Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personel İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu

Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personel İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu
125×125

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personel için  iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımladı.

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz, taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında aşağıda tabloda belirtilen hizmet sınıflarındaki kadrolarda görev yapan personelin, 2018 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Başvuruda bulunan personel kendi unvanında, ilan edilen münhal kadrolara atanmak üzere 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir. Personelin il/ilçe emrine yerleştirilmesi Bakanlıkça, il/ilçe içerisindeki görev yeri tespiti ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereği ilgili Valiliklerce yapılacaktır.

GİHTHSSHSAHYHSDÖSE
Ambar MemuruMimarHemşireAvukatAşçıSayman
Ayniyat SaymanıMühendisPsikolog Bekçi 
Bilgisayar İşletmeniProgramcıSosyal Çalışmacı Hizmetli 
MemurTeknikerVeteriner Hekim Kaloriferci 
Sivil Savunma Uzm.Teknisyen ı  Teknisyen Yrd. 
ŞefMühendis(Ö)  Hizmetli(Ş) 
ŞoförTekniker (Ö)    
Tesis MüdürüTeknisyen (Ö)    
Usta Öğretici     
Uzman (GİH)      
V.H.K.İ.      
Uzman (Ö)      
Araştırmacı (Ö)     
Araştırmacı(6191)      
Şef(Ö)      
Memur(Ş)      
Araştırmacı(6360)     
Muhasebeci     
      
      
      
      
    
      
       
       

1-      İlgili Mevzuat

1.1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1.3. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.4.  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.5.  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2-     Başvuru Esasları

2.1.İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

2.2.Başvurular 27 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda alınacaktır.

2.3.  30 Eylül tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan, bulundukları ilde en az 3 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.4.  3 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin hâlen kadrosunun bulunduğu ilde göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

2.5.Hizmet süresinin hesabında anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendindeki “Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler” hükmü uygulanacaktır.

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye sayılmayacaktır.

2.7.  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar (kadrosunun bulunduğu ilde 3 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.8. Bu kılavuzda yer alan hususların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından başvuru sahipleri tarafından takip edilecektir.

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3- Başvuruda Bulunacak Personel Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuru sahibi;

3.1. Kişisel MEBBİS Modülü üzerinden 27 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru işlemini yapabilecektir.

3.2. İlan edilen kadrolar içerisinden kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun en fazla 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir.

3.3. MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol edecektir. Başvurusunun onaylanmaması hâlinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

3.4 İlan edilen kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro bulunmaması ve başvuru sahibinin istemesi hâlinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

3.5. Tebligatlar e-posta adresine yapılacağından, Elektronik Başvuru Formuna güncel e-posta adresi girilecektir.

UYARI: Başvuruda bulunan personel, yaptığı Elektronik Başvurusu ile bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

4- İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

4.1.  Başvuruda bulunacak personelin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve MEBBİS bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

4.2. Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek bu kılavuzda belirtilen açıklamalara uygun olanların onaylanması, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden il/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaklardır.

4.3. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

4.4. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını onaylatmaları sağlanacaktır.

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait “Elektronik Başvuru Formu” ilçe ve il Millî Eğitim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafından, süresi içerisinde sistem üzerinden onaylanacaktır.

4.6.”Elektronik Başvuru Formu” İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

4.7.İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapanlardan iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunanların elektronik başvuru formunun onaylı örneğinin 13/07/2018 tarihine kadar saydogdu@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

5-   C-BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

5.1.   Başvurunun Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

5.2.Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, başvuru işlemi onaylanmamışsa,

5.3.  Müktesep dereceleri itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,

5.4. Elektronik Başvuru Formu, sistem üzerinden onaylanmamış veya başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (27 Haziran-6 Temmuz 2018) yapılmamışsa,

5.5. Başvurular “Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ” hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi hâlinde geçersiz sayılacaktır.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

6-       Atamalar

6.1.  İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personelin atamaları, tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet süresi üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça 27/07/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

6.2. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde, halen bulunduğu kadroda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kur’a sonucuna göre atama yapılacaktır.

6.3. İlan edilen kadrolara atama yapılacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.

6.4. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden 27/07/2018 tarihinde duyurulacaktır.

6.5.  Yer değişikliği yapılan personelin atama kararnameleri Bakanlıkça eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir.

6.6.Bakanlıkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde “dağıtım yapılmak üzere” ibaresi, yerleştiği il/ilçe norm ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle okul/kurumlara atama işlemleri Valilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

6.7. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereğince ilgililerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en kısa sürede tebligat yapılacaktır.

6.8. Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirlenen yasal süre içerisinde yeni görev yerlerinde en geç 31/08/2018 tarihine kadar göreve başlayacaklardır. Aylıksız izinli olup atamaları yapılanlar aylıksız izinlerinin bitiminde göreve başlayacaklardır.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Başvuru süresince Valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

(İl/İlçe unvan ve derece bazlı münhal kadro listesi başvuru ekranında ilan edilecektir.)

Başvuru işlemi için tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir