Sağlık Bakanlığı, Nöbet Muafiyet Raporları Hakkında Yazı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Nöbet Muafiyet Raporları Hakkında Yazı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, nöbet muafiyeti için alınan raporlar hakkında duyuru yayımladı. Söz konusu yazıda nöbet muafiyeti için kuruma sunulan raporların bir kısmının istenilen özellikleri taşımadığı belirtilerek, alınacak raporda hangi gerekçelerle nöbet muafiyeti tanındığının detaylı olarak açıklanması gerektiği belirtildi.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı       :   87307621-419

Konu     :   Durum Bildirir Nöbet Muafiyet Raporları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 22.02.2018 tarihli v 308 sayılı yazımız.

b)01.02.2019 tarihli ve E.240 sayılı Makam Oluru.

c) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2012 tarihli ve 6430 sayılı yazısı.

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden nöbete girmeyen personelin (ebe, hemşire ve sağlık memuru). Bakanlığımızca Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulacak komisyonda değerlendirilmek üzere tarafımıza gönderilmesi talimatı verilmiştir.

Buna istinaden. 81 İl Sağlık Müdürlüğünce nöbet muafiyetinden yararlanmak için başvuruda bulunan personelin raporları yenilenerek Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde raporların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Nöbet Muafiyet Raporları Değerlendirme Komisyonu” tarafından; söz konusu raporların, mesleğini icra edip/edemeyeceği hususu ön planda tutularak değerlendirme yapılmıştır.

Nöbet Muafiyet Raporları Komisyonunca yapılan değerlendirmede: raporların çoğunluğunun “durum bildirir sağlık kurulu raporu” şeklinde düzenlenmediği, mesleğini icra edip edemeyeceği belirtilmemekle birlikte, bu raporlardan %19’unun nöbet tutamayacağı. %43’ünün nöbet tutabileceği ve %38’inin de değerlendirilebilmesi için daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Zira, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (c) de kayıtlı yazısında: sağlık sorunları nedeniyle alınmış olan sağlık kurulu raporlarında, personelin hangi tıbbi gerekçe ile nöbet hizmetlerinden muaf tutulacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi, “tek başına çalışamaz”, “gece çalışamaz”, “mesleğini icra edemez” gibi net ifadelerle uygun çalışma şartlarının tanımlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu minvalde:

• İlişikte gönderilen Ek-1 Komisyon Kararı Tablosunda yer alan ve Komisyonca “Nöbet Tutabilir” ve “Genişletilmiş Rapor” kararı ile tespit edilen raporların,

•   2018 Haziran ayından itibaren alınan nöbet muafiyet raporlarının,

•  Ve bundan sonraki süreçte düzenlenecek nöbet muafiyet raporlarının: personelin çalıştığı hastane haricindeki yetkili başka bir hastaneden “Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu formatı olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Yenilenmesi istenilen ve yeni düzenlenecek olan Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarında yapılacak tıbbi değerlendirmelerde; işitme, görme vb. organ yetisini kaybedenlerde kayıp oranının belirtilmesi, psikiyatri, kanser vb. tanılarda, tcşhis/evre/kategori aşamasının açık bir şekilde belirtilmesi, kanaat bildirilmeden (Nöbet Tutabilir Nöbet Tutamaz) durum tespitinin yapılması hususlarında sağlık kurullarının bilgilendirmesi.

Ek-1 Komisyon Kararı Tablosunda yer alan raporların yukarıda belirtilen hususlarda yenilenen Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarının idareler tarafından incelenerek “Aslı gibidir/Aslının aynıdır'” nüshalarını vc Ek-2 de yer alan tablo içeriğinin eksiksiz doldurularak 30.05.2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi.

Ayrıca, bundan sonraki süreçte yeni düzenlenecek Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarının da idareler tarafından incelenerek “Aslı gibidir/Aslının aynıdır” nüshalarını vc Ek-2 de yer alan tablo içeriğinin eksiksiz doldurularak 3’er aylık periyotlar halinde Komisyonda değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüklerince sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi ve ivedilikle raporların belirtilen özelliklerde düzenlenerek fiziki olarak gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

Bakan a.

Genel Müdür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir