T.C Anayasa Görevde Yükselme Soru

T.C Anayasa Görevde Yükselme Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan görevde yükselme sınavlarında ve Ösym Başkanlığınca yapılmakta olan KPSS ve diğer kurum sınavlarına hazırlanan adaylar için 2017 ve 2018 yılı değişikliklerini içeren güncel Anayasa soruları yazımız ekinde yer almaktadır.

1) 1982 Anayasası’na göre hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

A) Demokratik devlet

B) Laik devlet

C) Sosyal devlet

D)Halk devleti

E) Hukuk devleti

2) Aşağıdakilerden hangisi anayasanın değiştirilebilecek hükümlerinden biridir?

A) “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”

B) “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

C) “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz  milletvekilinden oluşur.”

D) “Millî marsi ‘Istiklal Marsi’dir.”

E) “Başkenti Ankara’dır.”

3) T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir?

A) İspat Hakkı

B ) Dinlenme Hakkı

C ) Sendika Kurma Hakkı

D ) Çalışma Hakkı ve Ödevi

E ) Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

4) T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM üyesi hakkında, seçiminden sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesi beklenilmeden yerine getirilir.
B ) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
C ) TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, sorumlu tutulamazlar.
D ) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
E ) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

5)T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır

A) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
B ) Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olur.
C ) Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.
D ) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
E ) Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir

6)T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

A) 6
B ) 9
C ) 10
D ) 12
E ) 15

7) 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hangi gerekçeyle ve bir seferde en fazla ne kadar süre için geriye bırakılabilir?

A)Sıkıyönetim – 3 ay
B )Seferberlik – 3 ay
C )Olağanüstü hâl – 2 yıl
D )Savaş – 1 yıl
E )Yakın savaş tehdidi – 6 ay

8)1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi kime aittir.

A) TBMM

B) Bakanlar Kuruluna

C) Bakanlara

D) Cumhurbaşkanına

E) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna

9) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Kişinin Hakları ve Ödevleri başlığı altında sayılmamıştır.

A) Zorla çalıştırma yasağı

B) Kişi hürriyeti ve güvenliği

C) Özel hayatın gizliliği ve korunması

D) Konut dokunulmazlığı

E) Kanun önünde eşitlik

10) 1982 Anayasası’na göre Dernek Kurma Hürriyeti İle İlgili aşağıda  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

B) Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakimin   kararıyla kapatılabilir

C) Dernek kurma hürriyeti millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

D) Dernek kurmak için en az 8 kişi başvuru yapmak zorundadır.

E) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz

11)1982 Anayasası’na göre Suç ve cezalara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz

B) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri yönetmelik ile belirlenir.

C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

D) Ceza sorumluluğu şahsidir.

E) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

12) 1982 Anayasasında yapılan göre  Milli Güvenlik Kuruluna, Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?

A) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
B) İçişleri Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) Genelkurmay Başkanı

13) Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderemez?


A) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanunlarında değişiklik öngören kanunlar
B) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanunlar
C) Yetki kanunları
D) Genel ve özel af ilanına ilişkin kanunlar
E) Bütçe kanunları

14)Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

A) Adalet Bakanı
B) Jandarma Genel Komutanı
C) Cumhurbaşkanı yardımcıları
D) TBMM Başkanı
E) Dış İşleri Bakanı

15) 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

A) 4       B) 5         C)          6 D) 7      E) 8

16) 1982 Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
A) Anayasa
B) Genelge
C) Kanun
D) Bakanlar Kurulu kararı
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

17) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’yi yasama çalışmalarına ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağırmaya yetkilidir?
A) Cumhurbaşkanı yardımcısı
B) Meclis Başkanı
C) Millî Güvenlik Kurulu
D) Bakanlar
E) TBMM üyelerinin onda biri

18) Devletleştirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu gücüne dayanan cebri bir işlemdir.
B) Yalnızca özel mülkiyetteki taşınmazlar devletleştirme işlemine konu olabilir.
C) Devletleştirme karşılığında bedel ödenir.
D) Devletleştirme ancak kanunla yapılabilir.
E) Bedel kural olarak 5 yılı aşmayan taksitle ödenir.

19) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda Yüksek Mahkeme olarak sayılmaz.

A) Sayıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

20) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
C) İçişleri Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) TBMM Genel Kurulu

21) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hallerde bile dokunulamayacak haklardan biridir?

A) Suçsuzluk karinesi
B) İfade özgürlüğü
C) Dernek kurma özgürlüğü
D) Toplantı yapma özgürlüğü
E) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü

22) 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin TBMM’de grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gerekir?

A) 10 milletvekili
B) 20 milletvekili
C) 25 milletvekili
D) TBMM üye tam sayısının onda biri tutarında milletvekili
E) TBMM üye tam sayısının yüzde beşi tutarında milletvekili

23) Aşağıdakilerden verilenlerden hangileri 2017 değişikliği ile TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları arasından çıkarılmıştır?

A) Soru – Genel Görüşme
B) Meclis Araştırması – Meclis Soruşturması
C) Soru – Gensoru
D) Gensoru – Meclis Soruşturması
E) Soru – Meclis Araştırması

24)1982 Anayasası’na göre, yasama organıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.
B) 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
C) TBMM Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her konuda kanun çıkarabilir.
D) TBMM ancak Anayasa Mahkemesi denetiminden geçirerek kanunları kabul edebilir.
E) Seçimleri Cumhurbaşkanı seçimi ile aynı gün yapılır.

25) TBMM, üye tamsayısının en az ne kadarı ile toplanır?

A) 1/2’si       B) 1/3’ü       C) 1/5’i         D) 1/7’si           E) 1/10’u

26) 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin genel yönetim ve denetimi aşağıdaki organlardan hangisi tarafından yapılır?

A) Yargıtay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Millî Güvenlik Kurulu
E) Yüksek Seçim Kurulu

27) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.

A) Savaş halinde Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir.
B) Sıkı Yönetim halinde Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir.
C) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla yapılabilir.
D) Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
E) Olağanüstü hallerde Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir.

28) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığına  müdahale edilebilecek durumlardan birisi değildir.

A) Meşru müdafaa hali
B) Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi
C) Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi
D) Olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri
E) İzinsiz yapılan gösterilerde meydana gelen öldürme eylemi

29) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi, Meclis Başkanlık Divanının üyesi değildir?

A) İdare amirleri
B) Kâtip üyeler
C) Siyasi parti grup başkan vekilleri
D) TBMM Başkanı
E) TBMM başkan vekilleri

30) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun denetimine tabi değildir?

A) Türk Silahlı Kuvvetleri
B) Yargı organları
C) İşveren meslek kuruluşları
D) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar
E) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

31)1982 Anayasası’na göre, TBMM’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.
B) TBMM olağan seçim süresi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
C) TBMM üye tam sayısının % 5’inin boşalması durumunda, erken seçime gidilir.
D) Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.
E) TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.

32)1982 Anayasası’na göre, Yerleşme Hürriyeti aşağıdakilerin hangisinin varlığı halinde sınırlanamaz.

A) Suç işlenmesini önlemek
B) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek.
D) Kamu mallarını korumak.
E) Kişinin devlete olan vergi borcunun tahsilini sağlamak

33) 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?

A) Bakan
B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
E) TBMM Başkanı

34)1982 Anayasası’na göre, Din ve vicdan hürriyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz.
B) Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
C) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır
D) Din eğitimi veren Camilerdeki eğitime ortaokul öğrencilerinin katılımı  zorunludur.
E) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır

35) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında sayılmamıştır.

A) Mülkiyet Hakkı
B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
C) Kamu yararı
D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
E) Ailenin korunması ve çocuk hakları

36) 1982 Anayasası’na göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A) Millî Savunma Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) İçişleri Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) Genelkurmay Başkanı

37) 1982 Anayasası’na göre, Anayasada belirlenen durumlarda Kamulaştırma bedeli en fazla ne kadarlık sürede taksitle ödenir.

A) 3 Yıl
B) 2 Yıl
C) 1 Yıl
D) 5 Yıl
E) 4 Yıl

38) 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırma bedelinin taksitle ödeneceği durumlardan biri değildir..

A) Tarım reformunun uygulanması
B) Büyük enerji  projeleri
C) Büyük sulama   projeleri
D) Yeni ormanların yetiştirilmesi
E) Eğitim öğretim için okul yapılması

39) 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu
B) Sayıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Danıştayın ilgili dairesi
E) Devlet Denetleme Kurulu

40)  1982 Anayasasına Göre Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar nereye başvuru yapabilir.

A) TBMM Dilekçe Komisyonu
B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C) Yargıtay Başkanlığı
D) Danıştayın ilgili dairesi
E) Devlet Denetleme Kurulu

41)  1982 Anayasasına Türk Vatandaşlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır
B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür
C) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür
D) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu  kapalıdır.
E) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz

42) 1982 Anayasasına göre Seçimlerde oy kullanmak için en az kaç yaşında olunması gerekir

A) 21
B) 19
C) 18
D) 25
E) 17

43) 1982 Anayasasına göre  Seçimlerde uygulanacak ilkelerden birisi değildir.

A) Serbest
B) Eşit
C) Gizli
D) Tek dereceli
E) Gizli Sayım

44) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir

A) Silah altında bulunan erler
B) Silah altında bulunan erbaşlar
C) Askeri öğrenciler
D) Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
E) Polis Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler

45) 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılmasına sebep olan üyelerinin bir başka siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olması hangi süre ile yasaklanmıştır?

A) 4 yıl     B) 5 yıl    C) 10 yıl    D) 15 yıl    E) Ömür boyu

46) Seçim  kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

A) 2 yıl     B) 6 Ay    C) 1 yıl    D) 9 Ay    E) 3 Yıl

47) 1982 Anayasasına göre Parti üyesi olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir.

A) 19     B) 21    C) 20  D) 25    E) 18

48) Aşağıdakilerden hangisi görevinden istifa etmeksizin Siyasi Partiye üye olabilir

A) Cumhuriyet Savcısı
B) Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Kamuda Çalışan İşçiler
E) Bakanlık Daire Başkanları

49) 1982 Anayasası’na göre, idare ve vergi mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

50) 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı en az kaçtır?

A) 367     B) 330      C) 200      D) 184     E) 139

51) 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa’nın yasama başlığı altında düzenlenmiştir.
B) Yedi asıl, dört yedek üyeden oluşur.
C) Üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından seçilir.
D) Kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulabilir.
E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmekle görevlidir.

52) 1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır?

A) 1 B) 2 C) 3  D) 4 E) 5

53) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin denetimi esnasında Anayasa Mahkemesi hangi kurumdan yardım alabilir?

A) Sayıştay Başkanlığından .
B) Devlet Denetleme Kurulundan
C) Yargıtay Başkanlığından
D) Maliye ve Hazine Bakanlığından
E) Danıştay Başkanlığından

54) İl Belediye başkan adayının adaylığını aşağıdakilerden hangisi onaylar?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa Mahkemesi
C) Belediye Meclisi
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Devlet Denetleme Kurulu

55) Siyasi Partilerin Kapatılması Davasına İlişkin Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Yargıtay Başkanlığınca  kesin olarak karara bağlanır

B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır

C)Danıştay  Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır

D)Siyasi Partilerin Kapatılması yönünde dava  açılamaz.

E) Siyasi Partilerin Kapatılması Davasında Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Mahkeme olarak görev yapar.

56) 1982 Anayasasına Göre Vergi Ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür
B) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, para  politikasının sosyal amacıdır.
C) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur
D) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla kaldırılır.
E) Cumhurbaşkanı kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarında değişiklik yapabilir.

57)1982 Anayasasına göre  Milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir
B) Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler.
C) Taksirli suçlardan ceza alanlar milletvekili seçilemezler.
D) Milletvekilliği için en az ilkokul mezunu olmak gerekir.
E) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler milletvekili olamazlar.

58) 1982 Anayasasına göre aşağıdaki suçlardan hangisi Milletvekilliğine engel değildir.

A) Devlet sırlarını açığa vurma
B) Zimmet
C) İrtikap
D) Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma.
E) Taksirle adam yaralama

59) 1982 Anayasasına göre aşağıdaki sayılan görevlilerden hangisi milletvekili olmak için görevinden istifa etmek zorunda değildir.

A) İşçiler
B) Silahlı Kuvvetler mensupları
C)Yükseköğretim Kurulu üyeleri
D) Hakimler ve savcılar
E) Yüksek yargı organları mensupları

 

60) 1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan olağanüstü hâlin, Cumhurbaşkanının istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Millî Güvenlik Kurulu
C) Genelkurmay Başkanı
D) İçişleri Bakanı
E) TBMM

61) 1982 Anayasası’na göre Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin ne kadar süre  geriye bırakılmasına karar verebilir.

A) 6 Ay
B) 1 Yıl
C) 3 Ay
D) 2 Yıl
E) 1 Ay

62) 1982 Anayasası’na göre genel seçimden ne kadar süre  geçmedikçe ara seçime gidilemez.

A) 36 Ay
B) 24 Ay
C) 1 Yıl
D) 30 Ay
E) 20 Ay

63) 1982 Anayasası’na göre  her seçim döneminde kaç defa ara seçim yapılabilir.

A) 1 Defa
B) 3 Defa
C) Herhangi bir sınırlama yoktur.
D) Ara seçim yapılmaz.
E) 2 Defa

64) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde kaçını  bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

A) %10
B) %3
C) %7
D) %5
E)%15

65) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç  gün içinde yayımlar

A) 60
B) 30
C) 45
D) 10
E)15

66) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi kime aittir.

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Genel Kurmay Başkanı
E) Milli Savunma Bakanı

67) Türkiye Büyük Millet Meclisinin  bilgi edinme ve denetleme yetkisi kapsamında değildir.

A) Genel görüşme
B) Meclis soruşturması
C) Meclis araştırması
D) Gen Soru
E) Yazılı soru

68) Meclis Soruşturması aşağıdakilerden hangisi hakkında yapılabilir.

A) Milletvekilleri ve Bakanlar hakkında
B) Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar hakkında
C) Bakanlar ve bakan yardımcıları hakkında
D) TBMM başkanı ve vekiller hakkında
E) Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında

69) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak sorulan yazılı sorular en geç kaç gün içinde cevaplanmalıdır.

A) 60
B) 30
C) 15
D) 10
E)45

70) Cumhurbaşkanı seçiminde aranan şartlardan birisi değildir.

A) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
B) Türk Vatandaşı Olmak
C) Yükseköğrenim yapmış
D) Herhangi bir siyasi partiye üye olmak
E)Kırk yaşını doldurmuş olmak

71 ) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanın görev ve yetkileri arasında yer almaz.

A)Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder

C)Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.

D) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar

E)Genel Af İlanına karar verir.

72) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile İlgili verilen hangi bilgi yanlıştır. 

A) Anayasada yer alan tüm Kişisel Haklarla ilgili   Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir.
B) Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz
C) Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz
D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
E)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır

73) Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne kadar üyenin  vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir

A) 150 Milletvekilinin önerge vermesiyle.
B) Üye tam sayısının yarısının önerge vermesiyle
C) Üye tamsayısının salt çoğunluğunun
D) 200 Milletvekilinin önerge vermesiyle
E)Ana muhalefet partisinin önerge vermesiyle

74) Cumhurbaşkanının Yüce Divana sevk edilmesi için kaç milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardır. 

A) Üye tamsayısının üçte ikisinin .
B) Üye tam sayısının yarısının
C) Üye tamsayısının salt çoğunluğunun
D) Üye tamsayısının dörde birinin
E)Üye tamsayısının üçte birinin

75) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kaç  gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

A) 3 Ay
B) 45 Gün
C) 60 Gün
D) 6 Ay
E) 30 Gün

76)Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar ilgili göreve kim vekalet eder?

A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanı İdari Mali İşler Başkanı
C) TBMM since seçilecek milletvekili
D) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
E) Başbakan

77)Türkiye Büyük Millet Meclisi,  seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi için kaç vekilin oyuna ihtiyaç vardır.

A) Üye tamsayısının beşte üçü
B) Üye tam sayısının yarısının
C) Üye tamsayısının salt çoğunluğunun
D) Üye tamsayısının dörde birinin
E)Üye tamsayısının üçte birinin

78)Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun Üyesi değildir.

A) Cumhurbaşkanı yardımcıları
B) Adalet Bakanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) Dış işleri Bakanı
E) Maliye ve Hazine Bakanı

79)Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin  başkanlığında toplanır.

A) Cumhurbaşkanı yardımcıları
B) Adalet Bakanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) Dış işleri Bakanı
E) Maliye ve Hazine Bakanı

 

Cevap Anahtarı

1-D2-C3-A4-A
5-B6-A7-D8-D
9-E10-D11-B12-A
13-E14-B15-B16-E
17-B18-B19-A20-A
21-A22-B23-C24-D
25-B26-E27-B28-E
29-C30-B31-C32-E
33-B34-D35-A36-B
37-D38-E39-C40-B
41-D42-C43-E44-E
45-B46-C47-E48-D
49-C50-C51-D52-B
53-A54-D55-B56-B
57-C58-E59-A60-E
61-B62-D63-A64-D
65-E66-A67-D68-B
69-C70-D71-E72-A
73-C74-A75-B76-D
77-A78-E79-A

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir