ancak yine aynı kanunun 3. maddesinde hizmetli tanımına kimlerin dahil olduğu anlatılmıştır.

6245 sayılı Kanununun ‘’Tarifler’’ başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak tanımlanmıştır.

Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere kamuda çalışan işçiler Harcırah Kanununa tabidirler ve ilgili kişilerin geçici görevle başka yerlere gönderilmesi halinde geçici görev yolluğu alma hakları bulunmaktadır.

Kadroya Geçen Taşeron İşçilere de Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi?

696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler 2018 Nisan Ayından itibaren kamu işçisi olmuşlardır.Bu nedenle ilgili işçilerde 2018 Nisan ayından itibaren geçici görevle başka yerlerdeki görevlere gönderildiklerinde harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu alacaklardır.

Konuya İlişkin olarak Maliye Bakanlığınca Verilmiş olan görüşe Buradan ULAŞABİLİRSİNİZ:

Kamu İşçilerinin 2019 Yılında Alacağı Gündelik Miktarları Ne Kadardır?

Yazımızın yukarıda yer alan kısmında da anlattığımız üzere kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler harcırah kanununda hizmetli tanımı içinde yer almaktadır.Bu nedenle işçilere ödenecek geçici görev yolluklarının ne olduğunu öğrenmek için hizmetlinin ne kadar geçici görev yolluğu alabileceğine bakmamız gerekecektir.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları bir aylık maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacak ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğun daki günlük yevmiye tutarı hiçbir şekilde 4. derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyecektir.İlgili açıklamaya göre

2019 yılında geçici görevle görevlendirilen  işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75

Not:Kanunda atıfta bulunulan yevmiyelerdir.İşçilere bu tutarların üzerinde ödeme yapılamaz.

Kamu İşçileri Geçici Görev Harcırahın da  Hangi Ödemeleri Alabilirler?

Harcırah kanununda yer alan hükümlere göre kamu işçisinin geçici görevle bir yerden başka bir yere görevlendirilmesi halinde aşağıda başlıklar halinde gösterilen ödemeleri almaları gerekir.

– Yol gideri: Fiilen çalışmış olduğu yerden geçici görevle görevlendirildiği yere gitmek için yapmış olduğu ödemeleri ifade eder.Örnek vermek gerekirse ilden ilçeye giderken otobüs veya minibüse ödenen ücretler bu kapsamdadır.Burada ödenecek olan yol gideri mutat vasıta üzerinden yapılır.Mutat vasıta ise devamlı iki yer arasında belli saatlerde işleyen ve çoğunluğun kullandığı araç olarak tanımlanabilir.İlden ilçeye görevlendirilen bir işçi ilgili yere kendi özel aracı ile gitmiş olsa bile yol gideri mutat olan otobüs veya minibüs ücreti üzerinden yapılır.Ancak mutat araç işlemeyen yerlere yapılacak olan yolculuk giderleri amirin onayı ile diğer taşıt ücretleri üzerinden yapılabilir.Yol gideri geçici göreve giderken bir kere ve en son geçici görevin bitiminde eski görev yerine dönerken olmak üzere iki kere ödenir.Yani işçi ilden ilçeye her gün geliş gidiş yapmış olsa bile her gün için yol parası alamaz.Ayrıca geçici görev yerine kurum aracı ile gidilip gelinmiş ise yol parası ödenmez.

Gündelik :  İşçinin geçici görev mahalline giderken yolda geçirdiği süreler ve geçici görev yerinde geçirdiği süreler için yukarıda tabloda yer alan tutarlar üzerinden alacağı ücret olarak tanımlayabiliriz.Harcırah kanununda geçici görevlerde görevlendirme tarihinden itibaren aynı yer ve aynı iş için bir yılda toplam da 180 ödeme sınırı vardır.Bu nedenle örneğin ankara ilinden çubuk ilçesine 7 ay yani 210 gün geçici görevle gönderilen bir işçi 210 gün görev yapmasına rağmen en fazla 180 gün gündelik alabilecektir.Bu 180 gününde ilk 90 günü tam gündelik ikinci 90 günü ise 2/3 gündelik ödenecektir.

– İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taksi gideri: Geçici göreve gönderilen işçi evinden veya işyerinden otogara ve geçici görev yapacağı yerdeki otogardan işyerine veya geçici görev yapacağı yerdeki kalacağı otel v.b yerlere kadarki ödemiş olduğu taksi paralarını alma hakkına sahiptir.Belediye sınırları içinde taksi ücretlerinin ödenmesinde beyan yeterli iken belediye sınırları dışındaki taksi ücretlerinde fatura fiş ibrazı zorunludur.

-Geçici görev mahallinde konaklama gideri ödenmişse ilgili tutarlar:   Geçici göreve gönderilen işçi geçici görev mahallinde kaldığı otel misafirhane giderlerini de kurumundan fatura ile belgelendirmek şartı ile alabilir.Ancak konaklama giderleri ödemesinde aşağıda tabloda yer alan kısıtlamalar vardır.İşçi ilk 10 gün günlük harcırahının %50 fazlasına kadar konaklama bedeli alabilirken sonraki 80 günde gündeliğinin yarısına kadar sonrası 90 günde ise gündeliğinin %40 ına kadar konaklama parası alabilecektir.

– Memur   ve

Hizmetlilerden:

Gündelik

Miktarı

İlk On Gün Sonraki

80 gün

sonraki

90 gün 

Yevmiyenin

%50

Arttırımlı

Tutarı kadar

Yevmiyenin

Yarısı kadar

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Aylık/kadro

derecesi 1-4 olanlar

39,8559,7719,9215,94
Aylık/kadro

derecesi 5-15 olanlar

38,7558,1219,3715,50

Yurt İçinde Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı başlıklı 33. Madde sinin d) bendinde “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak  üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. “ hükmü yer almaktadır.

2019 yılı bütçe kanununa eki H cetvelinde ise “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde ;

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla işçi  geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım.

İşçinin  gündeliğinin 50 TL (Bedel Örnek Olarak verilmiş olup gerçek gündelik tutarları yukarıda tabloda yer almaktadır) olduğunu varsayalım. İşçi  15 gün süre ile geçici görevli olarak başka ilde görevlendirilmiş olsun.

Bu 15 günün ilk 5 günü için  40 TL konaklama ücreti sonraki 3 gün için 80 TL konaklama ücreti ve sonraki 7 gün için ise 30 TL konaklama ücreti ödemiş ve bunları fatura ile ibraz ederek talep etmiş olsun.

İlk 5 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 40 TL olacaktır. Harcırah Kanununda fatura bedelini aşamaz hükmü gereğince gündeliğinin %50 sine kadar ödenebilir hükmüne göre 75 TL ye kadar ödeme yapılabilir ancak fatura 40 TL olduğu için ödeme 40 TL olarak ödenecektir.

40*5=200 TL Konaklama Bedeli İlk 5 Gün İçin

Sonraki 3 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 75 TL olacaktır.Burada fatura 80 TL olmasına rağmen burada da bütçe kanununda yer alan hüküm gereğince %50 artırımlı bedel olan 75 TL’nin üzerindeki bedel ödenmeyecektir.

75*3=225 TL Konaklama Bedeli 3 Gün İçin

Sonraki 7 gün için alacak olduğu konaklama bedeli faturası 30 TL olan memur 7 günün 2 gününde bütçe kanunundaki “görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si” hükmüne göre ve harcırah kanunundaki fatura bedelini aşamaz hükmüne göre 2 gün 30 TL olarak konaklama bedeli alacak 5 gün için ise yevmiyesinin %50 olan 25 TL üzerinden konaklama bedeli alacaktır.

2*30=60 TL Konaklama bedeli 2 gün için

5*25=125 TL Konaklama bedeli 5 gün İçin

Toplam Konaklama Bedeli=200+225+60+125=510 TL

Örnekte de görüleceği üzere konaklama faturasının tutarına ve gündeliğin miktarına göre farklı durumlar ortaya çıkmaktadır.

NOT: Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir mahalle bir nakil aracı ile gidilip gelinmesi zorunlu olan yerlere geçici görevle gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yakın köy, kasaba veya şehir’e kadar gidiş ve geliş mutat nakil taşıt ücreti ayrıca ödenir.

Kamu İşçisine 1 Yılda Verilebilecek Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre Nedir?

• Memuriyet Mahalli dışında Geçici olarak Görevlendirilen İşçilere

• Yurt içinde; – Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez.

– Gündelik verilecek 180 günün de;

İlk 90 günü için tam, takip eden 90 günü için 2/3 oranında ödenir.

Harcırah kanunda geçen bir yıllık dönem takvim yılı olarak değil geçici göreve başlama tarihinden itibaren geçecek 1 yıl olarak hesaplanmalıdır.Konuyu bir örnekle açıklamak  gerekirse 1 Şubat 2019 tarihinde geçici görevle bir yere görevlendirilen personel için 1 yıllık süre 1 Şubat 2020 tarihinde dolmaktadır. Ancak bir yıl içinde 6 ay bir ilçede 6 ayda başka bir ilçede görev yapan işçi için bu sınırlama geçerli değildir.Her bir ilçe için yeniden 180 gün hesaplaması yapılmalıdır.

Kamu İşçisi Bir Günden Az Süre ile Görevlendirilirse Geçici Görev  Harcırahı Nasıl Hesaplanır?

• Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

• Örnek: Sabah saat 08.00 de gidilen ve saat 13.00’ten önce dönülen bir geçici görevlendirmede gündelik ödenmeyecek, sadece yol masrafı verilecektir.Sabah 10,00 gidilip öğlen 15,00 de dönülen bir geçici görevde ise 1/3 oranında geçici görev yolluğu ödenebilecektir.

Kamu İşçisi Memuriyet Mahallî İçinde Geçici Görev Harcırahı Alabilir mi.

• Kamu işçisinin memuriyet mahalli içinde görevlendirilmesi halinde geçici görev yolluğu alması mümkün değildir.Örnek vermek gerekirse bir üniversitenin kampüsünde çalışan bir işçi yine aynı üniversitenin şehir merkezinde yer alan başka bir biriminde görevlendirilmesinde gündelik ödenmez.

• Bu görevlendirmelerde gündelik ödenmesi mümkün bulunmamakta sadece, mutat taşıt ücreti ödenebilmektedir.

• Ancak yapılacak işin aciliyetine göre veya zorunlu hallerde özel araç gideri de ödenebilmektedir.

• Özel araçların kullanılabilmesi daire amirinin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Kamu İşçisine  Ödenecek Olan Yurt İçi Geçici Görev Yolluğunda Hangi Belgeler İstenir?

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22. maddesinde göre  Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

İşçilere  Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

Kamu İşçisine  Ödenecek Geçici Görev Yolluğu Ödemesine İlişkin Örnek Hesaplama 

Örnek 1:Ankara ilinde çalışan bir İşçi  kurumunca Ankara ili Bala  ilçesinde 12 gün boyunca geçici görevli olarak görevlendirilmiştir.Ankara – Bala  arası otobüs parası 30 TL ilgili işçinin almış olduğu aylık ücret karşılık olarak alabileceği gündelik tutarı  aylık derecesi 5  olan memura denk gelmektedir..İlgili işçi  ikametgah otogar arasında ankarada 40 TL bala  otogar ikametgah yeri arasında ise 20 TL taksi parası ödemiştir.Geçici görev boyunca 11 gün boyunca  günlük 50 TL konaklama bedeli ödemiştir.

2019 H Cetveline göre İşçinin  günlük yevmiyesi :38,75  TL

İlgili İşçinin  alacağı  geçici görev yolluğunun hesaplanması

Gidiş Yol Parası

Taksi+Otobüs+Taksi

40+30+2090 TL
Ödenecek Günlük Yevmiye12*38,75465 TL
Ödenecek Konaklama Bedeli10 gün 10*50,00 TL

1 gün *19,37  TL

500+19,37
Dönüş Yol Parası

Taksi+Otobüs+Taksi

20+30+4090 TL
Toplam Ödenecek Geçici Görev

Yolluk Tutarı

 1.164,37 TL

Açıklama: Geçici Görev Yolluğu ödemelerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.Hesaplamada damga vergisi dikkate alınmamıştır.Örneğimizde ilgili personelin geçici görevin başladığı gün ilgili yere gittiği ve son günde geri döndüğü şekilde hesaplama yapılmıştır.Geçici görev onayında yer verilmek kaydı ile duruma göre gidiş ve geliş içinde ayrıca yevmiye ödenmesi mümkündür.Konaklama bedeli hesabında ilk on gün fatura bedeli sonraki bir gün ise yevmiyenin %50 olarak hesaplama yapılmıştır.Geçici görev yolluğunda taksi parası fiilen taksiye binilip ücret ödenmesi durumunda yapılan bir ödemedir.Taksiyle yolculuk yapılmamış ise kullanılan mutat taşıt ücreti üzerinden ödeme yapılmak zorundadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir