Geçici Görevde Masrafları Diğer Kurumca Karşılanan Kişinin Harcırahı

Geçici Görevde Masrafları Diğer Kurumca Karşılanan Kişinin Harcırahı
125×125

Geçici Görevde Masrafları Diğer Kurumca Karşılanan Kişinin Harcırahı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan memurlar bazı zamanlarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli eğitim, seminer  ve programlara katılmakta ve memurun katıldığı eğitime ait yemek, yatacak, yol parası v.b tüm giderler proje kapsamında ödenmektedir.

Bu gibi durumlarda katılmış olduğu seminer,eğitim v.b etkinliklerde tüm giderleri diğer kurumlarca karşılanan ve herhangi bir masrafı olmayan  memura geçici görev süresince geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği hususunda Danıştay Başkanlığınca verilen kararda “Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet İçin görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Başka bir anlatımla, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir. Dolayısıyla harcıraha hak kazanmada görevlendirme tek başına yeterli bir unsur olmayıp, aynı zamanda kamu görevlisinin bu görevlendirme nedeniyle maddi açıdan bir külfete katlanması gerekmektedir” gerekçesi ile geçici görev boyunca tüm masrafları karşılanan memura  görev süresince geçici görev yolluğu ödemesinin yapılmaması gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Yine ilgili karara göre geçici görev boyunca tüm  masrafları karşılanan memura sadece geçici görev mahalline gidiş ve dönüş günleri için gündelik ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Danıştay 2. Daire Esas No:2016/472  Karar No:2015/11201  K. Tarihi:30.12.2015 

 
 
 
………………Dosyanın incelenmesinden; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Eğitim Denetmeni olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığının 19/07/2013 günlü, 1809860 sayılı oluru ile 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile “Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi” kapsamında Japonya’da yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği, yapılan görevlendirmeye istinaden davacıya 2 gün yol gündeliği kapsamında yurt içi transfer ve diğer zorunlu giderlerinin karşılığı olarak 1.079,75-TL ödendiği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) arasında imzalanan anlaşmaya göre söz konusu çalışmalara katılan personelin, gidiş-dönüş uçak bileti giderleri, Japonya içi transfer giderleri, yeme-içme ve konaklama giderleri ile eğitime ilişkin tüm giderlerinin JİCA tarafından karşılandığı görülmekle birlikte, davacı tarafından, 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesi gerektiğinden bahisle 16/09/2013 günlü dilekçe ile yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; davacının, 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile Japonya’da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği süre boyunca eğitim faaliyeti kapsamındaki tüm giderlerinin, bir başka anlatımla davacıya ait maddi külfetin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) tarafından karşılandığı, dolayısıyla yol hariç 17 günlük bu süre boyunca ayrıca yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmesine yasal olarak olanak bulunmadığı anlaşıldığından, davacının, 2 günlük yol gündeliği dışında 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun da tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir