5237 Türk Ceza Kanunu ve 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu Sınav Soruları

5237 Türk Ceza Kanunu ve 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu  Sınav Soruları
125×125

1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre; Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda, kaç yılın geçmesiyle kamu davası düşer (zamanaşımına uğrar)?
A) 6 yıl
B) 8 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl

2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerden biri değildir?
A) Hakkın kullanılması
B) Zorunluluk hali
C) Haksız tahrik
D) Meşru savunma

 

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi fikri içtima hükümlerinin uygulanacağı haldir?

A) İşlenen bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verilmesi
B) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi
C) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi
D) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suç

4) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, hangi suçun varlığı söz konusudur?

A) Rüşvet
B) İcbar suretiyle irtikap
C) İkna suretiyle irtikap
D) Hata suretiyle irtikap

5) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, adlî para cezası en az kaç gün üzerinden hesaplanır?

A) 3 gün
B) 5 gün
C) 10 gün
D) 20 gün

6)  5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki suçların hangisinde etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir?

A) İrtikap
B) Zimmet
C) Denetim görevinin ihmali
D) Görevi kötüye kullanma

7) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda, Kanun’da başka türlü yazılmış olan hâller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer?
A) On B) On beş   C) Yirmi  D) Otuz

8) Türk Ceza Kanunu’nda, kısa süreli hapis cezası suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre seçenek cezalara çevrilebilir.

Aşağıdaki cezalardan hangisi seçenek cezalardan birisi değildir?

A) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına uyma

B) Eğitim kurumuna devam etme

C) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma

D) Adli para cezası  

9) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi isteminde bulunamaz?

A) Savcı  B) Şüpheli     C) Malen sorumlu       D) Müdafi 

10)Milletvekili M, seçim bölgesinde katıldığı bir düğünde ruhsatlı tabancasıyla havaya 5 el ateş etmiş ve kurşunlardan biri sekip kalabalık içinde bulunan 10 yaşındaki K’ye isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur.
Bu olayda TBMM kararı olmadan M ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?

A) Gözaltına alma
B) Sorgulama
C) Tutuklama
D) Soruşturmanın başlatılması

11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerin hangisi “toplu suç” kavramının tanımıdır?
A)Aralarında iştirak iradesi bulunması şartıyla 2 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç
B) Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 2 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç
C) Aralarında iştirak iradesi bulunması şartıyla 3 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç
D)Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç

12. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre davaya bakma yetkisi öncelikle hangi mahkemeye aittir?
A) Sanığın ikametgâhının bulunduğu yer
B) Sanığın yakalandığı yer
C) Suçun işlendiği yer
D) Mağdurun ikametgâhının bulunduğu yer

13. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdaki tanıklardan hangisi yeminsiz dinlenir?
A) Şüpheli veya sanığın nişanlısı
B) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi
C) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu.
D) Dinlenme sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar

14. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre hangi suçun tanımıdır?
A) Rüşvet
B) Zimmet
C) İrtikâp
D) Görevi kötüye kullanma

15. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına kim karar verir?
A) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi
B) Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine nöbetçi asliye hukuk hakimi
C) Cumhuriyet Başsavcısı
D) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine asliye ceza hâkimi

16. 5237 sayılı Kanunun 282. Maddesinde yer verilen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçu göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi öncül suç ile aklama suçu arasındaki illiyet bağını koparan bir unsurdur?
A) Öncül suçu İşleyen Kişinin Ölümü
B) Öncül Suçun Zaman Aşımına Uğraması
C) Öncül Suçu işleyen kişi ile aklama suçunu işleyen kişilerin farklı olması
D) Öncül suçun işlenmesi sonucunda maddi bir değer oluşmaması

17. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir.
B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil, iadeye konu olabilir.
C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.
D) Vatandaşın iade edilemeyeceğine ilişkin kural, Anayasaya göre, suçun işlenmediği sırada vatandaş olanlar bakımından geçerlidir.

18. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana geldiği hâlle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kişi bu fiili kasten işlemiştir.
B) Kişi bu fiili bilinçsiz taksirle işlemiştir.
C) Kişi bu fiili olası kastla işlemiştir.
D) Kişi bu fiili bilinçli taksirle işlemiştir.

19. A’nın tek bir söz ile birden fazla kişiye hakaret etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Geçitli suç
B) Zincirleme suç
C) Fikri içtima
D) Bileşik suç

20. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin (yer bakımından) yetkisinin belirlenmesinde esas alınan temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçun işlendiği yer
B) Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer
C) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri
D) Şüpheli veya sanığın Türkiye’deki son yerleşim yer

Cevap Anahtarı

1-B     2-C     3-A    4-B   5-B   6-B   7-D  8-A   9-C  10-D 11-D    12 -C   13 -D   14-C  15- A   16-D  17-C   18-D 19-B 20.A

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir