Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı
125×125

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından istirahat raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin birimlere yazı gönderildi.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684/

Konu : İstirahat Raporları

81 İL VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğüne)

İstirahat raporlarının düzenlenmesine yönelik 22.07.2016 tarih ve E.99-1215 sayılı yazımız ile 2016/12 sayılı Genelgemiz yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Genelgede memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat düzenlenmesi işlemlerinde tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu “İş Göremezlik Uygulamasının (e-Rapor Sistemi)” kullanılacağı talimatlandırılmıştır.

Ancak 02.05.2016 tarih ve 23642684/010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2016/12 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık Raporlarına İlişkin usul ve Esasların 5.1.1- İstirahat ve İş Göremezlik Raporları başlığında;

“5.1.1.1- Memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu işlemlerinde; tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından. Sosyal Güvenlik Kurumu “İs Göremezlik Uygulaması (e-Rapor Sistemi’)” kullanılacaktır. Sistemden rapor provizyonu alınmasını takiben yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, tıbben istirahati lüzumlu görülenlere, ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, anılan sistem üzerinden istirahat raporu düzenlenecektir. Sistem üzerinden raporu tanzim eden hekim/hekimler tarafından rapor onaylanacaktır. Sistemden rapor düzenlenebileceğine dair ön izin alınamaması durumunda, başvuran kişi bilgilendirilerek hastanelerde hastane başhekimliğine, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise en yakın veya ilgilinin seçeceği hastanenin başhekimliğine yönlendirilir. Kişinin muayenesi ve lüzumu halinde istirahat raporu düzenlenmesi işlemleri, başhekimin koordinasyonunda yapılır.

5.1.1.2- Sistem üzerinden düzenlenen istirahat raporlarının kamu kurumlarınca elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanana kadar sistemden alman rapor çıktısı hekim/hekimler tarafından kaşelenip ıslak imza ile imzalanacak ve istenilmesi halinde hastaya verilecektir Hastanelerde bu çıktıya hastanenin barkodu yapıştırılacaktır. Başhekimlik mührü ve onayı aranmayacaktır.

5.1.1.3- İş göremezlik (e-Rapor) sisteminde hata nedeniyle rapor düzenlenemediği durumlarda Ek-2 İstirahat Rapor Formatı’na uygun şekilde manuel rapor düzenlenebilecektir. Hastanelerde bu çıktıya hastanenin barkodu yapıştırılacaktır. Başhekimlik mührü ve onayı aranmayacaktır.

5.1.1.4- Kurum hekimleri İş Göremezlik Uygulamasına (e-Rapor Sistemi) dâhil olana kadar Ek-2 İstirahat Rapor Formatı’na uygun şekilde manuel rapor düzenleyebilecektir.

5.1.1.5- Devlet memurlarına düzenlenecek istirahat raporları için 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporlan İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

5.1.1.6- İş Göremezlik Belgesi (raporu), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirtilen usul, esas ve formata göre düzenlenecektir.

5.1.1.7- İstirahat Raporlarının usule ve fenne uygun düzenlenmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. Aksi halde ilgilileri adli ve idari yönden sorumlu kılacağı gibi ilgililer hakkında somut olaya göre terör ve suç örgütlerine yardım ve suça iştirak fiili de oluşabilecektir.

5.1.1.8- İstirahat raporları muayenenin bir parçası olup ayrıca kişilerden rapor ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilemez.” hükümleri ile istirahat raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıklanmıştır.

Bu nedenle 2016/12 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve istirahat raporlarına yönelik işlemlerin Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esasların 5.1.1. maddesine göre yürütülmesi konusunda tüm sağlık hizmet sunucularının uyarılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir