Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde Değişiklik

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde Değişiklik
125×125

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte yönetmeliğin yeni düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır.

-Yönetmeliğin “Dizgi-tertip ve baskı esasları” başlıklı 48 inci maddesine göre; gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine 15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren yayın yerindeki matbaalarda basılması gerekmektedir.

Ancak, günlük fiili satışı sekizyüz (önceden bin adet idi) adedin üzerindeki veya yüzölçümü 1,50 (önceden 2,25 metre idi) metrekarenin altında olmayan gazeteler baskı işlemlerini, görev alanlarına göre önceden Kuruma veya ilgili valiliğe yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da gerçekleştirebilecekler.

-Yönetmeliğin “Asgarî yüzölçümü” başlıklı 63 üncü maddesine göre; gazetelerin yayınlanan her sayısına ait asgarî yüzölçümü toplamı 1,12 (deşiklik öncesinde 1,50 metrekare idi) metrekareden az olayacak. Yayın yerlerine getirilen istisnalar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yayınlanan gazetelerin ise, asgarî yüzölçümü 1,50 (değişiklik öncesinde 2,25 idi) metrekareden az olamayacak.

– Gazetelerin yayın yerlerine göre yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adetlerinin; İstanbul’da yayınlanan gazeteler için dört bin (değişiklik öncesinde beş bin idi),  Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için iki bin dört yüz (değişiklik öncesinde üç bin idi),  diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayınlanan gazeteler için dört yüz (değişiklik öncesinde  beş yüz idi)olması, zorunluluğu getirilmiştir.

-Gazetelerin yayınlanan her sayısına belirlenecek asgarî yüzölçümü toplamı 0,90 (değişiklik öncesinde 1,12 idi) metrekareden az olamayacak.

-Gazetelerin yayın yerlerindeki son nokta-tali bayiler ve aboneler vasıtasıyla gerçekleştirilen asgarî fiili satış adedi il merkezlerinde iki yüz (değişiklik öncesinde iki yüz elliden idi) , ilçelerde ise seksenden (değişiklik öncesinde yüzden idi) az olamayacak.

– Alt vasıflı gazetelerin yüzölçümü ise 0,60(değişiklik öncesinde 0,75 idi) metrekareden az olamayacak.

 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bin” ibaresi “sekiz yüz”, “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,50” ibaresi “1,12”, ikinci fıkrasında yer alan “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş bin” ibaresi “dört bin”, (b) bendinde yer alan “üç bin” ibaresi “iki bin dört yüz”, (c) bendinde yer alan “beş yüz” ibaresi “dört yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,12” ibaresi “0,90” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yüz elliden” ibaresi “iki yüz”, “yüzden” ibaresi “seksenden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “0,75” ibaresi “0,60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir