4483 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Sınavı Özet

4483 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Sınavı  Özet

4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Görevde Yükselme Sınavı Özet

Kapsam:

*Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un kapsamı 2 inci maddede düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre; 4483 sayılı kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

Kapsam maddesine baktığımız zaman bir suçun 4483 sayılı yasanın kapsamına girmesi için Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına yürüttükleri hizmetin ifası sırasında işlenmesi gerektiğidir. Dolayısıyla genel idare esaslarına göre yürütülmeyen faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlarda görevli memur ve kamu görevlileri kanun kapsamına girmemektedir.

 *Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.
*Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
*Disiplin hükümleri saklıdır.

 

4483 Sayılı Kanununa Göre İzin Vermeye Yetkili Merciler  ( Madde 3 )

İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaaKaymakam 
İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındabVali 
Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındacGörev yaptıkları İlin  Valisi 
Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkındadO kuruluşun En Üst İdari Amiri 
Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaeİlgili Bakan  veya Başbakan 
TBBM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındafTbmm Genel Sekreteri
TBMM Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkındafTbmm Başkanı
Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındagCumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkındagCumhurbaşkanı 
Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye bakanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyeleri hakkındahİçişleri Bakanı 
Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkındaj

 

İlçelerde
kaymakam, merkez ilçede vali,
İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkındaiKaymakam
Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkındaiBulundukları ilin valisi

*Yukarıda sayılan izin vermeye yetkili olanların yokluklarında izin verme yetkisi ilgili görevlere vekaleten bakan kişilerce kullanılır.

*İzin vermeye yetkili makam tespit edilirken  memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.

*Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

 

4483 Sayılı Kanununa Göre Yapılacak Olan İhbar ve Şikayetlerde Bulunması Gereken Şartlar

  • Soyut ve genel nitelikte olmaması
  • İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi
  • İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
  • İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.

Yukarıda sayılan şartları taşımayan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz ve işleme koymama durumu ihbar ve şikayetçiye bildirilir.

*Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyadve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz.

*Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

Ön incelemeye Başlanması (Madde 5)

*İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
* Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.

*Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

Ön İnceleme Yapacak Olanların Görevlendirilmesi 

*Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.Ön İnceleme yapacak olanların memurlar arasından görevlendirilmesi durumunda ön inceleme görevi yapan tüm kişiler hakkında ön inceleme yapılacak olan kişinin üst unvanında olması gerekir.Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
*İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir
*Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.

Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor (Madde 6) 

* Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar.

Süre

30 GÜN

                                                                                                       

Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını bu Kanun kapsamında suçun işlenildiğini öğrendiği tarihten itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verir.

Zorunlu hallerde bu süre 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Yetkili merci ön inceleme dahil en geç 30 gün içinde zorunlu hallerde bu süreye eklenecek 15 günle birlikte toplamda 45 gün içinde  memur veya kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır

Soruşturma İzninin Kapsamı (Madde 8) 

*Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
*Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.
*Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

Ön İncelemede İtiraz 

* Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına,
hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.

4483 Sayılı Kanuna Göre Kararlara İtiraz Edebilecek Olan Kişi ve Makamlar
Ön İnceleme Sonucunda Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı İtiraz Edebilecek OlanlarÖn İnceleme Sonucunda Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı İtiraz Edebilecek Olanlar
*Hakkında İnceleme Yapılan Memur

*Diğer kamu görevlileri

*Cumhuriyet Başsavcılığı

*Şikayetçi

Şikayet sonucunda ön inceleme izni vermeye yetkili merci tarafından şikayet işleme alınmaz ve öninceleme başlatılmaz  işleme koymama kararına karşı  şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir
İtiraz süresi 10 gündür.İtiraz süresi yetkili merciin kararının ilgililere tebliğinden itibaren başlar

Ön İnceleme Sonucunda Soruşturma İzni Verilirse Soruşturma İzninin  Gönderileceği Merci

* Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. .

Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler ve Yetkili Mahkemeler 

4483 Sayılı Kanununa Göre Hazırlık Soruşturması Yapacak Olan Merciler ve Yetkili Mahkemeler 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturmasıYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılır.Hazırlık Soruşturması esnasında İlgili kişiler hakkında hakim kararı alınması gerekiyorsa Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulur.
Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasıİl Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.Hazırlık Soruşturması esnasında İlgili kişiler hakkında hakim kararı alınması gerekiyorsa il asliye ceza mahkemesine  başvurulur.
Diğer memurlar Hakkında Hazırlık SoruşturmasıCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.Hazırlık Soruşturması esnasında İlgili kişiler hakkında hakim kararı alınması gerekiyorsa yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur.

Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir.

4483 Sayılı Kanun İle Alakalı Daha Önceki Yıllarda Çıkmış Sınav Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir