Milli Savunma Bakanlığı Taşrasında Savunma Hizmetleri Uzmanı Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Taşrasında  Savunma Hizmetleri Uzmanı Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Taşrasında Savunma Hizmetleri Uzmanı Alınacak

Bu günkü resmi gazetede yayımlanan 32 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı taşrasında çalıştırılmak üzere Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadroları ihdas edildi.İlgili kararda alınacak olan uzmanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek  44. maddesine göre istihdam edileceği hükmüne yer verildi.

657 sayılı Devlet Memuru Kanununun Ek 44. maddesi gereği yeni istihdam edilecek olan uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının özlük hakları defterdarlık uzmanı ve yardımcıları kadrolarına ödenen mali ve özlük haklara göre ödenecektir.

İlgili düzenlemeye göre Milli Savunma Bakanlığı taşrasında görev yapacak olan Milli Savunma Uzman Yardımcılarının (Bekar) 2019 maaş verilerine göre 4.416 TL maaşları olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  Savunma Uzmanı ve savunma uzman yardımcısı  İstihdamı İle İlgili Maddesi aşağıda yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 44. maddesinde yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.

Taşra teşkilatında uzman istihdamı
Ek Madde 44 – (Ek: 2/7/2018 – KHK-703/175 md.)
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.
Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez hazırlama şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Ancak bu şekilde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme,
çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.
Bu madde kapsamında ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında bulunanlar, defterdarlık uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir