Görevde Yükselme İnkilap Tarihi Soru ve Cevap

Görevde Yükselme İnkilap Tarihi Soru ve Cevap
125×125

Görevde yükselme sınavlarında çıkabilecek olan Atatürk İlkeleri  ve İnkilap Tarihi konularına ilişkin sorular ve cevaplar yazımız ekindedir.

I. TBMM’nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Mecliste tek partinin olması

1. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyetçi ilk anlayışını güçlendirdiği söylenemez? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İnsancıl ve barışçıdır
B) Laiktir
C) Irkçıdır
D) Bütünleyicidir
E) Kültürel birliği savunur

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada temel aldığı ilkeler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

A) Devletçilik-Halkçılık
B) Bağımsızlık-Barışçılık
C) Barışçılık-Devletçilik
D) Bağımsızlık-Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik-Laiklik

4.’’ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize öğrenim sırasında her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına kendi benliğine ve milli yapısına düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.” Atatürk bu sözüyle eğitim politikasının aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırılmasını istemiştir? 

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

5. I. Eğitimin ücretsiz olması ve tüm halka fırsat eşitliğinin verilmesi

II. Tarımsal alanda köylünün durumunu düzeltme çalışmaları yapılması
III. Tıp alanında, halkın sağlığıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen yukarıdaki çalışmalardan hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve III
E) I, II ve IIII

6. Atatürk devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Planlı ekonominin uygulanmaya başlanması
B) Ekonomik kalkınmada bölgeler arasındaki farklılığın giderilmesi
C) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
D) Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmesi
E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması

7. Demokratik ülkelerde otoritenin kaynağı millet egemenliğidir.Bu kaynak gücünü milletten alır millet yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla çelişen bir uygulamadır? 

A) Halka hak ve özgürlüklerini kullanma fırsatı tanınması
B) Muhalefetin güçlenmesine imkân verilmemesi
C) halkın yönetimde söz sahibi olması
D) yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi
E) Yöneticilerin halkın yararına çalışmalar yapması

I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Cumhuriyetçilik

8. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demir yolları ve liman işletmelerinin satın ve devlet tarafından işletilmesi yukarıda verilen ilkelerden hangileriyle ilgilidir? 

A) yalnız II
B) yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

9. ‘’ En büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması karşılıklı aktarılması ile meydana gelir ve yükselir.’’Atatürk’ün bu sözüne; 

I. Özgürlükçü bir anlayışın benimsenmesi
II. Demek kurma ve toplanma hakkı tanınması
III. Çok partili hayata geçilmesi

Durumlarından hangileri uygun düşer? 

Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

10. Laiklik din ile devlet işlerinin birbirimden ayrılması dinin bireyler tarafından özgürce yaşanmasıdır. Buna göre, 

I. Şer’iye Vekâletinin kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Patrikhanenin elinden dünyevi yetkilerinin alınması

Durumlarından hangileri yukarıdaki verilen yargıya uygun düşmektedir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisini öncelikli olarak yansıtmaktadır? 

A) İlerleme ve yeniliklere açık olma
B) Ulusçu politikalara ağırlık verme
C) Halk iradesini savunma
D) Hukuk birliğini sağlama
E) Eğitimde fırsat eşitliği tanıma

12. Halifeliğin kaldırılması, 

I. Ulusçuluk
II. Devletçilik
III. Laiklik

İlkelerinden hangilerinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13. Atatürkçü düşünce sisteminde inkılâpçılık yalnızca yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür. Bu anlayış aşağıdaki yargılardan hangisi ile çelişmektedir? 

A) Toplumsal gelişme değişmez kurallar çerçevesinde olmalıdır
B) Atatürkçü düşünce sistemi dinamik bir yapıdadır.
C) Yenilikler bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir
D) Toplum yaşayan bir varlık olarak yenileşmeye ve gelişmeye açık olmalıdır
E) İnkılâpçılık yalnızca yapılan inkılâpları korumak değildir.

CEVAP ANAHTARI
1C/2C/3B/4A/5E/6C/7B/8C/9E/10E/11A/12D/13A

I. Eğitimde kız ve erkek çocukları arasında eşitlik sağlanmalıdır.
II. Eğitim yaygınlaştırılmalı ve eğitimde fırsat eşitliğine yer verilmelidir.
III. Eğitimin dili yönetimi ve araçları milli olmalıdır.

1. Bu ilkelerden hangileri doğrudan Halkçılıkla ilgilidir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E) II ve III

2. Milliyetçiliğin Türk toplumuna katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını kolaylaştırmıştır.
B) Ulusumuzun iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır
C) Azınlık için bağımsızlık hareketlerinde çıkış noktası oluşmuştur
D) Türk halkın vatan ve millet sevgisini artırmıştır.
E) Türk toplumunda milli birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.

3.Cumhuriyet Döneminde; 

I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması
III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Gibi yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

A) Cumhuriyetçilik – İnkılâpçılık – Halkçılık
B) Laiklik- Devletçilik – Milliyetçilik
C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – Laiklik
D) Devletçilik – İnkılâpçılık – Cumhuriyetçilik
E) İnkılâpçılık – Laiklik – Milliyetçilik

4. Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgilidir? 

A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık

I.Birbirini tamamlayıcı nitelikler taşıması
II. Çağdaşlaşmayı hedef alması
III. Akıl ve bilime dayanması

5. Bu özelliklerden hangileri Atatürk ilkeleriyle ilgilidir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

6. Halkçılık ilkesi halkın yararına olan girişim veya gelişmelerden yanadır. Buna göre; 

I. Çiftçiye ucuz mazot verilmesi
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Soyadı Kanununun çıkarılması
gelişmelerinden hangileri halkçılık ilkesine uygundur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Atatürk’ün Türk toplumuna getirdiği Halkçılık kavramında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Hukukun üstünlüğü ilkesi
B) sınıf ve zümre ayrımının reddedilmesi
C) Seçimlere tek partili katılımın örgütlenmesi
D) toplumsal barışın korunması
E) toplumda üstünlük ifade eden unvanların yasaklanması

8. Atatürk inkılâplarını dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır. 

– Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
– ülke çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmalıdır.
– din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.
– egemenlik ulusa ait olmalıdır.

Bu bilgilerde Atatürk’ün ilkelerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik
E) Laiklik

9. Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde

I. Türk Devletinin kurulması
II. Kadınlara siyasi ve medeni hakların verilmesi
III. türkiyenin II. Dünya savaşındaki politikası

Konularından hangilerine değinilmiş olamaz? 

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. Halkçılık ilkesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal sonucudur? 

A) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
B) Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik
C) Laiklik-İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik-Devletçilik
E) Medeniyetçilik-Bilimsellik

11.Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsemesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu söylenemez? 

A) Özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması
B) Teşviki sanayi kanununa beklenen ilginin gösterilmemesi
C) ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar zayıf olması
D) yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi
E) toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi

12. Haksızlığa uğrayan her vatandaş yasalar doğrultusunda hakkını arayabilir. Bu anlayış Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

13. Atatürk’ün devletçilik ilkesini uygulamak istemesinde; 

I. Özel mülkiyeti sınırlandırmak
II. Önemli ve büyük yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmek
III. Dış sermayenin ülkeye yatırım yapmasını engellemek

Durumlarından hangileri yer almaz? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi için söylenemez? 

A) Yönetim ulusa aittir.
B) Temel ilke seçimidir.
C) Totaliter yönetimlerle bağdaşmaz
D) Veraset ilkesine karşı çıkar
E) İkili yönetimi öngörür.

15. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak bulunması gereken koşullar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Milliyetçilik ve medeniyetçilik
B) Bağımsızlık ve ulusal egemenlik
C) Bilimsellik ve ulusçuluk
D) Ulusal egemenlik ve devletçilik
E) Milliyetçilik ve devletçilik

CEVAP ANAHTARI
1C/2C/3B/4A/5E/6E/7C/8A/9C/10B/11D/12E/13D/14E/15B

1. Cumhuriyetin İlanı ile ilgili ; 

I. Bütün vatandaşların devlet yönetimine katılımının yolunu açmıştır.
II. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamıştır.
III. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

Yargılarından hangileri doğru değildir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Uzun bir süre Türkiye’yi Cumhuriyet Halk Fırkası yönetti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ülkelerindeki çoğulcu demokrasi Türkiye’de de kabul görmeye başladı. 1945’te Milli kalkınma Partisi 1946’da Demokrat Parti kuruldu Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Uzun bir süre hükümetin denetlenemediğine
B) Demokratik kuralların zamanla yaygınlaştığına
C) Yönetimde halkın temsil oranının arttığına
D) Ekonamik bağımsızlığın sağlandığına
E) TBMM’de farklı siyasal görüşlerin temsil edilmesine olanak tanındığına

3.Cumhuriyet Döneminde; 

I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması
III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Gibi yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Cumhuriyetçilik – İnkılâpçılık – Halkçılık
B) Laiklik- Devletçilik – Milliyetçilik
C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – Laiklik
D) Devletçilik – İnkılâpçılık – Cumhuriyetçilik
E) İnkılâpçılık – Laiklik – Milliyetçilik

4.İstiklal Marşı Türk ulusunun cesaretini artırmaya vatanın bağımsızlığını ve bayrağını savunmayı yurda duyulan sevgi ve bağlılığı ifade eder. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? 

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Ulusçuluk
E) İnkılâpçılık

5. Türkiye’de 1939 yılları arasında ekonomide devletçi bir politika izlendi. Bu anlayış doğrultusunda çok sayıda fabrika kuruldu. Bu uygulamalara göre, 

I. Dış alım azalmıştır.
II. Ekonamik bağımsızlık sarsılmıştır.
III. Yeni üretimin önemi artmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız IIII
D) I ve III
E) II ve III

6. 1924 Anayasası’nda 

I. Egemenliğin kaynağı millettir.
II. İlköğretim zorunlu ve parasızdır.
III. Her kırk bir erkek seçmen için bir milletvekili seçilir.
IV. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye aittir.

Hükümleri yer almıştır. Yukarıdaki anayasa maddelerinden hangileri ‘’ halkçılık ‘’ ilkesiyle çelişmektedir. 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

7. I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

II. Türk Dil kurumunun kurulması
III. Ölçü ve saat birimlerinin değiştirilmesi

Cumhuriyet döneminde yapılan bu inkılâplardan hangileri laiklik ilkesiyle doğrudan ilgilidir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Bu sistemde sadece özel sektör veya devlet yer almaz. Bu ekonomik görüşte yatırımlar devlet ve özel sektör tarafından gerçekleştirilir. Bu bilgi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? 

A) Devletçilik
B) Ulusçuluk
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) İnkılâpçılık

9. Atatürk ilke ve inkılâplarının temel özellikleri arasında

I. Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini esas alma
II. Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
III. Amaca ulaşmak için her yolu uygun görme

Durumlarından hangileri yer alır? 

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

10. Yasalar karşısında kimsenin ayrıcalığı yoktur. Mustafa Kemalin bu sözleri aşağıdaki hangi ilke ile ilgilidir? 

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Bağımsızlık

11. Halkçılık dayanağı olan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir? 

A) İnkılâpçılık-Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
C) Devletçilik-Milliyetçilik
D) İnkılâpçılık-Laiklik
E) Cumhuriyetçilik-Laiklik

12. Atatürk’ün temel ilkeleri ve onları bütünleyen yardımcı ilkeleri aşağıda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 

A) Cumhuriyetçilik-Ulusal egemenlik
B) Devletçilik-Yurtta sulh cihanda sulh
C) İnkılâpçılık-Çağdaşlaşma
D) Laiklik-Bilimsellik ve akılcılık
E) Milliyetçilik-Ulusal birlik ve beraberlik

13. Atatürk savunduğu aşağıdaki ilkelerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmeye çalışmıştır? 

A) Ulusçuluk
B) Barışçılık
C) bağımsızlık
D) inkılâpçılık
E) Devletçilik

14. Atatürk savunduğu tüm baskılara rağmen II. Dünya Savaşına katılmayı reddetmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine önem verildiğini göstermektedir? 

A) Ulusçuluk
B) Bağımsızlık
C) Halkçılık
D) İnkılâpçılık
E) Devletçilik

I. Tamamen özgün özellikler taşırlar.
II. Toplumun ihtiyaçlarından doğmuşlardır.
III. Akla ve mantığa ters düşmezler

15. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkeleriyle ilgili doğru yargılardır? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1B/2C/3E/4D/5D/6B/7A/8A/9C/10B/11B/12B/13C/14B/15E

1.1924 Anayasası’nda yapılan; 

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. ”Devletin dini İslam’dır.” Maddesinin anayasadan çıkarılması,
III. seçmen yaşının 18’den 22’ye yükseltilmesi

Şeklindeki değişiklerden hangilerinin, milli egemenlik ilkesinin güçlenmesini sağladığı savunulabilir? 

A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

2. Yeni Türk Devleti’nin; 

I. Lozan görüşmeleri sırasında Ermeni Devleti kurulması konusunda taviz vermemesi,
II. Avrupalı devletlerle ticari ilişkileri güçlendirmesi,
III. Azınlık okulları konusunda Avrupalı devletlerin müdahalelerine karşı çıkması

Eylemlerinden hangileri, bağımsızlık ilkesine önem verdiğinin göstergesidir? 

A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

3.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 

– Ekonomik alanda liberalizmi (serbest piyasada ekonomisini) savunmuş,
– Dini esaslara saygılı olduğunu belirterek siyasi kazanımı elde etmeye çalışmıştır.

Buna göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasın ile ilgili; 

I. Laiklik ilkesini zedelemiştir
II. Devletçilik ilkesine karşı çıkmıştır
III. Federatif devlet anlayışını benimsemiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir. 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II, ve III

4.Mustafa Kemal’in, 

1. Halkın görüş ve isteklerinin meclise yansımasını sağlaması,
2. kadınların siyasette söz sahibi yapma,
3. çok partili siyasi hayata geçilmesi sağlama

Yolundaki çalışmalarından hangileri, Demokratik bir ortam oluşturma amacı taşır? 

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1,2 ve 3

5.Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde ilk olayın ikincisinin oluşumuna ortam hazırladığı savunulamaz? 

A) “Devletin dini İslamdır.” —- Anayasanın laikleşmesi İfadesinin anayasadan çıkarılması
B) Çok partili hayata geçiş Denemelerinin yapılması —- Demokratik bir ortamın oluşturulmak istenmesi
C) Halifeliğin Kaldırılması —- Ulusal egemenliğin pekiştirilmesi
D) Ordunun siyasetten Uzaklaştırılması —- Halkın yönetime katılımının sağlanması
E) Aşar vergisinin kaldırılması —- Tarımsal üretimin Artması

6.Cumhuriyet Halk Fırkası’nın; 

– Ekonomide devletçilik
– Sosyal hayatta laiklik

İlkelerinin benimsemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Ulusal birliğin tehlikeye girdiği
B) Ekonomik bağımsızlığın sağlandığı
C) Misak-ı Milli’den tavizler verildiği
D) Atatürk ilkelerinin partinin politikasının oluşturduğu
E) İnkılâp çalışmalarının yavaşladığı

7.Yeni Türk Devleti 1945 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri yapmış, fakat başarısız olmuştur. Bu durum, yeni Türk Devleti’nde aşağıdaki kavramlardan hangisinin henüz tam anlamıyla yerleşmediğinin göstergesidir? 

A) Demokrasi
B) Laiklik
C) Bağımsızlık
D) Devletçilik
E) Milliyetçilik

I. Cumhuriyet Halk Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet fırkası
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası

8.Bu partilerin kuruluş sıralaması, aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? 

A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-II-I

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin benimsenmesi
II. Güçler birliği ilkesinin kabulü
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri, 1921 ve 1924 Anayasalarının ortak özelliğidir? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Yeni Türk Devleti, laikleşme adına ilk adımı aşağıdakilerden hangisiyle atmıştır? 

A) Saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

I. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
II. Menemen Olayı’nın meydana gelmesi
III. Atatürk’e suikast girişiminde bulunulması

Yukarıdaki olaylardan hangileri, yeni Türk Devleti’nin oluşturmak istediği yeni düzeni engellemeye yöneliktir? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Osmanlı hanedanın yurtdışına çıkarılması
III. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

Yeni Türk Devleti’nde, yukarıda verilen gelişmeler hangi sıraya göre gerçekleşmiştir? 

A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-II-I

13. Yeni Türk Devleti’nde görülen; 

I. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması,
II. uzun süre çok partili hayata geçilmemesi
III. İç isyanların çıkması

Durumlarından hangileri, TBMM’nin otoritesini artırmış olamaz? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14. Şeyh Sait İsyanı; 

I. İstiklal Mahkemeleri’nin oluşturulması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,
III. Musul’un elden çıkması

Durumlarından hangileri üzerinde etkili olmamıştır? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1A/2C/3D/4E/5D/6D/7A/8A/9B/10A/11E/12A/13E/14B

1.Yeni Türk Devleti’nde

I. Hukuk sistemindeki değişiklik ortadan kaldırma
II. Çağdaş bir yapıya kavuşma
III. Laikleşmenin önündeki engelleri kaldırma

Amaçları hangileri, yargı alanında köklü inkılâplar yapılmasında etkili olmuştur? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

2. Yeni Türk Devleti 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu’nu kabul etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Hukuk alanında çağdaş bir düzene geçişin hızlanması
B) Hukuk birliğinin ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kadınları seçme ve seçilme haklarını kullanmaya başlaması
D) Osmanlı döneminden kalan toplumsal sorunlara son vermek istenmesi.
E) Avrupalı devletlerin, azınlık haklarının bahane ederek içişlerimize karışmalarının engellenmesi.

– Eğitimi çağdaşlaştırma ve birleştirme yolunda atılan ilk adımdır.
– Eğitim-öğretim kurumları devlet denetimine alınmış ve Milli Eğitim Bakanlığı kurularak eğitim işleri bu bakanlığa bağlanmıştır.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
B) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Teşkilat-ı Esasiye’nin hazırlanmasının
D) Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
E) Medeni Kanun’un Kabul edilmesi

4. Türk Tarih Kurumu’nun açılmasında, 

I. Osmanlı ile sınırlanmış olan ümmetçi tarih anlayışını değiştirme,
II. Türklerin köklü ve zengin tarihini araştırarak yeni kuşaklara aktarma,
III. Türk dilini yabancı dillerin egemenliğinden kurtarma

Amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

5. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Mustafa Kemal Paşa tarafından özellikle devlete bağlanmamış, ayrı bütçelere özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın bu uygulama ile; 

I. Bu kurumların siyasal iktidarların aracı olmalarını engelleme,
II. Yabancı devletlerin içişlerimize karışmasını önleme
III. Bu kurumların gelişimine engel olma

Amaçlarından hangileri gözettiği söylenebilir? 

A) I
B) II
C) III
D) I ve II
E) II ve III

6. Yeni Türk Devletleri’nin aşağıdaki uygulamalardan hangisi ulusal ekonominin güçlendirilmesine yönelik değildir? 

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) İş Bankası’nın kurulması
C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
D) Yabancıların kurduğu işletmelerin ulusallaştırılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

7.Yeni Türk Devletleri’nde görülen; 

– uluslar arası saat ve takvim kabul edilmesi
– ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilerek Avrupa’nın kullandığı ölçü birimlerinin benimsenmesi

Gelişmelerinin; 

I. Ekonomik
II. Resmi
III. Dini

Alanlarda hangileriyle ilgili dış ilişkilerimizdeki aksaklıkları gidermeye yönelik olduğu söylenile bilir. 

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

8. Yeni Türk Devletleri’nde görülen

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
II. İzmir I. İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi
III. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

Çalışmalarından hangileri Türkiye’nin kendi kendine yönetebilen bir ülke olma amacına yöneliktir? 

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

9.Halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangileri etkili olmamıştır? 

A) Halifeliğin ulusal egemenlik anlayışı ters düşmesi
B) Halifenin devrim karşıtı söylemlerinin olması
C) Halife yanlılarının meclis çalışmalarının engellemesi
D) Saltanat İle halifeliğin birbirinden ayrılmak istenmesi
E) Halifeliğin laik ve çağdaş cumhuriyet anlayışına ters düşmesi

10.Yeni Türk Devleti’nde cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? 

A) Devlet rejimini adının konmasına
B) Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesine
C) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
D) Saltanat sistemine son verilmesine
E) Devrimlerin gerçekleştirilmesi için uygun bir ortamın oluşturulmasına

11. TBMM’nin medreselerin kapatılmasına karar vermesi; 

I. Çağdaşlaşma
II. Laiklik
III. Ulusal egemenlik

İlkelerinden hangilerinin benimsendiğinin kanıtı sayılabilir. 

A) I
B) II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

I. Çağdaşlaşma
II. medreselerin kapatılması
III. “Devletin dini İslam’dır.”maddesinin anayasadan çıkarılması
IV. Maddenin Kanun’un Kabul edilmesi

12.Yeni Türk Devletinin laikleşmesinde etkili olan bu gelişmeler, aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleştirilmiştir? 

A) I,II,III ve IV
B) I, II, IV ve III
C) I,III,IV ve II
D) II,III,IV ve I
E) IV,III,II ve I

CEVAP ANAHTARI 
1E/2C/3A/4B/5A/6E/7B/8E/9D/10D/11C/12B

1.Yeni Türk Devletinde Yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi hem cumhuriyetçilik hem de halkcılık ilkesiyle ilgilidir? 

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Saltanatın Kaldırılması
C) Kadılara siyasal haklar verilmesi
D) Medeni Kanunun Kabul edilmesi
E) Halifeliğin kaldırılması

2.Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi Yeni Türk Devletinin laik bir yapı kazanmasına katkıda bulunduğu söylenemez? 

A) Tekke, zaviye ve Türbelerin kapatılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Medeni Kanunun kabul edilmesi
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü

3. Yeni Türk Devleti’nde görülen; 

I. Çok partili hayata geçiş denemelerine girişilmesi,
II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi,
III. Soyadı kanununun kabul edilmesi

Gelişmelerinden hangileri, cumhuriyetin ilanının doğal sonuçlarındandır? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
III. İzmir I. İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi

4. Yukarıda verilen inkılâplardın hangileri, özel sektörün desteklenmesini amaç edinmiştir? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. Yeni Türk Devleti’nde halkçılık ilkesinin benimsenmesi; 

I. ayrıcalıksız bir toplum yapısının oluşturulması,
II. herkesin devlet imkânlarından eşit yararlanması,
III. kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması

Gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6. “ Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı, bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.” Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? 

A) Milliyetçilik
B) İnkılâpçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

7. Devlet yönetiminde; bütün yasaların kuralların ve yöntemlerin, bilimsel ve teknik bulgularla, çağdaş uygarlığın sağladığı verilere ve dünya gereksinimlerine göre düzenlenmesi; 

I. inkılâpçılık,
II. devletçilik,
III. laiklik

İlkelerinden hangilerinin sonucu olarak değerlendirilemez? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

8. Ulusal birliği sağlama amacı, Türkiye’de; 

I. değişik din ve mezheplere ön yargılı yaklaşma,
II. vicdan özgürlüğüne saygılı olma,
III. ulusal egemenlik ilkesini benimseme

Durumlarından hangilerini zorunlu kılmış olamaz? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

I. Laiklik
II. Cumhuriyetçilik
III. Devletçilik

9. Yukarıda verilen ilkelerden hangileri daha çok siyasi niteliklidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

10. Türk inkılâbının evrensel bir boyut kazanmasında, aşağıdaki kavramların hangisine verilen önem daha az etkili olmuştur? 

A) Laiklik
B) Batılılaşma
C) Devletçilik
D) Bağımsızlık
E) Ulusal egemenlik

I. Herhangi bir bireye ve sınıfa, ulusal genel hakları dışında ayrıcalık tanımamak
II. Sınıf kavgasını kabul etmemek,
III. Toplum düzenini çalışmaya ve hukuka dayandırmak

11. Yukarda verilenlerden hangileri halkçılığı oluşturan öğelerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

12. Yönetim kaynağının bütün bir ulusun özgür iradesine dayanmasına ulusal egemenlik denir. Türk inkılâbı sürecinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu yöndeki çabalarla doğrudan ilgili değildir? 

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) TBMM’nin açılması

13. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? 

A) Ulusçuluk —-Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Devletçilik—- Eğitim yatırımlarının yapılması
C) Halkçılık —- Siyasi partilerin kapatılması
D) Laiklik—- Şer’i ye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması
E) Cumhuriyetçilik—- TBMM’nin kadınlara siyasi haklar vermesi

14. Yeni Türk Devleti kurulduğunda özel sektörün elinde yeterli sermayenin olmaması, hangi ilkenin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir? 

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

CEVAP ANAHTARI 
1C/2D/3B/4A/5E/6A/7B/8A/9D/10C/11E/12A/13C/14D

1. Ülkemizdeki özelleştirme çalışmaları Atatürk ilkelerinden hangisinin etkisini azaltmaktadır? 

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
E) Halkçılık

2. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, toplumun ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesini öngörür? 

A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) İnkılâpçılık

3. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi durağanlığı reddeder?

A) Laiklik
B: Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Devletçilik
E) Halkçılık

4. Atatürk çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştur. Bu uygulama aşağıdaki hangi ilke ile doğrudan ilgilidir? 

A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
E) Milliyetçilik

5. Aşağıdakilerden hangisi inkılâpçılık ilkesinin bir gereği değildir?

A) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
B) Bilimsel araştırmalar yapmak.
C) Yeniliklere acık olmak
D) Eski uygulamaların devamını sağlamak
E) Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek

6. Aşağıdaki ilkelerden hangisi birlik ve beraberliği diğerlerinden daha fazla geliştirir? 

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) İnkılâpçılık

7. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin tanımlarından biri değildir? 

A) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
B) Hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması
C) Din işlerinin kişilerin vicdanına bırakılması
D) her şeyin halkla beraber halk için yapılması
E) Din konusunda zorlamaların olmaması

8. Yeni Türk Devleti; 

– devlet kurumlarında bilimsel esasların yerleşmesini sağlamak
– Türk vatandaşlarının din ve inançlarını özgürce yaşamalarına imkân tanımak
-Türk milletinin çoğunluğunu cahil bırakan batıl inanç ve fikirlere son vermek

Amacıyla aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini prensip edinmiştir?

A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

9. Atatürkçülük; bağımsızlıktan öndün vermeden, aklın ve bilimin rehberliğinde yürüyen çağdaş bir Türk toplumu oluşturmayı ve bu topluma milli kimliğini kaybettirmeden dünyada saygın bir yer kazandırmayı hedefler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün hedefleri arasında gösterilmez? 

A) Ulusal bağımsızlığı korumak
B) Ülkede yaşayan halkın refah düzeyini yükseltmek
C) Türk dilini ve sanatını geliştirmek
D) Bilimsel gerçeklere ulaşmak için çaba sarf etmek
E) Batı’nın bütün değer yargılarını aynen alıp benimsemek

10. Bir toplumda demokratik kuralların işlemesi ve halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar. Buna göre, aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin varlığı bu tür bir uygumla için ön şarttır? 

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Halkçılık

11. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetçilik ilkesinin en yakın bütünleyici ilkesidir? 

A) Ulusal egemenlik
B) İnsan ve insanlık sevgisi
C) Akılcılık ve bilimsellik
D) Barışçılık
E) Çağdaşlaşma

12. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in Türk halkına benimsetmeye çalıştığı ve bu alanda kamuoyu oluşturduğu öncelikli ilke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Laiklik
B) Bilimsellik
C) İslamcılık
D) Ulusal bağımsızlık
E) İnkılâpçılık

13. Cumhuriyet Dönemi’nde ülkemizde; 

-kılık kıyafette yeni düzenlemeler yapılması
– miladi takvimin benimsenmesi
– uluslar arası ölçü ve tartı birimlerinin kabulü

İnkılâplarıyla, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi sağlanmak istemiştir? 

A) Bilimsellik
B) Ülke bütünlüğü
C) Ulusal egemenlik
D) Ulusal bağımsızlık
E) Çağdaşlaşma

14.“ Din bir vicdan işidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız.” Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? 

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik

CEVAP ANAHTARI 
1C/2E/3C/4A/5D/6B/7D/8C/9E/10A/11A/12D/13E/14B

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan askeri hükümler içinden ordunun silah ve cephanesinin teslim edilmesi gibi maddeler bulunmaktadır İtilaf devletlerinin bu maddelerle ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlının askeri gücüne sahip olmak
B) Osmanlının tersanelerine el koymak
C) Boğazları daha kolay ele geçirmek
D) Osmanlıyı tamamen savunmasız bırakarak yapacakları işgallere ortam hazırlamak
E) Osmanlı savaş tekniklerinden yararlanmak

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra işgaller başlamış hükümetin karşısında halk kendi başının bakmak amacıyla çeşitli cemiyetler kurulmuştur. Buna göre ulusal cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) İşgallere karşı kurulmaları
B) Bölgesel nitelik olmaları
C) Gerektiğinde silahlı direnişi benimsemeleri
D) Rejim değişikliliği yapmak istemeleri
E) Bağımsızlık mücadelesi yapmaları

3. I.Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına rağmen Kazım Karabekir buna uymamış ordusunu terhis etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilir? 

A) I.Dünya Savaşı’nın sona ermediği
B) II.Dünya Savaşı’na zemin hazırladığı
C) Devletin savaş araçlarına el koyduğu
D) İstanbul Hükümeti’nin itilaf devletlerine iş birliği yaptığı
E) İşgallere karşı sessiz kalmayacağını

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan “Doğu Anadolu’da bir karışıklık çıkarsa bölgenin bir kısmını ya da tamamen işgal edilebilecektir.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? 

A) Erzurum kongresinin engellenmesi
B) Ulusal bilincin engellenmesi
C) Wilson ilkelerine uyulması
D) Ermenilere yurt sağlama düşüncesi
E) Osmanlının Rusya’dan korunmak istenmesi

5. aşağıda verilenlerden hangisinin Mondros Ateşkes Antlaşması’yla herhangi bir ilgisi yoktur? 

A) Bütün yer altı kaynakları limanlar boğazlar itilaf devletlerinden denetimine bırakılacak
B) Anadolu dışında birlikler derhal teslim olacak
C) Silah ve cephaneler teslim edilecek
D) Boğazlar Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılacak
E) Ulaşım ve haberleşme itilaf devletlerine devredilecek

6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından önce oluşturan Osmanlı heyetinde padişah bazı maddelerin gündeme getirilmesini istemiştir. Bunlar 

1. Bazı eyaletlere özellik verilir
2. Özerklik siyasal bir içerik taşınmamalıdır
3. Ulusal onuru kıracak istekler kabul edilmeyecektir
4. Hilafet Saltanat ve bunlara ilişkin haklar korunacaktır.

Bu maddelerden hangileri Osmanlı’da mevcut rejimin sürekliliğine yöneliktir? 

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) yalnız 3
D) 3 ve 4
E) 4

7. Mondros’tan sonra başlayan işgaller karşısında kurulan yararlı cemiyetlerin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangi yoktur? 

A) İşgallere karşı protesto mitingleri düzenlemek
B) Milliği egemenliğe detaylı yeni bir devlet kurmak
C) Azınlıklara karşı faaliyetlerde bulunmak
D) Bölgesel kurtuluşun çarelerini aramak
E) İşgallere karşı hakkı örgütlemek

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra yurdun çeşitli yönlerinde yararlı ve zararlı nitelikli cemiyetlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 

A) Devlet otoritesinin olmayışı
B) Demokrasi fikrinin yaygınlaşması
C) Kanun-i Esasi’nin yeninden
D) Ekonomik düzenlemeye gidilmesi
E) Rejim değişikliliğin olması

9. Yurtsever vatandaşların Müdafaa-i Hukuk Dernekleri kurmalarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Yurdun işgale uğraması
B) İşgallere karşı Osmanlı yöneticilerinin sessiz kalması
C) Azınlıkların zararlı faaliyetlerde bulunması
D) Türk halkının bağımsız yaşama isteği
E) Padişahın yönetiminden usanmaları

10. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; 

– Çanakkale ve boğazlardaki stratejik noktalar
– Kilikya, Mezopotamya
– Doğudaki altı il

Gibi kavramların kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sınırları belli olmayan sözcükler kullanarak işgal alanını genişletmek
B) Osmanlı Coğrafyasının bilinmesi
C) Eski coğrafi adların kullanılması
D) Bu bölgedeki halklara ayrıcalıklar verilmesi
E) Mandater rejimi oluşturmak

11.Mavri-Mira Cemiyeti’nin amacı, Doğu Trakya’nın Yunanistan toprağı olmasını sağlamak, İstanbul’u da içine alan bu bölgede güçlü bir Yunan devleti kurmaktı. Buna Göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bu cemiyete tepki olarak kurulmuştur? 

A) Trakya – paşaeli
B) Kilikyalılar
C) Milli Kongre
D) Redd-i İlhak
E) Kürt teali

12. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özellikleri arasında gösterildiğinde doğru olmaz? 

A) Milliyetçilik duygusuyla hareket etmeleri
B) Manda yönetimini savunmaları
C) Bölgesel çalışmalar yapmaları
D) Basın yayın yolu ile mücadele etmeleri
E) Türk Milleti’nin gücüne inanmaları

13. Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir Türk yurdu olduğunu duyurmaya çalışan ve burada bir Ermeni Devleti’nin kurulmayacağı yönünde mücadele veren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İslam Teali
B) Kilikyalılar
C) Pontus Rum
D) Milli kongre
E) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

14. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarında yaşanan gelişmeleri anında öğrenebilmek amacına yönelik bir anlam taşımaktadır? 

A) Boğazlar tüm İtilaf Devletleri’nin gemilerine açık olacak
B) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak
C) Bütün haberleşme ve ulaşım araç gereçleri itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak
D) Bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin kontrolü itilaf devletlerine bırakılacak
E) İtilaf Devletleri ve Ermenilere ait esirler serbest bırakılacak

CEVAP ANAHTARI
1D/2D/3E/4D/5D/6E/7B/8A/9E/10A/11A/12B/13E/14C

 

1. Mondros Ateşkesi sonrasında faaliyetlerini gördüğümüz cemiyetlerden bazıları gördüğünüz cemiyetlerden bazıları:

I. bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır
II. itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir
III. itilaf devletleri işgallerine hazırlamışlardır

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu gruba giren cemiyetler arasında gösterilemez? 

A) Pontus rum
B) Kilikyalılar
C) Mavri Mira
D) Taşnak Hıncak
E) Etnik-i Eterya

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerden hangisi sömürgecilik fikrinin Osmanlı üzerine uygulanmaya çalıştığının kanıtıdır? 

A) Boğazlar dünya devletlerine açık tutulacak
B) Bütün yeraltı kaynakları itilaf devletlerinin denetimine verilecek
C) Anadolu dışında cephelerde savaşan birlikler derhal teslim olacaktır
D) Silah ve cephane teslim edilecek
E) Boğazlar istihkâmları itilaf devletlerinin denetimine alınacak tutulacaktır

3. Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-i Milliye’nin sağladığı yararlar arasında gösterilemez? 

A) İşgalci güçlere ve azınlıklara büyük zararlar verilmiştir
B) Düşmanın ilerlemesi yavaşlamıştır
C) Düzenli ordunun kurulması tamamlanmıştır
D) Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi için zaman kazandırılmıştır
E) Ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır

4. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kurulma amacı bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Pontus – Rum
B) Mavri – Mira
C) Taşnak – Hınçak
D) İngiliz Muhipleri

I. Mavri – Mira Cemiyeti
II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III.Taşnak – Hınçak Cemiyeti
IV. Wilson Prensipleri Cemiyeti
V. Pontus -Rum Cemiyeti

5. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri manda fikrini savunmuştur? 

A) II ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) III ve V

I. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında
II. Fransa’nın Almanya’nın eline geçen Alsasloren’i geri almak istemesi
III. İngiltere’nin kendisine rakip olan yeni sanayi devleti Almanya’ya karşı üstünlük sağlamak gibi istekleri gösterebilir

6.Bu isteklere göre düşünüldüğünde I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hanilerinin daha etkili olduğu söylenebilir? 

I. Siyasi anlayışların
II. Tarihi düşmanlıkların
III. Dini görüş ayrılıkların
IV. Askeri düşünmek
V. Ekonomik çıkarların

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız IV
D) I ve V
E) Yalnız V

7.Wilson ilkeleri nin maddelerinden birinde ” bütün devletlerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır ” kararı alınmıştır. Aşağıda yaşanan gelişmelerden hangisi bu maddenin dikkate alınmadığının kanıtıdır? 

A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması
B) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
C) Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
D) Paris Barış Konferansı’nın toplanması
E) Zararlı Cemiyetin kurulması

I. Meşrutiyet Dönemi’nde 1876 Kanun -i Esasi’de
II. yürütme yetkisi padişahın başında bulunduğu Balkanlar Kurulu na aittir
III. Meclisi açmak ya da kapamak yetkisi padişaha aittir
IV. Hükümet icraatlarında Meclise değil padişaha karşı sorumludur gibi kararlar alınmıştır

8.Bu durum 1876 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 

A) Padişahın yetkilerine sınırlama getirmediğinin
B) Osmanlının ilk anayasasını olduğunun
C) Padişahın yetkilerinin Meclisten daha az tutulduğunun
D) Monarşinin gücünün sınırlandığının
E) Padişahın anayasal yönetime destek verdiğinin

9. Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha büyük tehlike yaratacak madde olarak yorumlanabilir?

A) Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacak.
B) Türk tersane ve donanmaları İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek.
C) Toros tünelleri haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak.
D) İtlaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri herhangi bir noktayı işgal edebilecek.
E) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa önemli yerler işgal edilecek.

Amacı: Adana ve çevresinde bulunan direniş hareketini Ermeni ve Fransızlar’a karşı örgütlemek.

10. Yukarıdaki amacı verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Trakya-Paşaeli
B) Teali-i İslam
C) Kilikyalılar
D) Hürriyet ve İtilaf
E) İzmir Müdafaa -i Hukuk

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda alınan, 

I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri toprakları işgal edebilecekler.
II. Boğazlar dünya ticaretine açılacak.
III. Doğuda altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu toprakları da işgal edebilme hakkına sahip olacak.

Kararlarında hangisi Osmanlının topraklarında bir azınlık devleti kurulmak istendiğinin kanıtıdır? 

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Yalnız II

12. İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı sırasında gizli olarak çeşitli paylaşma planları yapmışlardır. İtilaf Devletleri bu paylaşım planlarını aşağıdakilerden hangisiyle uygulamaya koymuşlardır? 

A) Paris Barış Konferansı
B) Wilson İlkeleri
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Amiral Bristol Raporu
E) Sevr Antlaşması

I. İtilaf Devletleriyle işbirliği yapmışlardır.
II. Osmanlı topraklarında bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
III. Osmanlı’yı zor durumda bırakılarak İtilafların yapacakları işgalleri kolaylaştırmışlar.

13.Yukarıda verilen ifadeler düşünüldüğünde aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi bu grupta düşünülemez? 

A) Mavri – Mira
B) Pontus rum
C) Etnik-i Eterya
D) Taşnak Hınçak
E) Mili Kongre

14. Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşmasının bazı sonuçları verilmiştir. Bunlardan hangisi halkın idaresinin devlet yönetimdeki etkinliğinin sona erdiğinin kanıtıdır? 

A) Anadolu’nun işgaline başlanması
B) Halkın işgallere karşı faaliyetler göstermesi
C) Osmanlı ordusunun dağıtılması
D) Mebusan Meclisinin kapatılması
E) Ermeni devletlerinin kurulmasına zemin hazırlanması

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması İstanbul hükümeti tarafından sevinçle karşılandı. Onlara göre Almanya gibi süper bir güç İngiltere tarafından yenilenmiştir bu nedenle İngiltere’ye karşı direnmek imkânsızdı ve onun hoşgörüsüne sığınmak gerekiyordu. Ancak bu şekilde Osmanlı sanatının devam edebileceğine inanılıyordu.

15.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İstanbul Hükümeti’nin tam bağımsızlık için mücadele edeceğinin
B) İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığından yana olduğunun
C) İtilaf Devletleri’nin Mondros’un şartlarını hafifleteceğinin
D) İstanbul hükümeti ile halk arasında düşünce birliğinin olduğunun
E İstanbul Hükümeti’nin İngiltere’ye dayanarak varlığını korumak istediğinin

CEVAPLAR 
1B/2B/3C/4D/5A/6D/7B/8A/9D/10C/11C/12C/13E/14D/15E 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir