Türkiye İş Kurumu’ndan İşçi İstihdamı Hakkında Duyuru

Türkiye İş Kurumu’ndan İşçi İstihdamı Hakkında Duyuru
125×125

T.C

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı:91550395-300-20856                                              14.06.2018

Konu:İşçi İstihdamı Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 12/4/2018 tarih ve 91550395-300/12609 sayılı yazı

696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının, iş kanunları hükümlerine göre çalıştıracağı işçileri. 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile istihdam etmeleri gerekmekte; Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir sürekli ve geçici işçi için kamu kurum ve kuruluşlarına 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20/n maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine istinaden: işverenlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları (TMY) meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğü bulunmakta, aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanmakta ve çalıştırmakla yükümlü olunan işçilerin İŞKUR aracılığı ile sağlanması gerekmektedir. Aynı Kanunun 101 inci maddesinde ise: engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için idari para cezası verileceği ve kamu kuruluşlarının da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden; Kurum taralından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunlu bulunmakta: Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kuramca belirlenen süre içerisinde ibraz, etmeyenlere aynı Kanunun 20/i maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerden Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilen işçilerin ilgili kurumların kayıtlarına işlenmesi ve yasal yükümlülükleriyle ilgili takiplerin yapılması amacıyla İŞKUR’a bildirilerek tescillerinin yaptırılması gerektiği belirtilmişti.

Bu itibarla, kamu kurum  ve kuruluşlarının İŞKUR kayıtları, kadroya    geçirilen işçilerin tescil    işlemleri, engelli ve eski hükümlü işçi  kontenjan açıklan ile işçi istihdamları konularında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının;

a)İŞKUR’a işveren kayıtları yoksa bulundukları illerdeki Çalışına ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine kayıtlarını yaptırmaları, bıı kayıt yapılırken Bakanlıkların ve tüzel kişiliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki en yetkili biriminin vergi ve sigorta sicil numaraları ile merkez, işyeri olarak, işçi çalıştırılan diğer tüm bağlı birimlerinin merkeze bağlı şubeler olarak kayıtlarının merkez birimce yaptırılarak birleştirilmesi.

b) Ankara’da ise: tüzel kişiliği bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıklarca belirlenen yetkili birimler tarafından Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerine vergi ve sigorta sicil numaraları ile öncelikle bir merkez işyeri kaydı yaptırılması, daha sonra işçi çalıştırılan diğer tüm bağlı birimlerinin (Ankara içindeki taşra birimleri dahil) merkeze bağlı şubeler olarak kayıtlarının merkez, birimce yaptırılarak birleştirilmesi.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı birimlerin her birinin vergi numaraları farklı olsa bile merkez işyeri kaydı altında tüm birimlerin şube kaydı yapılarak birleştirilmesi.

d)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli listelerde belirtilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuatı gereğince tüzel kişiliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin ayrı bir işveren olarak sorumlu olması.

e) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alını sözleşmeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirmiş oldukları işçi listelerinin ad soyad, TC kimlik no. meslek, çalıştığı birim, adres, telefon bilgilerini içerecek şekilde tescil işlemlerinin yapılması için Çalışına ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ayrı ayrı değil illerdeki merkez koordinasyon birimlerince verilmesi.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının 4S57 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırması gereken zorunlu engelli ve eski hükümlü/TMY işçi kontenjanlarının takip edilebilmesi için Aylık İşgücü Çizelgesinin merkez birimler tarafından bağlı tüm birimlerin bilgilerini de içerecek şekilde takip eden ay sonuna kadar elektronik olarak sistem üzerinden İSKUR kayıt sayfasına girilmesi,

g)4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesindeki çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının toplam işçi sayısı üzerinden (mevcut çalışan özel güvenlik personeli, engelli ve eski hükümlü işçiler hariç) ortaya çıkacak %4 oranında engelli ve %2 oranında eski hükümlü/TMY kontenjan açıklarını kapatmaları.

h) İlk defa işe alınacak işçiler için, kişi başı masraf karşılığı yatırılarak (engelli ve eski hükümlü/TMY işçi alınılan hariç) İŞKUR aracılığı ile işgücü isteminde bulunulması gerektiği.

Geçici 24 üncü maddeye tabi mahalli idare şirketlerinin;

a)      İŞKUR’a işveren kayıtları yoksa bulundukları illerdeki Çalışına ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine işyeri vergi ve sigorta sicil numaraları ile merkez işyeri kayıtlarını yaptırmaları, işçi çalıştırılan diğer tüm bağlı birimlerinin merkeze bağlı şubeler olarak kayıtlarının merkez birimce yaptırılarak birleştirilmesi.

b)     25/04/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkranın (a) bendine istinaden, mahalli idarelerin ve bağlı kuruluşlarının 13/1/201 I tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin özel sektör işvereni gibi değerlendirildiği ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluklarının bulunmadığı.

c) Geçici 24 üncü maddeye tabi elli veya daha fazla işçi çalıştıran mahalli idare şirketlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine istinaden toplam işçi sayısı üzerinden (mevcut çalışan özel güvenlik personeli, engelli ve eski hükümlü işçiler hariç) ortaya çıkacak %3 oranında engelli kontenjan açıklarını kapatmaları gerektiği.

d)     09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci  maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine istinaden, mahalli idare şirketlerinin işçilerini İŞKUR aracılığı ile işe alma zorunluluğu bulunmamakladır. Ancak, mahalli idare şirketlerince istihdam edilecek işçiler için alım ilanlarının duyuru amacıyla Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mahalli idare şirketlerine. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin o bendine istinaden işe aldıkları her bir işçi için idari para cezası uygulanması gerektiği.

e)      Mahalli idarelerin şirketleri haricinde, kendi bünyelerinde ilk defa işe alacakları işçiler

için, kişi başı masraf karşılığı yatırılarak (engelli ve eski hükümlü işçi alınılan hariç) İŞKUR aracılığı ile işgücü isteminde bulunulması gerekliği,

f) Geçici 24 üncü maddeye tabi mahalli idare şirketlerince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilen engelli ve eski hükümlü işçilerle ilgili olarak tescil işlemlerinin yapılacağı, diğer işçilerle ilgili tescil işlemlerinin yapılmayacağı.

g) Mahalli idarelerin şirketlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırması gereken zorunlu engelli işçi kontenjanlarının takip edilebilmesi için Aylık İşgücü Çizelgesinin merkez birimler tarafından bağlı tüm birimlerin bilgilerini de içerecek şekilde takip eden ay sonuna kadar elektronik olarak sistem üzerinden İŞKUR kayıt sayfasına girilmesi, hususlarında:

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir