Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapıldı

Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapıldı
125×125

Sayıştay Başkanlığından:

05.08,2011 TARİHLİ VE 28016 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN SAYIŞTAY GENEL KURULU ÎLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA SAYIŞTAY GENEL KURULU

İLKE KARARI

Madde i — 05.08,2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazetemde yayımlanan Sayıştay Denetçilerinin Sınıflan ile Sayıştay Uzman Denetçileri ve Savcılarının Birinci Sınıfa Ayrılma Şart ve Yöntemlerinin Tespitine Dair 14.07.2011 tarihli ve 5317/2 sayılı Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir,

a) Denetçi: Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde sayılanları,”

Madde 2 – Aynı îlke Kararınım 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Birinci sınıfa ayrılmada dikkate alınacak sürenin başlangıcı, ilgilinin Kanuıı’un 17’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Denetçi yardımcısı olarak atandığı tarihtir. Birinci sınıfa ayrılmak için gerekli sürenin tespitinde. Denetçi yardımcısı kadrosunda aday olarak geçirilen süreler dikkate alınmaz.”

Madde 3 — Aynı îlke Kararı’rıa ekli (1) SAYILI CETVEL’e başlık satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

Üçüncü sınıf9Denetçi Yardımcısı

Madde 4 -Aynı îlke Karan’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1- Bu îlke Karan’nm 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış Sayıştay uzman denetçilerinin birinci sınıfa ayrıldıkları tarih, geçmişe yönelik mali hak doğurmamak şartıyla düzeltilir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Sayıştay denetçiliğine atanmış sayılan Mülga Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başdenetçi. denetçi ve denetçi yardımcılarından Yüksek Denetleme Kurulu denetçi yardımcısı olarak göreve başlayanların birinci sınıfa ayrılmaları için gerekli sürenin tespitinde., denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri sürenin bir yılı dikkate alınmaz. Bu fıkrada sözü edilenlerden birinci sınıfa ayrılmış olanların durumları, geçmişe yönelik mali hak doğurmamak şartıyla düzeltilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulması gerekenlerin işlemleri, geçmişe yönelik mali hak doğurmamak şartıyla gerçekleştirilir,”

Yürürlük

Madde 5- (1) Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – (1) Bu İlke Kararı hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir