YÖK’ten Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Yazısı

YÖK’ten Öğretim Elemanı Atama İşlemleri Yazısı
125×125

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 82444403-208.01.02-E.

Konu : Öğretim Elamanı Kadrolarına Atama

işlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” tun 2 nci maddesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 saydı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine eklenen dördüncü fikrada “Öğretim elemanı kadrolarına. devlet yükseköğretim kurumlan bünyesindeki birimler, önlisans. lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayılan ile yükseköğretim kuruntunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.” hükmü bulunmak tadır. Aynı Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde ise “Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumlan atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir.” hükmü getirilmiştir.

Konunun açıklığa kavuşturulması gereken hususlar içermesi dolayısıyla muhtemel yargı süreçleriyle muhatap olunmaması için Kurulumuzca ikinci bir yazı gönderilinceye kadar; mahkeme kararlan, 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesi ile geçici 78 inci maddesi, 1416 sayılı Kanun . Tıpta ve Dış Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca yapılabilecek atamalar hariç olmak üzere herhangi bir atama işlemi tesis edilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir